dnes je 20.9.2021

Input:

Elektronické doručovanie

30.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.07.2.8 Elektronické doručovanie

Zdroj: Ministerstvo financií SR


Daňový subjekt platiteľ DPH podal daňové priznanie za rok 2019 písomne v listinnej podobe. Je to správne?

Odpoveď:

Na podanie, ktoré má predpísanú štruktúrovanú  formu podľa tohto zákona  alebo osobitného predpisu a ktoré osoba povinná doručovať elektronickými  prostriedkami so KEP alebo na základe dohody doručila  inak, sa neprihliada. Správca dane nebude akceptovať takéto podanie. Daňový subjekt je povinný podať podanie elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy a musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby, ktorá ho podáva.