dnes je 29.11.2022

Input:

Premlčanie práva na vymáhanie daňového nedoplatku v roku 2022

24.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.08.2.3 Premlčanie práva na vymáhanie daňového nedoplatku v roku 2022

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Správca dane doručil dňa 21. júla 2022 daňovému subjektu (podnikateľovi-SZČO) výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku, ktorú daňový dlžník mal zaplatiť v lehote do dňa 31. marca 2015. Mohol zaslať správca dane výzvu k zaplateniu nedoplatku ?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stanovisko:

V zásade je právo na vymáhanie daňového nedoplatku premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Ak správca dane v spomínanej lehote doručí daňovému subjektu výzvu na zaplatenie, začína plynúť nová premlčacia lehota po skončení kalendárneho roku, v ktorom bola výzva doručená. Počas