dnes je 14.4.2024

Input:

Odopretie svedeckej výpovede v daňovom konaní v roku 2024

15.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.2.1 Odopretie svedeckej výpovede v daňovom konaní v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Živnostník bol predvolaný v rámci daňového konania ako svedok. Môže v daňovom konaní odoprieť svedeckú výpoveď? Ak áno, za akých podmienok?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

  • zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v z. n. p.

  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p.

Stanovisko:

V zásade platí, že každý je povinný vypovedať na účely správy daní ako svedok o dôležitých okolnostiach, ak sú mu známe. Je pritom povinný vypovedať pravdivo a nič nezamlčať. Správca dane môže svedkovi uložiť povinnosť, aby sa dostavil osobne a vypovedal; ak sa svedok nedostaví, správca dane môže postupovať podľa § 20 ZSD.

Správca dane je povinný poučiť svedka pred vypočutím o možnosti odoprieť výpoveď, o jeho povinnosti vypovedať