dnes je 6.8.2020

Input:

Dodanie a nájom nehnuteľnosti od roku 2020

28.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.27 Dodanie a nájom nehnuteľnosti od roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., upravuje § 38. Účinnosť zákona je navrhnutá od 1. januára 2020.

Zákonom č. 323/2018 Z. z., ktorým sa menil a doplnil zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zaviedla znížená sadzba dane z pridanej hodnoty na ubytovacie služby. V záujme zjednotenia použitia pojmu „ubytovacie služby” v celom zákone, sa navrhuje v odseku 4 novodefinovať ubytovacie služby v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93, konkrétne na služby uvedené v kóde 55 CPA. Vymedzenie ubytovacích služieb v odseku 4 v nadväznosti na uvedené nariadenie by malo platiteľovi dane uľahčiť posúdenie, či ním poskytovaná služba má byť vylúčená z oslobodenia od dane podľa § 38 ods. 3 zákona.

Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch odo dňa kolaudácie stavby, ktorou sa povolilo prvé užívanie stavby na určený účel, resp. po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania tejto stavby, a to podľa toho, čo nastane skôr. Alebo kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania stavby, ku ktorej došlo v dôsledku vykonaných stavebných prác, ak náklady na tieto stavebné práce sú vo výške najmenej 40 % z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác. Alebo kolaudáciou, ktorou sa povolilo užívanie stavby po vykonaní stavebných prác, v dôsledku ktorých došlo k podstatnej zmene podmienok doterajšieho užívania stavby. Oslobodené od dane je dodanie pozemku okrem dodania stavebného pozemku. Pokiaľ sa stavebný pozemok dodáva so stavbou alebo časťou stavby, vzťahuje sa na jeho dodanie uvedená lehota 5 rokov od kolaudácie resp. užívania.

Oslobodený od dane je nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou ubytovacích služieb (nové znenie od 1. januára 2020), nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel, nájmu trvalo inštalovaných zariadení a strojov, nájmu bezpečnostných schránok. Zmena nastala aj v odseku 4, ktorý charakterizuje ubytovacie služby, ktorými sa rozumejú služby, ktoré patria do skupín 55.1 až 55.3 a 55.9 osobitného predpisu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, pričom služby, ktoré patria do skupiny 55.9, sa rozumejú ubytovacími službami, len ak sú poskytnuté na obdobie kratšie ako tri mesiace. Platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť zdaniteľnej osobe, sa môže rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od dane okrem nájmu bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovom dome alebo ich častí. Taktiež sa uvedené vzťahuje aj na podnájom nehnuteľnosti alebo jej časti.

Ak platiteľ dodáva časť stavby, ktorou