dnes je 20.6.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 53b Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

30.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.5.3 Komentár k ZDPH § 53b Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

Ing. Ján Mintál


§ 53b

Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

(1) Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25a ods. 2 písm. a) až c) a f) a g) a platiteľ dostal doklad o oprave základu dane podľa § 25a ods. 7 písm. a), je platiteľ povinný opraviť odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, v ktorom dostal tento doklad. Pri oprave odpočítanej dane platiteľ zohľadní pomerné odpočítanie dane a vykonané úpravy odpočítanej dane.

(2) Ak po oprave odpočítanej dane podľa odseku 1 nastane akákoľvek skutočnosť, na základe ktorej je dodávateľ povinný vykonať opravu zníženého základu dane podľa § 25a ods. 6 a platiteľ dostal doklad o oprave základu dane podľa § 25a ods. 7 písm. b), má platiteľ právo opraviť