dnes je 29.1.2023

Input:

Ukončenie prevádzky pokladnice e-kasa klient

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.2.2 Ukončenie prevádzky pokladnice e-kasa klient

Ing. Ján Mintál

Otázka:

Aké oznamovacie povinnosti vznikajú podnikateľovi používajúcemu pokladnicu e-kasa klient pri prerušení resp. ukončení živnosti?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Stanovisko:

Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie používania pokladnice e-kasa klient ktorémukoľvek daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia jej používania; oznámenie sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme spôsobom podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý finančné riaditeľstvo zverejní na