dnes je 7.6.2023

Najnovšie

Neskladovateľné položky materiáluGarancia

6.6.2023, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia; Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):         Názov vnútropodnikovej smernice:     Neskladovateľné položky materiálu     Prílohy:         Číslo smernice ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dlhodobý drobný hmotný a nehmotný majetokGarancia

5.6.2023, Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument   Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):           Názov vnútropodnikovej smernice:      Dlhodobý drobný hmotný a nehmotný majetok    Prílohy:           Číslo smernice:           Rozsah platnosti:           Za správnosť smernice ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vznik daňovej povinnosti pri licenciách z pohľadu DPH v roku 2023Garancia

31.5.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Sidorová   Otázka: Dodávateľ z iného čl.štátu nám fakturuje licencie poskytnuté na obdobie troch rokov od 1.1.2023 – 31.12.2025. Licenčný kľúč k prístupu nám odovzdal 1.1.2023. Platbu požaduje 31.3.2023. Moja otázka znie, ktorý deň je dňom vzniku daň.povinnosti? a) Deň kedy, nám odovzdal ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie v JÚGarancia

31.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Podnikateľ zistil v apríli 2023, že jeho daňová povinnosť za rok 2022 mala byť vyššia z dôvodu nesprávneho uplatnenia daňových odpisov. V máji 2023 zostavil preto dodatočné daňové priznanie, ktoré podal a rozdiel dane zaplatil prevodom z podnikateľského účtu dňa 29. mája 2023. ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dátum zdaniteľného plnenia pri predaji produktov do krajín EU z pohľadu DPH v roku 2023Garancia

30.5.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Sidorová   Otázka: Zmluvne máme dohodnutú dodaciu podmienku EXW. Obchodný prípad prebieha nasledovne: výroba vagónov preberacie konanie so zákazníkom, na základe ktorého sú podpísané preberacie protokoly (napr. dátum 21.04.2023) odvoz vagónov si zabezpečuje zákazník 1. Otázka je, aký dátum ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dokazovanie v daňovom konaníGarancia

30.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Správca dane vyzval živnostníka na predloženie listiny súkromného charakteru, ktorá podľa jeho názoru preukazovala podstatné skutočnosti pre priebeh daňového konania v predmetnom prípade. Živnostník však takejto výzve správcu dane nechce vyhovieť s odôvodnením, že ide o súkromnú ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Možnosť výkonu inej zárobkovej činnosti popri zamestnaníGarancia

29.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Dcéra je zamestnaná ako učiteľka v súkromnej škole. Jej otec dôchodca chce ukončiť svoju živnosť. Dcéra by mala záujem popri zamestnaní v tejto samostatnej zárobkovej činnosti pokračovať. Môže si dcéra privyrábať popri zamestnaní ako samostatne zárobkovo činná osoba? Odpoveď: ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny z pohľadu DPH v roku 2023Garancia

29.5.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová   Otázka: Sme v pozícii odberateľa - vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny. Spoločnosť platí mesačne zálohové platby na základe dohody o platbách. Vyúčtovacia faktúra vyhotovená 31. 12. 2022, Dátum dodania: 31. 12. 2022 , Odoslaná: 10. 1. 2023, Prijatá: 19. 1. 2023 ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňový preplatokGarancia

26.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Definícia daňového preplatku je obsiahnutá v rámci ustanovenia § 2 písm. d) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej iba „daňový poriadok”). Podľa tohto ustanovenia daňového poriadku na účely tohto zákona sa rozumie ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad nadobudnutia tovaru podľa §11 a §11 a zákona o DPH v roku 2023Garancia

26.5.2023, Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos Spoločnosť ABC, s.r.o. mala v mesiaci február 2023 tieto dodávky: 1. dodanie tovaru v SR pre slovenských podnikateľov (faktúry) Základ dane 10 500 EUR, DPH 2 100 EUR, kontrolný výkaz A.1 2. Kúpa tovaru od slovenských podnikateľov  (dodávateľské faktúry tuzemské ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2020Archív

1.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Refakturácia nákladov predstavuje pojem zaužívaný v obchodnom styku, pričom ho žiadny právny predpis nedefinuje. Jedná sa o prípady, keď jedna osoba obstará tovar alebo službu vo svojom mene a na účet inej osoby. Obstaraný tovar alebo službu tak neobstaráva pre svoje potreby, ale postupuje ...

Registrácia za platiteľa dane podľa § 7 a § 7a v roku 2021Archív

17.2.2021, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Juraj Válek, PhD. Podľa § 7 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň ...

Príklad k § 53 Oprava odpočítanej daneArchív

2.12.2022, Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos Oprava základu dane, prijatý ťarchopis (oprava odpočítanej dane – zvýšenie základu dane a dane) ( § 53  zákona o DPH) Stiahnuť tlačivo Podľa  § 25 ods. 1  zákona o DPH oprava základu dane sa uskutoční v týchto prípadoch, a to pri úplnom alebo čiastočnom zrušení ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 25a Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo službyGarancia

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos § 25a Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby (1) Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby môže platiteľ, ktorý je z tohto dodania povinný platiť daň podľa  § 69 ods. 1 , znížiť, ak mu po vzniku daňovej ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 53bGarancia

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos § 53b (1) Platiteľ je povinný opraviť odpočítanú daň, ak a) úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby, z ktorého je osobou povinnou platiť daň dodávateľ podľa § 69 ods. 1 , v rozsahu, v akom za dodanie tohto tovaru alebo služby nezaplatil, a to ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

19.6.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

7.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

10.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novinky v problematike DPH v roku 2023

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 28.6.2023

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v problematike DPH v roku 2023

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 26.7.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
jún 2023
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.6.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV