dnes je 27.3.2023

Praktické informácie - Vrátenie dane - Vrátenie DPH členskými štátmi EÚ slovenským platiteľom dane

Vrátenie DPH členskými štátmi EÚ slovenským platiteľom dane

 Nový postup bude uplatnený na žiadosti o vrátenie dane podané platiteľmi dane podľa § 4 alebo § 4b (ďalej len ”platiteľ”) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len ”zákon o DPH”) od 1.1.2010 aj keď sa zdaniteľná transakcia v inom členskom štáte EÚ uskutočnila v roku 2009. Platiteľ podáva žiadosť elektronicky cez portál DR SR (štát usadenia), štát usadenia zasiela žiadosť elektronicky štátu vrátenia dane (členský štát EÚ).

Kto je oprávnený žiadať o vrátenie dane?

Platiteľ, ak za obdobie, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nemal v členskom štáte vrátenia sídlo svojej ekonomickej činnosti ani stálu prevádzkareň, odkiaľ vykonával svoju podnikateľskú činnosť, alebo ak takéto sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkareň neexistujú, nemal na území tohto členského štátu svoje bydlisko alebo obvyklé miesto pobytu.

Platiteľ, ktorý v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodal tovar ani službu v členskom štáte, v ktorom žiada o vrátenie dane s výnimkou:

- prepravných služieb a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, ktoré sú oslobodené od dane

podľa článkov 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 alebo 160 smernice 2006/112/ES,

- dodania tovaru a služby, ak je osobou povinnou platiť daň príjemca v súlade s článkami 194 až 197 a článkom 199 smernice 2006/112/ES.

Platiteľ má nárok na vrátenie dane, ak uskutočňuje zdaniteľné obchody, pri ktorých vzniká právo na odpočítanie dane. Ak platiteľ dane uskutočňuje zdaniteľné obchody pri ktorých môže odpočítať daň a súčasne zdaniteľné obchody, pri ktorých nemôže odpočítať daň, má nárok na vrátenie pomernej výšky dane, ktorú vypočíta podľa § 50 zákona o DPH.

Aké sú podmienky vrátenia dane?

Platiteľ má nárok na vrátenie dane z tovaru a služby, ktoré mu boli dodané v inom členskom štáte EÚ alebo do ktorého doviezol tovar. O vrátení dane rozhodne členský štát vrátenia dane podľa vlastných pravidiel. (Smernica Rady 2008/9/ES, článok 5 (2))

V ktorom prípade nevzniká nárok na vrátenie celej dane alebo časti dane?

Platiteľ má nárok na vrátenie dane v takom rozsahu, v akom ho má zdaniteľná osoba identifikovaná pre daň v členskom štáte vrátenia dane. Platiteľ nemá nárok na vrátenie dane, ktorú dodávateľ neuplatnil v súlade so zákonom o DPH platnom vo svojom členskom štáte, a dane uplatnenej pri tovare, ktorý je alebo môže byť oslobodený od dane podľa čl. 138 alebo článku 146 ods. 1 písm. b) smernice 2006/112/ES. Ak platiteľ dane uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane pre cestovné kancelárie, nemá nárok na vrátenie dane pri službách cestovného ruchu.

Pomerné odpočítanie?

Ak platiteľ uskutočňuje zdaniteľné obchody, pri ktorých môže odpočítať daň a súčasne zdaniteľné obchody, pri ktorých nemôže odpočítať daň, má nárok na vrátenie pomernej výšky dane, ktorú vypočíta podľa zákona o DPH platnom v SR. (Smernica 2008/9/ES, článok 6 druhý odsek).

Žiadosť

Žiadosť musí byť podaná elektronicky cez portál finančnej správy (www.financnasprava.sk).

Portálová aplikácia je k dispozícii nepretržite. Je potrebné použiť zaručený elektronický podpis. Je možné opraviť podanú žiadosť (verzia).

Obdobie za ktoré sa žiada vrátenie dane

Žiadosť sa musí týkať obdobia najmenej troch po sebe idúcich kalendárnych mesiacov v rámci jedného kalendárneho roka a najviac jedného kalendárneho roka. Žiadosť týkajúca sa zvyšku kalendárneho roka môže zahŕňať obdobie kratšie ako 3 mesiace.

Minimálne sumy na vrátenie dane.

Minimálna suma dane musí byť najmenej vo výške 50 EUR alebo jej ekvivalent v národnej mene keď sa žiadosť o vrátenie dane týka celého roka alebo zvyšku kalendárneho roka. Ak sa žiada o vrátenie dane za tri kalendárne mesiace, suma dane, ktorej vrátenie sa žiada, musí byť najmenej 400 EUR alebo jej ekvivalent v národnej mene.

Obsah žiadosti o vrátenie dane

Žiadosť musí obsahovať nasledujúce informácie:

 • priezvisko a meno alebo názov platiteľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania alebo
 • prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,
 • IČ pre DPH,
 • elektronickú adresu platiteľa,
 • opis podnikateľskej činnosti žiadateľa, pre ktoré boli tovary alebo služby obstarané vo forme NACE kódov,
 • obdobie, na ktoré sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje,
 • prehlásenie žiadateľa, že nedodal tovary a služby:

- ktoré sú považované za dodané v členskom štáte vrátenia dane počas obdobia, na ktoré sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje,

- s výnimkou dodania tovarov a služieb, ktoré sú uvedené v smernici Rady 2008/9/ES v článku 3 písm. b) bodoch i) a ii)),

 • číslo bankového účtu vrátane IBAN a BIC kódov.

Žiadosť o vrátenie dane musí okrem uvedených údajov obsahovať aj nasledovné údaje z každej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu:

 • meno a celá adresa dodávateľa;
 • IČ DPH dodávateľa alebo jeho daňové registračné číslo pridelené v inom členskom štáte okrem prípadu dovozu,
 • predponu členského štátu vrátenia (okrem prípadu dovozu),
 • dátum vyhotovenia faktúry a číslo faktúry alebo dátum a číslo dovozného dokladu,
 • základ dane a suma dane vyjadrená v mene členského štátu vrátenia dane,
 • sumu odpočítateľnej dane vyjadrená v mene členského štátu vrátenia dane,
 • v prípade potreby pomernú výšku odpočítateľnej dane vyjadrená v percentách,
 • číselný kód prislúchajúci nakúpenému tovaru alebo službe.

Časové limity

Žiadosť musí byť podaná najneskôr do 30. 9. kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa podáva žiadosť. Žiadosť sa považuje za podanú len v prípade, že platiteľ vyplnil všetky povinné náležitosti žiadosti.

Faktúry a dovozné dokumenty

V zmysle smernice 2008/9/ES a jej článku 10 členský štát vrátenia môže požadovať od platiteľa, aby spolu so žiadosťou o vrátenie dane elektronicky predložil kópiu faktúry alebo dovozného dokladu, ak je základ dane vo faktúre alebo dovoznom doklade alebo jeho ekvivalent v národnej mene 1000 EUR alebo viac. Ak sa faktúra týka pohonnej látky, stanovený prah je 250 EUR alebo jeho ekvivalent v národnej mene.

Žiadosť môže podať zástupca platiteľa

V tomto prípade sa vyžaduje splnomocnenie, pričom:

- plnomocenstvo sa udeľuje písomne s úradne overeným podpisom alebo ústne do zápisnice

u správcu dane,

- v splnomocnení musia byť určené právomoci zástupcu,

-  v tej istej veci môže mať subjekt len jedného zástupcu,

-  zástupca môže zastupovať súčasne len jeden daňový subjekt u jedného správcu dane, ak nejde o blízke osoby, to neplatí, ak je zástupcom daňový poradca alebo advokát alebo ak ide o spoločného zástupcu, alebo ak zástupca splnomocnený na doručovanie doručuje jednému správcovi dane za viacero daňových subjektov písomnosti elektronickými prostriedkami

- Ak za žiadateľa koná zástupca, musia byť poskytnuté nasledujúce údaje:

- Meno zástupcu, IČ DPH alebo DIČ a plná adresa vrátane kódu krajiny.

