dnes je 29.7.2021

Input:

Kontrolný výkaz v roku 2021

1.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.22.1.1 Kontrolný výkaz v roku 2021

Doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., ktorá sa týka legislatívno - technickej zmeny, platitelia dane musia v kontrolnom výkaze uvádzať podrobné údaje o daňových povinnostiach a odpočtoch dane na základe faktúr k dodávkam tovarov a služieb. Platiteľ dane má v súvislosti s kontrolným výkazom povinnosti, ktoré musí plniť.

Platiteľ je povinný podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Nie je ho však povinný podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorom nie je povinný uviesť žiadne údaje o plneniach, alebo je povinný uviesť len údaje o dodaní tovaru oslobodeného od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, alebo pri vývoze tovaru a služieb alebo údaje o dodaní tovaru, ktorý je oslobodený od dane pri trojstrannom obchode a súčasne v ktorom neuvádza údaje o odpočítaní dane alebo uvádza len odpočítanie dane ak je daň, ním uplatnená pri dovoze tovaru alebo zaplatená colnému orgánu v tuzemsku pri dovoze tovaru.

Kontrolný výkaz musí obsahovať údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane za príslušné zdaňovacie obdobie v určitom členení, kde sú údaje z každej faktúry, ktorú bol platiteľ povinný vyhotoviť o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku a ktoré nie sú oslobodené od dane, okrem zjednodušenej faktúry, alebo z ktorých je povinný platiť daň v tuzemsku príjemca plnenia, okrem zjednodušenej faktúry, ďalej údaje z každej prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia a ktoré nie sú oslobodené od dane, ako aj údaje z každej prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb ktoré sú alebo majú byť dodané iným platiteľom povinným platiť daň a pri ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období, taktiež údaje z každej faktúry tzn. aj z každého dokladu a oznámenia čo mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje a údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako tu uvedených, z ktorých je platiteľ povinný platiť daň v tuzemsku. Od roku 2021 kontrolný výkaz musí obsahovať aj údaje o oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby a údaje o oprave odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke.

V prípade že platiteľ nie je povinný mať faktúru na uplatnenie práva na odpočítanie dane, uvedie údaje do kontrolného výkazu z iného dokladu o dodaní tovaru alebo služby.

Ak platiteľ, ktorý podal kontrolný výkaz, zistí pred uplynutím lehoty na jeho podanie, že z faktúr alebo z dokladu sa v kontrolnom výkaze uvádzajú údaje, ako identifikačné číslo pre daň odberateľa alebo dodávateľa, pod ktorým tovar alebo služba bola alebo má byť dodaná, poradové číslo faktúry alebo číselnú identifikáciu dokladu, ak číselnú identifikáciu obsahuje, dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby, ak prijatím platby vznikla daňová povinnosť, základ dane a suma dane vyjadrené v eurách, sadzba dane, a tiež výšku odpočítanej dane. Ako aj druh a množstvo tovaru, ak je faktúra vyhotovená o dodaní tovaru, z ktorého je povinný platiť daň príjemca plnenia, v prípade dodania mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú iné využitie, ak základ dane vo faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5 000 eur a viac, alebo dodania integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za dodanie integrovaných obvodov je 5 000 eur a viac.

Na kontrolnom výkaze sú aj údaje z každej prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.§ 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 a ktoré nie sú oslobodené od dane. Kontrolný výkaz musí obsahovať údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane za príslušné zdaňovacie obdobie v určitom členení. Ako prvé údaje, ktoré sa uvádzajú na kontrolnom výkaze sú údaje z každej faktúry, ktorú je platiteľ povinný vyhotoviť o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku a ktoré nie sú oslobodené od dane, okrem zjednodušenej faktúry. Alebo z takých ktorých je povinný platiť daň v tuzemsku príjemca plnenia, okrem zjednodušenej faktúry. Ďalej sa uvádzajú aj údaje o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia, ale aj takých ktoré sú alebo majú byť dodané iným platiteľom povinným platiť daň a pri ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období. Taktiež sa udávajú údaje z každého dokladu a oznámenia čo mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje. Ako aj údaje o dodaní tovarov a služieb iných, z ktorých je platiteľ povinný platiť daň v tuzemsku.

Ak je faktúra vyhotovená o dodaní tovaru, z ktorého je povinný platiť daň príjemca plnenia, uvádzajú sa v kontrolnom výkaze aj prvé štyri číslice číselného kódu podľa Prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku a množstvo tovaru. Pod týmto plnením sa rozumie dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu, alebo dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka, iných ako dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku.

Ďalej kontrolný výkaz musí obsahovať údaje z každej prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť dodané iným platiteľom povinným platiť daň a pri ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období. V prípade ak má o dodaní tovarov a služieb zjednodušené faktúry, uvádza v kontrolnom výkaze celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si za dané zdaňovacie obdobie uplatňuje odpočítanie dane. Nasledujú údaje z každej faktúry tzn. každého dokladu a oznámenia čo mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje. V prípade ak platiteľ uvádza údaje z každej prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť dodané iným platiteľom povinným platiť daň a pri ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období a má o dodaní tovarov a služieb zjednodušené faktúry, uvádza v kontrolnom výkaze celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si za dané zdaňovacie obdobie uplatňuje odpočítanie dane. Ak za dané zdaňovacie obdobie je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr 3 000 eur a viac, je platiteľ povinný uviesť osobitne celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre daň.

Ako aj údaje o dodaní tovarov a služieb iných, z ktorých je platiteľ povinný platiť daň v tuzemsku. Uvádza sa v kontrolnom výkaze celková suma obratov evidovaných elektronickou registračnou pokladnicou v členení na základ