dnes je 28.5.2024

Najnovšie

Podrobnosti k oznámeniu č. 104/2024 Z. z. - Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 24. októbra 2023 č. MF/006608/2023-77, ktorým sa dopĺňa opatrenie z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti MF SRGarancia

22.5.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Rozsah regulácie cien podľa § 5 až 7 zákona č. 18/1996 Z. z.  o cenách ustanovuje cenový orgán uvedený v § 20 ods. 1 písm. a) až c), e) a j) a § 23e ods. 1 všeobecne záväzným právnym predpisom, v ktorom môže v prípade regulácie cien podľa § 5 písm. b) a c) ustanoviť aj rozsah ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Bankový účet platiteľa a oznamovacia povinnosť v roku 2024Garancia

22.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Podnikateľ – platiteľ DPH poskytuje reklamné služby len pre jednu českú firmu s českým IČ DPH, pričom dodanie týchto služieb neuvádza do daňového priznania k DPH – sú to služby s miestom dodania v ČR. Inú činnosť nevykonáva. Je platiteľ DPH povinný oznámiť účet zriadený v slovenskej ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Výklad k zákonu č. 102/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnotyGarancia

21.5.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Primárnym cieľom najnovšej novelizácie zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/285 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňové priznanie k DzMV za zomrelého živnostníka v roku 2024Garancia

21.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Živnostník zomrel 21. februára 2024. Pokračovateľom živnosti je manželka do skončenia dedičského konania. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zomrelého živnostníka má dedič podať k 21. máju 2024 alebo až k 31. máju 2024? Odpoveď: Legislatívna úprava: zákon č. 361/ ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Splatnosť dane pri predĺžení lehoty na podanie DP v roku 2024Garancia

20.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Živnostník si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023 do 30. júna 2024. Daňové priznanie však podal už v máji 2024. Je povinný zaplatiť daň do 31. mája 2024? Odpoveď: Legislatívna úprava: zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Registrácia k dani z príjmov z úradnej mociGarancia

17.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Registráciu z úradnej moci, jednoducho povedané, automaticky vykonáva Finančná správa  SR od januára 2023 na základe legislatívnej úpravy. Registrácia z úradnej moci sa týka fyzických a právnických osôb, ktoré sú zapísané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Právny rámec rodinného podnikuGarancia

16.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Problematika rodinných podnikov je právnou úpravou riešená v rámci samostatnej časti zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej iba „zákon ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Výklad k zákonu č. 93/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnostiGarancia

15.5.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2023 Z. z. , bol vypracovaný v nadväznosti na obsah nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/1925 zo 14. septembra ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prerušenie daňového konaniaGarancia

15.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Daňové konanie môže byť počas jeho priebehu prerušené. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní v z. n. p. (ďalej iba „Daňový poriadok”) upravuje prípady, keď môže byť daňové konanie prerušené, obdobie, počas ktorého môže byť konanie prerušené a uvádza, kedy dochádza k následnému opätovnému ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Poskytnutie služby z tretích krajín z pohľadu DPH v roku 2024Garancia

30.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Zdaniteľná osoba so sídlom na SK (zubná ambulancia - sro), nie je platiteľ DPH a ani je registrovaná osoba pre DPH, dostala ponuku zo zubnej techniky z Ukrajiny, na elektronicky návrh stomatoprotetiky. T. j. intraorálnym skenerom sa nasníma pozícia v ústnej dutine, odošle sa elektronicky ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyArchív

25.3.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby (1) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2020Archív

1.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Refakturácia nákladov predstavuje pojem zaužívaný v obchodnom styku, pričom ho žiadny právny predpis nedefinuje. Jedná sa o prípady, keď jedna osoba obstará tovar alebo službu vo svojom mene a na účet inej osoby. Obstaraný tovar alebo službu tak neobstaráva pre svoje potreby, ale postupuje ...

Komentár k ZDPH § 16 Miesto dodania služby podľa výnimiekArchív

18.2.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál § 16 (1) Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomArchív

31.3.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Vladimír Bartoš, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Vladimír Bartoš, Ing. Ján Mintál § 49 Odpočítanie dane platiteľom (1) Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. (2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

30.10.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos; Ing. Zuzana Sidorová § 69 (1) Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak. (2) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

LinkedIn – prakticky pre personalistov

11.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ivana Brutenič, Jana Sliacka

Praktický workshop, počas ktorého si rady a tipy vyskúšate priamo na svojom PC. Zmeny môžete rovno aplikovať a začať LinkedIn využívať efektívnejšie. Využite databázu 500 000 Slovákov a 1 200 000 Čechov na LinkedIne efektívne a nájdite ľudí, ktorí nie sú na pracovných portáloch. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2024

11.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Špecialista pracovného práva

19.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Vzdelávací kurz poskytuje originálne zloženie tém z oblasti pracovného práva: vybrané časti zákonníka práce, GDPR pre personalistov, sociálny fond a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 26.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
máj 2024
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2024 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV