dnes je 27.3.2023

Praktické informácie - Vrátenie dane - Vrátenie DPH zahraničným zdaniteľným osobám z iného členského štátu EÚ v SR

Vrátenie DPH zahraničným zdaniteľným osobám z iného členského štátu EÚ v SR

Nový postup bude uplatnený na žiadosti o vrátenie dane podané zahraničnými osobami po

1.1.2010 aj keď sa zdaniteľná transakcia v SR uskutočnila v roku 2009.

Kto je oprávnený žiadať o vrátenie dane?

Zahraničná osoba, ktorá má v inom členskom štáte sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň,

bydlisko alebo sa v inom členskom štáte obvykle zdržiava (ďalej len „žiadateľ“) má nárok

na vrátenie dane z tovaru a služby, ktoré jej dodal platiteľ dane v tuzemsku, a nárok na

vrátenie dane vyrubenej pri dovoze tovaru v tuzemsku.

Žiadateľ má nárok na vrátenie dane, ak:

- je identifikovaný pre daň v členskom štáte, v ktorom má sídlo, miesto podnikania,

prevádzkáreň, bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava,

- v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nemal v tuzemsku sídlo,

miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko a ani sa v tuzemsku obvykle nezdržiaval

- v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodal tovar ani službu v tuzemsku

s výnimkou dodania:

1. prepravných služieb a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, ktoré sú oslobodené od

dane podľa § 47 ods. 6, 8, 10 a § 48 ods. 8,

2. služby a dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak je osobou povinnou platiť daň

príjemca podľa § 69 ods. 2 a 3,

3. zemného plynu a elektriny, ak je osobou povinnou platiť daň osoba, ktorej je tento tovar

dodaný podľa § 69 ods. 9,

4. tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu

žiadateľom, ktorý bol zastúpený daňovým zástupcom podľa § 69a,

5. tovaru v rámci trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom sa zúčastnil ako prvý

odberateľ a osobou povinnou platiť daň je druhý odberateľ.

Čo môže byť nárokované na vrátenie?

Žiadateľ má nárok na na vrátenie dane, ak by takáto daň bola odpočítateľná podľa § 49

Čo nemôže byť nárokované na vrátenie?

Žiadateľ má nárok na vrátenie dane v takom rozsahu, v akom ho má platiteľ dane v tuzemsku.

Podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH a jeho ustanovenia § 49 ods. 7 nie je možné odpočítať

daň a teda nie je možné ani žiadať o vrátenie dane pri:

- nákupe a nájme osobného automobilu v kategórii M1, ako aj pri nákupe príslušenstva

osobného automobilu - § 49 ods. 7 písm. a) a b) zákona o DPH.( Platí pri nakúpe a nájme

do 31.12.2009, novela zákona o DPH platná od 1.1.2010 uvedené obmedzenie ruší.)

- kúpe tovarov a služieb na účely pohostenia a zábavy - § 49 ods. 7 písm.c) zákona o DPH.

Žiadatel nemá nárok na vrátenie dane, ktorú dodávatel neuplatnil v súlade so zákonom

222/2004 Z.z., a dane uplatnenej pri tovare, ktorý je alebo môže byt oslobodený od dane podla § 43 alebo § 47 ods. 2.

Ak žiadatel uplatnuje osobitnú úpravu uplatnovania dane pre cestovné kancelárie, nemá nárok

na vrátenie dane pri službách cestovného ruchu.

Pomerné odpočítanie?

Ak žiadateľ uskutočňuje v členskom štáte, v ktorom má sídlo, miesto podnikania,

prevádzkáreň alebo bydlisko zdaniteľné obchody, pri ktorých môže odpočítať daň a súčasne

zdaniteľné obchody, pri ktorých nemôže odpočítať daň, má nárok na vrátenie pomernej

výšky dane, ktorú vypočíta podľa pravidiel platných v členskom štáte, v ktorom má sídlo,

miesto podnikania, prevádzkáreň alebo bydlisko. (Smernica 2008/9/ES, článok 6 druhý

odsek).

Žiadosť

● Žiadosť musí byť podaná elektronicky cez portál členského štátu usadenia.

Je možné opraviť podanú žiadosť (verzia).

Obdobie za ktoré sa žiada vrátenie dane

● Žiadosť sa musí týkať obdobia najmenej troch po sebe idúcich kalendárnych mesiacov v

rámci jedného kalendárneho roka a najviac jeden kalendárny rok. Žiadosť týkajúca sa

zvyšku kalendárneho roka môže zahŕňať obdobie kratšie ako 3 mesiace.

Minimálne sumy na vrátenie dane.

Minimálna suma musí byť najmenej vo výške 50 EUR, keď sa žiadosť o vrátenie dane týka

celého roka alebo zvyšku kalendárneho roka.

Ak sa žiada o vrátenie dane za tri kalendárne mesiace, suma dane, ktorej vrátenie sa žiada,

musí byť najmenej 400 EUR.

Obsah žiadosti o vrátenie dane

Údaje v žiadosti o vrátenie dane a ďalšie požadované informácie uvádza žiadateľ v

slovenskom jazyku.

Žiadosť musí obsahovať nasledujúce informácie:

- priezvisko a meno alebo názov žiadateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania,

prevádzkárne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava

- IČ DPH žiadateľa alebo jeho daňové registračné číslo pridelené v inom členskom štáte

- elektronickú adresu žiadateľa

- popis podnikateľskej činnosti žiadateľa, pre ktorú boli tovary alebo služby obstarané vo

forme NACE kódov

- obdobie, na ktoré sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje

- prehlásenie žiadateľa, že nedodal tovar ani službu s miestom dodanie v tuzemsku s výnimkou

dodania :

1. prepravných služieb a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, ktoré sú oslobodené od

dane podľa § 47 ods. 6, 8, 10 a 12 a § 48 ods. 8,

2. služby a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak je osobou povinnou platiť daň

príjemca podľa § 69 ods. 2 a 3

3. zemného plynu a elektriny, ak je osobou povinnou platiť daň osoba, ktorej je tento tovar

dodaný podľa § 69 ods. 9,

4. tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu

žiadateľom, ktorý bol zastúpený daňovým zástupcom podľa § 69a,

5. tovaru v trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom sa zúčastnil ako prvý odberateľ

a osobou povinnou platiť daň je druhý odberateľ.

- číslo bankového účtu vrátane IBAN a BIC kódov

Žiadosť o vrátenie dane musí okrem uvedených údajov obsahovať aj tieto údaje z každej

faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých žiadateľ

žiada vrátenie dane:

- priezvisko a meno alebo názov dodávateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania,

prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava;

- IČ DPH pridelené v tuzemsku okrem dovozu tovaru

- dátum vyhotovenia faktúry a číslo faktúry a dátum a číslo dovozného dokladu

- základ dane a suma dane vyjadrená v eurách

- výšku odpočítateľnej dane podľa § 55a ods. 3 a 4 zákona o DPH

- v prípade potreby pomernú výšku odpočítateľnej dane podľa § 55a ods. 3 vyjadrená v

percentách

- číselný kód prislúchajúci nakúpenému tovaru alebo službe

Časové limity

Žiadosť musí byť podaná najneskôr do 30. 9. kalendárneho roka nasledujúceho po

kalendárnom roku, za ktorý sa podáva žiadosť. Žiadosť sa považuje za podanú len v

prípade, že žiadateľ vyplnil všetky povinné náležitosti žiadosti.

Faktúry a dovozné dokumenty

Ak je základ dane vo faktúre alebo dovoznom doklade 1000 EUR a viac alebo vo faktúre o

kúpe pohonných látok 250 EUR a viac, je žiadateľ povinný spolu so žiadosťou o vrátenie

dane elektronickými prostriedkami predložiť kópiu faktúry alebo dovozného dokladu.

Podanie žiadosti inou osobou ako je žiadateľ ( zástupca)

Vyžaduje sa splnomocnenie. V splnomocnení musia byť určené právomoci agenta/zástupcu,

napr. agent/zástupca môžu podať žiadosť a prijať platbu.

Ak za žiadateľa koná agent/zásutpca, musia byť poskytnuté nasledujúce údaje:

Meno agenta/zástupcu, IČ DPH alebo DIČ a platná adresa vrátane kódu krajiny.

Adresa elektronickej pošty

Oprava odpočítateľnej časti dane

Ak sa po podaní žiadosti o vrátenie dane upraví odpočítateľná časť dane podľa zákona o DPH

platného v členskom štáte žiadateľa, žiadateľ je povinný opraviť sumu dane, o vrátenie ktorej žiadal alebo sumu dane, ktorá sa mu už vrátila.