- Adresa elektronickej pošty

Oprava odpočítateľnej časti dane

Ak sa po podaní žiadosti o vrátenie dane upraví odpočítateľná časť dane podľa zákona o DPH, platiteľ je povinný opraviť sumu dane, o vrátenie ktorej žiadal, alebo sumu dane, ktorá sa mu už vrátila.

Oprava sa vykoná v žiadosti o vrátenie dane vzťahujúcej sa na obdobie kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý platiteľ žiadal vrátenie dane. Ak platiteľ za obdobie kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý žiadal vrátenie dane, nepodáva žiadosť o vrátenie dane, opravu dane vykoná v samostatnom vyhlásení podanom prostredníctvom elektronického portálu.

Administratívne postupy

Oznámenia a rozhodnutia

Členský štát usadenia (SR) skontroluje, či je žiadateľ platiteľom dane a či nevykonáva len

dodania tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane a

zašle žiadosť elektronicky členskému štátu vrátenia dane.

V nasledovných prípadoch členský štát usadenia (SR) nezašle žiadosť do členského štátu

vrátenia dane:

Žiadateľ:

-  nie je platiteľom podľa § 4 ani § 4b zákona o DPH

-  vykonáva len dodania tovarov alebo služieb, ktoré sú oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane.

- Členský štát usadenia (SR) oznámi žiadateľovi elektronickými prostriedkami, že neodoslal

žiadosť do členského štátu vrátenia dane.

-  Členský štát vrátenia zašle elektronicky platiteľovi potvrdenie o prijatí žiadosti, ak členský

štát usadenia (SR) po prekontrolovaní žiadosť odoslal.

Lehoty na vybavenie žiadostí

Ak členský štát vrátenia dane nepožaduje dodatočné informácie, maximálna lehota na vybavenie žiadosti sú 4 mesiace.  Ak členský štát vrátenia dane požaduje dodatočné informácie, lehota na vybavenie žiadosti je minimálne 6 mesiacov. Ak členský štát vrátenia dane požaduje ďalšie dodatočné informácie, maximálna lehota na vybavenie žiadosti je 8 mesiacov.

Dodatočné informácie

Členský štát vrátenia dane môže požadovať elektronickými prostriedkami alebo listom dodatočné informácie od platiteľa. Členský štát vrátenia dane tiež môže požiadať o dodatočné informácie elektronicky kompetentný organ členského štátu usadenia. Členský štát vrátenia dane môže požadovať od platiteľa, aby spolu so žiadosťou o vrátenie dane elektronicky predložil kópiu faktúry alebo dovozného dokladu, ak je základ dane vo faktúre alebo dovoznom doklade alebo jeho ekvivalent v národnej mene 1000 EUR alebo viac. Ak sa faktúra týka pohonných látok, stanovená hodnota je 250 EUR alebo jeho ekvivalent v národnej mene. V prípade, ak členský štát vrátenia dane žiada dodatočné informácie v podobe originálu alebo kópie faktúry/dovozného dokladu, neuplatňuje sa prah uvedený v predchádzajúcom bode.

Platiteľ musí poskytnúť požadované informácie do 1 mesiaca od dátumu, kedy mu bola žiadosť o poskytnutie informácií doručená. Členský štát vrátenia dane vráti odsúhlasenú sumu najneskôr do 10 pracovných dní po skončení lehoty na vybavenie žiadosti. Daň môže byť vrátená na účet vedený v členskom štáte vrátenia dane, alebo na účet vedený v inom členskom štáte (v tomto prípade náklady za prevod peňažných prostriedkov hradí príjemca platby). Ak členský štát vrátenia dane vráti daň neskoro, zaplatí úrok z nárokovanej sumy.

Podvodná žiadosť alebo žiadosť podaná na základe nepravdivých údajov

Členský štát vrátenia dane môže vymáhať sumy, ktoré boli získané podvodne alebo na základe uvedenia nepravdivých údajov, vrátane pokút a úrokov. V prípade, že tieto pokuty alebo úroky ešte neboli zaplatené, členský štát vrátenia dane môže pozastaviť ďalšie vrátenia dane platiteľovi až do výšky nezaplatenej sumy.

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novinky v problematike DPH v roku 2023

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 28.3.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
marec 2023
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2023 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV