dnes je 29.1.2023

Input:

Prerušenie prevádzky virtuálnej registračnej pokladnice (VRP)

29.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.1.1 Prerušenie prevádzky virtuálnej registračnej pokladnice (VRP)

Ing. Ján Mintál

Predovšetkým je potrebné poznamenať, že v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o ERP”) platí, že ak podnikateľ nemôže použiť elektronickú registračnú pokladnicu pre závažný dôvod, okrem výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu nahlásiť servisnej organizácii, pričom dôvod, dátum a čas akéhokoľvek prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný bez zbytočného odkladu zaznamenať do knihy elektronickej registračnej pokladnice.

Podnikateľ