Oprava sa vykoná v žiadosti o vrátenie dane vzťahujúcej sa na obdobie kalendárneho roka, ktorý

nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý žiadateľ žiadal vrátenie dane. Ak žiadateľ za obdobie

kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý žiadateľ žiadal vrátenie dane,

nepodáva žiadosť o vrátenie dane, opravu dane vykoná v samostatnom vyhlásení podanom

prostredníctvom elektronického portálu v členskom štáte, v ktorom je usadený.

Administratívne postupy

Oznámenia a rozhodnutia

Daňový úrad Bratislava I bezodkladne elektronickými prostriedkami oznámi žiadateľovi dátum

prijatia žiadosti o vrátenie dane.

Lehoty na vybavenie žiadostí

Ak Daňový úrad Bratislava I nepožaduje dodatočné informácie, oznámi žiadateľovi

rozhodnutie o žiadosti o vrátenie dane do štyroch mesiacov odo dňa prijatia žiadosti.

Ak Daňový úrad Bratislava I žiada dodatočné informácie, oznámi svoje rozhodnutie

žiadateľovi rozhodnutie o žiadosti o vrátenie dane do dvoch mesiacov od prijatia

požadovaných informácií, a ak nedostal požadované informácie, oznámi rozhodnutie

v lehote najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa prijatia žiadosti.

Ak Daňový úrad Bratislava I žiada ďalšie dodatočné informácie oznámi žiadateľovi

rozhodnutie o žiadosti o vrátenie dane najneskôr do ôsmich mesiacov odo dňa prijatia

žiadosti.

Dodatočné informácie

Daňový úrad Bratislava I môže požadovať elektronickými prostriedkami alebo listom

dodatočné informácie od žiadateľa. O dodatočné informácie môže tiež elektronicky

požiadať Daňový úrad Bratislava I príslušné orgány členského štátu, v ktorom má žiadateľ

sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava, alebo

inú osobu ako žiadateľa. Daňový úrad Bratislava I môže požiadať vo vyššie uvedených

prípadoch o informácie elektronickými prostriedkami, iba ak sú tieto dostupné jej

adresátovi.

V prípade ak Daňový úrad Bratislava I žiada dodatočné informácie v podobe originálu alebo

kópie faktúry/dovozného dokladu, neuplatňuje sa hodnota uvedená v § 55b ods. 5 zákona o

DPH.

Žiadateľ musí poskytnúť požadované informácie do 1 mesiaca od dátumu, kedy mu bola

žiadosť o poskytnutie informácií doručená.

Ak Daňový úrad Bratislava I rozhodne o vrátení dane, vráti daň najneskôr do desiatich

pracovných dní od uplynutia lehoty na oznámenie rozhodnutia o žiadosti o vrátenie dane .

Daňový úrad Bratislava I vráti daň na účet vedený v banke v tuzemsku alebo

na účet vedený v zahraničnej banke v inom členskom štáte. Pri vrátení

dane na účet vedený v zahraničnej banke v inom členskom štáte sa od sumy dane odpočítajú

bankové poplatky za prevod peňažných prostriedkov.

Ak daňový úrad Bratislava I nevráti žiadateľovi daň v lehote, žiadateľ má nárok na úrok vo

výške ustanovenej podľa osobitného predpisu. To neplatí, ak žiadateľ nepredložil dodatočné

informácie alebo ďalšie dodatočné informácie v stanovenej lehote alebo ak nepredložil

kópiu faktúry alebo dovozného dokladu.,

Podvodná žiadosť alebo žiadosť podaná na základe nepravdivých údajov

Ak daň bola vrátená na základe nepravdivých údajov alebo sa vrátenie dane dosiahlo

podvodným spôsobom, žiadateľ je povinný zaplatiť Daňovému úradu Bratislava

I neoprávnene vrátenú daň a pokutu uloženú podľa osobitného predpisu. Ak žiadateľ

uloženú pokutu nezaplatí, Daňový úrad Bratislava I má právo odmietnuť ďalšie vrátenie

dane až do výšky nezaplatenej pokuty.

Zdroj: drsr.sk

 

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novinky v problematike DPH v roku 2023

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 28.3.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
marec 2023
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2023 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV