dnes je 16.6.2024

Najnovšie

Dodanie služieb z 3. krajiny medzi zubnou technikou a zubnou ambulanciou z pohľadu DPHGarancia

31.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Môžem sa vrátiť k mojej otázke, už ste mi odpovedali: mám ešte pripomienku, dostala som sa k Rozsudku/Metodický pokyn (C-401/05 VDP Dental Laboratory NV). Je to nutné riešiť vo väzbe na § 29 ZDPH ? Podľa metodického pokynu je oslobodené od dane len dodanie zubných náhrad, ktoré ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj pozemkov FO z pohľadu DPHGarancia

30.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Chcela by som sa informovať ohľadom zdanenia FO. Pozemok kúpený pred viac ako 5 rokmi, ako orná pôda. Pozemok boli rozparcelovaný na jednotlivé menšie pozemky, na ktoré sa vydalo stavebné povolenie, pričom plocha pod pozemkami sa vyňala z PPF. Vlastník pozemkov - FO chce tieto ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

DPH z pohľadu dokladu ERPGarancia

29.5.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Sidorová Otázka: Doklad z ERP, ktorý bude obsahovať všetky údaje predpísané podľa § 74 ZDPH napr. za 500 eur bude DPH uznaný? Odpoveď: Legislatívna úprava: Vzhľadom na pripravované zmeny v zákone č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vykazovanie samozdanenia pri dovoze k DP DPHGarancia

28.5.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Sidorová Otázka: Ako sa bude vykazovať samozdanenie pri dovoze ? Bude nový riadok v DP ? Odpoveď: Legislatívna úprava: Prijatím pripravovaných zmien zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH”) sa zmeny dotknú viacerých paragrafov ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Sadzba DPH pri závodnom stravovaníGarancia

27.5.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Sidorová Otázka: Bude aj naďalej platiť 10% dph pre závodné stravovanie? Odpoveď: Legislatívna úprava: Uplatňovanie zníženej sadzby DPH 10% je upravené v zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH”) a to konkrétne v §27, ktorý uvádza ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Podávanie súhrnného výkazu k DPH zdaniteľnou osobouGarancia

24.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Okrem platiteľov DPH povinnosť podať súhrnný výkaz zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) ustanovuje aj pre zdaniteľné osoby registrované pre daň podľa § 7 alebo § 7a tohto právneho predpisu. Pre spomínané osoby je však ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Intrastat hlásenia a prah oslobodenia z pohľadu DPHGarancia

23.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Intrastat – predstavuje štatistický systém, prostredníctvom ktorého sa sledujú tovarové obchodné operácie medzi členskými štátmi Európskej únie. V podmienkach Slovenskej republiky to znamená štatistické zisťovanie o dovozoch a vývozoch tovarov uskutočnených medzi Slovenskou republikou ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Podrobnosti k oznámeniu č. 104/2024 Z. z. - Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 24. októbra 2023 č. MF/006608/2023-77, ktorým sa dopĺňa opatrenie z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti MF SRGarancia

22.5.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Rozsah regulácie cien podľa § 5 až 7 zákona č. 18/1996 Z. z.  o cenách ustanovuje cenový orgán uvedený v § 20 ods. 1 písm. a) až c), e) a j) a § 23e ods. 1 všeobecne záväzným právnym predpisom, v ktorom môže v prípade regulácie cien podľa § 5 písm. b) a c) ustanoviť aj rozsah ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Bankový účet platiteľa a oznamovacia povinnosť v roku 2024Garancia

22.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Podnikateľ – platiteľ DPH poskytuje reklamné služby len pre jednu českú firmu s českým IČ DPH, pričom dodanie týchto služieb neuvádza do daňového priznania k DPH – sú to služby s miestom dodania v ČR. Inú činnosť nevykonáva. Je platiteľ DPH povinný oznámiť účet zriadený v slovenskej ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zjednodušená faktúra a zníženie limitov z pohľadu DPH od 1.1.2025Garancia

22.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Na základe § 74 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) môže platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, vyhotoviť zjednodušenú faktúru, ktorá neobsahuje všetky údaje podľa § 74 ods.1 tohto právneho predpisu ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyArchív

25.3.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby (1) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2020Archív

1.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Refakturácia nákladov predstavuje pojem zaužívaný v obchodnom styku, pričom ho žiadny právny predpis nedefinuje. Jedná sa o prípady, keď jedna osoba obstará tovar alebo službu vo svojom mene a na účet inej osoby. Obstaraný tovar alebo službu tak neobstaráva pre svoje potreby, ale postupuje ...

Komentár k ZDPH § 16 Miesto dodania služby podľa výnimiekArchív

18.2.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál § 16 (1) Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomArchív

31.3.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Vladimír Bartoš, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Vladimír Bartoš, Ing. Ján Mintál § 49 Odpočítanie dane platiteľom (1) Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. (2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

30.10.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos; Ing. Zuzana Sidorová § 69 (1) Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak. (2) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

INTRASTAT – v roku 2024

24.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Komplexný Zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2024

24.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou Zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Uhlíkové clo – CBAM

27.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

Od 1. októbra 2023 začali pre dovozcov platiť povinnosti pri uplatňovaní mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM -  Carbon Border Adjustment Mechanism), tzv. uhlíkové clo na základe  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2023/956 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)  č. 2023/1773. Počas prechodného obdobia od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2025 bude prebiehať zber údajov formou hlásenia o množstve dovezeného tovaru, o emisiách viazaných v tovare, o cene uhlíka... Tretiu správu o CBAM za dovoz CBAM tovaru v 2Q 2024 bude treba podať najneskôr do 31.7.2024.  Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.7.2024 a 1.1.2025

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 26.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aké najčastejšie chyby sa robia vo výkazoch k DPH?

Lektor: Ing. Ivana Glazelová

Dátum: 8.7.2024

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
jún 2024
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia daňová povinnosť
17.6.2024 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV