dnes je 28.2.2021

Najnovšie

Fyzická osoba, ktorá pokračuje v živnosti po úmrtí platiteľa podľa zákona o DPH v roku 2021Garancia

25.2.2021, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Juraj Válek, PhD. Fyzická osoba, ktorá pokračuje v živnosti podľa § 13 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z. po úmrtí platiteľa, požiada najneskôr do 30 dní odo dňa úmrtia platiteľa príslušný daňový úrad poručiteľa, aby ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Likvidácia nespotrebovaných skladových zásob z pohľadu DPH v roku 2021Garancia

25.2.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Sme platiteľ DPH, v predmete činnosti sme mali o. i. aj činnosť „výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu”. Na konci roku 2019 sme túto činnosť ukončili, avšak zostali nám skladové zásoby materiálu - betonárska oceľ, štrk a pod. Radi by sme tieto ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ČlánkyGarancia

25.2.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Nadežda Fuksová ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty platné do 30. júna 2021Garancia

25.2.2021, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Juraj Válek, PhD. Daňový úrad môže zrušiť registráciu pre daň na základe žiadosti platiteľa podľa zákonom stanovených podmienok zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. , ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie. Alebo aj ak nie sú dôvody na registráciu, a to, ak ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty platné od 1. júla 2021Garancia

25.2.2021, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Juraj Válek, PhD. Daňový úrad môže zrušiť registráciu pre daň podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. na základe žiadosti platiteľa, ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie, ako aj ak nie sú dôvody na registráciu, a to, ak platiteľ nevykonáva alebo prestal ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Realizácia stavebných prác pre zahraničnú spoločnosť z pohľadu DPH v roku 2021Garancia

25.2.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Naša spoločnosť realizovala vrtné práce, práce bagrom a geodetické práce na lokalite pri slovenskej obci pre francúzsku spoločnosť, ktorá má francúzske IČ DPH. Faktúru sme vystavili s DPH v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. Poprosíme o Vaše stanovisko či sme pri vystavení ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vykonávanie zemných prác z pohľadu prenosu daňovej povinnosti v roku 2021Garancia

25.2.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Naša spoločnosť má uzatvorenú Zmluvu o vykonaní prác (výstavba diaľnice D1). V pôvodnej zmluve bol predmet vykonaných prác odvoz kameniva z tunela na medziskládky. V 1. dodatku k zmluve bol predmet vykonaných prác rozšírený na odvoz zeminy zo staveniska. Ako postupovať pri fakturácii ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ÚvodníkGarancia

25.2.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Nadežda Fuksová Vážení čitatelia, v aktuálnom čísle časopisu DPH aktuálne sa dočítate o tom, ako zrušiť registráciu podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2021 . Daňový úrad môže zrušiť registráciu pre daň na základe žiadosti platiteľa podľa zákonom stanovených podmienok zákona o dani z pridanej ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Fakturácia vlastnej a špedičnej prepravy z pohľadu DPH v roku 2021Garancia

25.2.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Slovenská prepravná firma A, s. r. o. vykonáva vlastnú prepravu (vlastnými vozidlami) ale aj špedičnú prepravu. Okrem iných zmlúv, má firma A s. r. o. zmluvu s rakúskou firmou B s. r. o. (platiteľ DPH v AU) ktorému pravidelne v mesiaci vykonáva cca 20 prepráv. Od klienta B s. r. ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Darovanie nehnuteľnosti spriaznenej osobe z pohľadu zákona o DPH v roku 2021Garancia

25.2.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Ziškayová Chcem sa opýtať či pri darovanej nehnuteľnosti spriaznenej osobe (neplatič DPH, aj keď je podnikateľ, ale nie je platiteľ DPH), sa v každom prípade odvádza DPH z ceny obvyklej, alebo môžeme postupovať aj v nadväznosti na § 54 zákona o DPH ako pri zmene účelu užívania. Odpoveď: Pohľad ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v roku 2020Archív

21.2.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenos daňovej povinnosti pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty znamená, že daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku je prenesená z dodávateľa tovaru alebo služby na osobu, ktorej bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá. ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňová povinnosť pri dovoze tovaruGarancia

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovozom tovaru podľa ustanovenia § 12 zákona o DPH je vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskych spoločenstiev. Pri dovoze tovaru do tuzemska sa na daň vzťahujú ustanovenia colných predpisov, ak zákon o dani z pridanej ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Místo plněníArchív

20.8.2020, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Miesto plnenia § 7 až § 12 CIVA Pri určení miesta plnenia je potrebné vedieť, či je prevádzaná nehnuteľná vec, dodávané tovaru alebo služby. Pri dodávkach tovaru je nutné rozlíšiť, či sa jedná o dodanie tovaru s inštaláciou či montážou či bez a či s prepravou ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny z pohľadu DPH v roku 2019Archív

1.3.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny. Sme v pozícii odberateľa. Spoločnosť platí mesačne zálohové platby na základe dohody o platbách. Vyúčtovacia faktúra vyhotovená 31. 12. 2018, Dátum dodania: 31. 12. 2018 , Odoslaná: 10. ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pořízení zboží a dodání zboží do jiného členského státu, přemístění zboží v rámci Evropské Unie, zasílání zboží do jiného členského státuArchív

27.8.2020, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obstaranie tovaru a dodanie tovaru do iného členského štátu, premiestnenie tovaru v rámci Európskej únie, zasielanie tovaru do iného členského štátu Pri pohybe tovaru medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ záleží na tom, kto komu tovar dodáva, a podľa toho je ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

11.3.2021, ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.4.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

15.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

21.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

22.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

28.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

Daňový kalendár
február 2021
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
Najbližšia daňová povinnosť
1.3.2021 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV