dnes je 2.3.2024

Input:

Odvolanie proti rozhodnutiu správcu dane v roku 2023

29.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.2.3 Odvolanie proti rozhodnutiu správcu dane v roku 2023

Ing. Ján Mintál


Podnikateľ podal elektronicky odvolanie proti rozhodnutiu  správcu dane vo veci vyrubenia dane. K odvolaniu podnikateľ nepredložil listinné dôkazy preukazujúce, ktoré boli uvedené ako prílohy k odvolaniu a v odvolaní neuviedol navrhované zmeny alebo zrušenie rozhodnutia. Správca dane zaslal výzvu na odstránenie nedostatkov s určením lehoty na odstránenie nedostatkov odvolania. Bude akceptovať správca dane takéto podanie?

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stanovisko:

Vychádzajúc z daňového poriadku musí odvolanie obsahovať:

  • označenie osoby, ktorá odvolanie podáva– z podaného odvolania musí byť zrejmé, kto ho podáva. Z ustanovenia § 13 ods. 2 Daňového poriadku vyplýva, že ak je odvolanie podané