dnes je 20.6.2024

Input:

Účel daňového tajomstva

17.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.2 Účel daňového tajomstva

Ing. Ján Mintál

Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. Za daňové tajomstvo sa nepovažuje informácia, ktorá bola alebo je verejne prístupná, a informácia o tom, či prebieha alebo prebiehala daňová kontrola alebo daňové exekučné konanie. Daňové tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto sa ho dozvedel, a môže byť použité len na plnenie úloh podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Je opodstatnené, že v rámci správy daní sa môže správca dane i daňový subjekt dozvedieť informácie, ktoré môžu byť považované za daňové tajomstvo. Účelom existencie daňového tajomstva je ochrana informácií, ktoré sa správca dane alebo eventuálne iná osoba – svedok dozvie o daňovom subjekte z titulu účasti na správe daní. Vedomie, že existuje povinnosť mlčanlivosti, resp. daňové tajomstvo, je