dnes je 28.2.2021

Input:

Komentár k ZDPH § 14 Miesto dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku

17.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Komentár k ZDPH § 14 Miesto dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku

Ing. Ján Mintál


§ 14

Miesto dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku

(1) Na účely tohto zákona sa rozumie

a) predajom tovaru na diaľku na území Európskej únie dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet, a to aj keď dodávateľ zasahuje nepriamo do odoslania alebo prepravy tovaru,6aaa) z iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi, ak

1. sa dodanie tovaru uskutočňuje pre zdaniteľnú osobu alebo pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, u ktorých nadobudnutie tovaru na území Európskej únie nie je predmetom dane podľa § 11 ods. 4, alebo pre osobu inú ako zdaniteľnú osobu,

2. dodaným tovarom nie sú nové dopravné prostriedky ani tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou uskutočnenou dodávateľom alebo na jeho účet,

b) predajom tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet, a to aj keď dodávateľ zasahuje nepriamo do odoslania alebo prepravy tovaru, z územia tretích štátov k zákazníkovi v členskom štáte, ak sú splnené tieto podmienky:

1. dodanie tovaru sa uskutočňuje pre zdaniteľnú osobu alebo pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, u ktorých nadobudnutie tovaru na území Európskej únie nie je predmetom dane podľa § 11 ods. 4, alebo pre osobu inú ako zdaniteľnú osobu,

2. dodaným tovarom nie sú nové dopravné prostriedky ani tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou uskutočnenou dodávateľom alebo na jeho účet.

(2) Miestom dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku na území Európskej únie je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí, ak § 16a ods. 1 neustanovuje inak.

(3) Miestom dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov do iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí.

(4) Miestom dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov do členského štátu, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí, je v tomto členskom štáte, ak sa na toto dodanie uplatňuje osobitná úprava podľa § 68c.

(5) Odseky 2 až 4 sa nevzťahujú na dodanie tovaru uvedeného v § 66 ods. 1 písm. a) až c), ak sa na toto dodanie uplatňuje osobitná úprava podľa § 66.

(6) Ak zdaniteľná osoba tovar prijala a dodala podľa § 8 ods. 7, odoslanie alebo preprava tovaru sa priradí k dodaniu uskutočnenému touto zdaniteľnou osobou.


§ 14 ods. 1

V odseku 1 sa v súlade s čl. 14 smernice 2017/2455, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku (ďalej len „smernica 2017/2455”), ustanovuje definícia pojmov „predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie” a „predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov”. Oba tieto spôsoby dodaní tovarov iných, ako sú nové dopravné prostriedky alebo tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou, uskutočnených pre nezdaniteľné osoby, respektíve zdaniteľné osoby alebo nezdaniteľné právnické osoby, ktorých nadobudnutia tovaru z iného členského štátu nepredstavujú predmet dane, sa vyznačujú tou skutočnosťou, že odoslanie alebo preprava dodávaných tovarov začína v inom členskom štáte, ako je členský štát usadenia kupujúceho (predaj tovaru na diaľku na území EÚ) alebo v treťom štáte (predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov) a že do tohto odoslania alebo prepravy tohto tovaru priamo alebo nepriamo zasahuje zdaniteľná osoba, ktorá je dodávateľom tovaru.

S cieľom zachytiť logiku DPH, ako všeobecnej dane zo spotreby tovarov a služieb, z ktorej vyplýva, že nárok na daňový príjem by mal vznikať v členskom štáte, kde dochádza k spotrebe tovaru (v danom prípade sa predpokladá, že ide o členský štát skončenia odoslania alebo prepravy tovaru), je pre tieto spôsoby dodaní tovaru osobitne určené miesto dodania, ktoré sa odchyľuje od základného pravidla miesta dodania tovaru spojeného s jeho prepravou, upraveného v § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH.

§ 14 ods. 2

V prípade predaja tovaru na diaľku na území EÚ sa v odseku 2 ustanovuje ako miestom dodania tovaru členský štát skončenia odoslania alebo prepravy tovaru, okrem prípadov, kedy je miesto dodania tovaru podľa § 16a zákona o DPH účinného od 1. 7. 2021 v členskom štáte dodávateľa. Týmto pravidlom tak dochádza k podstatne väčšej alokácii daňových príjmov do členských štátov, v ktorých dochádza k spotrebe dodávaných tovarov, než tomu bolo v prípade pravidiel pre zásielkový predaj tovaru platných a účinných do 30. júna 2021.

§ 14 ods. 3

Pri predaji tovaru na diaľku, ktorý je dovážaný z územia tretích štátov, ktorého zavedenie vyplynulo z požiadavky rovnakého zaobchádzania tovarov dodávaných v rámci EÚ s dodávkami tovarov, preprava ktorých sa začala mimo EÚ (predovšetkým pokiaľ ide o zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok s hodnotou nepresahujúcou 22 eur), sa miesto dodania určuje v závislosti od skutočnosti, či je členský štát dovozu zhodný s členským štátom skončenia odoslania alebo prepravy. Ak tomu tak nie je, miestom dodania tovaru je ten členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava ku kupujúcemu skončí.


Občan Jožko si objednal tovar v sume 130 € cez čínsku elektronickú platformu s povinnosťou platby v mesiaci október 2021. Tovar bol dodaný od čínskeho dodávateľa slovenskému zákazníkovi Jožkovi v mesiaci november 2021.

Riešenie:

Zákonná fikcia v zmysle § 8 ods. 7 ZDPH posudzuje dve dodávky tovaru na diaľku:

a) dodanie bez prepravy podľa § 13 ods. 1, písm. c) ZDPH, miesto dodania je Čína (nie je predmetom DPH na Slovensku),

b) dodanie tovaru s prepravou podľa § 14 ods. 3 ZDPH s miestom dodania Slovenská republika.

Zdaniteľná osoba so sídlom v Číne, ktorá uľahčuje dodanie tovaru, je povinná registrovať sa na osobitnú úpravu iOSS a odviesť DPH.

§ 14 ods. 4

V prípade, že sa tovar predáva na diaľku a dováža sa do toho istého členského štátu, ako je členský štát skončenia odoslania alebo prepravy, miesto dodania tovaru je v tomto členskom štáte len v prípade, že dodávateľ uplatňuje na takéto predaje tovaru osobitnú úpravu podľa § 68c zákona o DPH. Ak dodávateľ na takéto dodania zmienenú osobitnú úpravu nepoužije, miesto dodania sa určí podľa základného pravidla upraveného v § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH a daň sa vyberie výlučne pri dovoze tovaru.


Občan Jožko si objednal tovar cez elektronickú platformu s povinnosťou platby v mesiaci október 2021. Tovar sa v čase začatia prepravy nachádza v Číne.

Riešenie:

Zákonná fikcia v zmysle § 8 ods. 7 ZDPH posudzuje dve dodávky tovaru na diaľku, pričom platforma je považovaná za domnelého dodávateľa:

a)