dnes je 20.5.2024

Input:

Dodatočné daňové priznanie v JÚ v roku 2023

31.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.2.3 Dodatočné daňové priznanie v JÚ v roku 2023

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľ zistil v apríli 2023, že jeho daňová povinnosť za rok 2022 mala byť vyššia z dôvodu nesprávneho uplatnenia daňových odpisov. V máji 2023 zostavil preto dodatočné daňové priznanie, ktoré podal a rozdiel dane zaplatil prevodom z podnikateľského účtu dňa 29. mája 2023.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

  • opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely