dnes je 20.5.2024

Input:

Dôkazné bremeno pri odpočte DPH

11.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.1.1 Dôkazné bremeno pri odpočte DPH

Ing. Ján Mintál

Predovšetkým je potrebné uviesť, že daňové subjekty majú povinnosť plniť si svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu v súlade s hmotnoprávnymi predpismi, pričom zistenie, či si tieto povinnosti splnili, je účelom daňového konania. Podľa § 2 ods. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej iba „daňový poriadok”) je daňovým konaním také konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov.

Vychádzajúc z ustanovenia § 46 ods. 5 daňového poriadku platí, že ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti dokladov predložených kontrolovaným daňovým subjektom, alebo o pravdivosti údajov v nich uvedených, oznámi správca dane tieto pochybnosti kontrolovanému daňovému subjektu a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril, najmä aby neúplné údaje doplnil, nejasnosti