dnes je 2.3.2024

Input:

Prerušenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu pri neodstránení nedostatkov vo výkazoch

24.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.1.3 Prerušenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu pri neodstránení nedostatkov vo výkazoch

Ing. Ján Mintál

Skutočnosť, že platiteľ dane na výzvu daňového úradu nereaguje a nedostatky v podanom daňovom priznaní, kontrolnom výkaze, dodatočnom daňovom priznaní alebo dodatočnom kontrolnom výkaze neodstráni na základe výzvy zaslanej v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu alebo nepodá kontrolný výkaz ani na základe výzvy daňového úradu, znamená, že lehota na vrátenie nadmerného odpočtu je prerušená až do dňa odstránenia nedostatkov alebo do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného podľa § 68a ZSD. Vychádzajúc z ustanovenia § 68a ods. 1 Daňového poriadku správca dane vydá rozhodnutie v skrátenom vyrubovacom konaní (ďalej len „vyrubovací rozkaz”), ktorým vyrubí daň alebo rozdiel dane oproti vyrubenej dani alebo určí sumu alebo