dnes je 27.3.2023

Praktické informácie - Vrátenie dane - Vrátenie DPH zahraničným podnikateľom

Kto môže požiadať o vrátenie dane z iného členského štátu

Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte upravuje § 55f a § 55g zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v z.n.p. [nové okno]. Nárok na vrátenie dane majú platitelia dane, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR (osoba registrovaná pre daň podľa § 4 alebo § 4b zákona o DPH) a kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch s daňou príslušného štátu (resp. doviezli tovary do členských štátov) na účely svojho podnikania.

Podanie žiadosti o vrátenie dane

Obdobie, za ktoré sa podáva žiadosť o vrátenie dane

Žiadosť sa podáva za obdobie najmenej troch po sebe idúcich kalendárnych mesiacov v rámci jedného kalendárneho roka a najviac za obdobie jedného kalendárneho roka. Žiadosť týkajúca sa zvyšku kalendárneho roka môže zahŕňať obdobie kratšie ako 3 kalendárne mesiace.

Ak sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje na obdobie vrátenia dane, ktorým je kalendárny rok alebo zvyšok kalendárneho roka, suma nárokovanej DPH musí byť najmenej 50 eur (ekvivalent v národnej mene). Ak sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje na obdobie vrátenia dane, ktoré je kratšie ako jeden kalendárny rok, ale nie kratšie ako tri kalendárne mesiace, suma DPH, ktorej vrátenie sa požaduje, nesmie byť menej ako 400 eur (ekvivalent v národnej mene).     

Platiteľ môže podať viac žiadostí za rôzne obdobia v rámci jedného kalendárneho roka, obdobia refundácie sa môžu prekrývať (napr. platiteľ môže podať žiadosť o vrátenie dane za 1-4/2013, za obdobie 3-9/2013, za obdobie 1-12/2013). Aplikácia na podávanie žiadostí umožňuje za rovnaké obdobie podať aj viac žiadostí. Pri vypĺňaní žiadostí je však potrebné rešpektovať obmedzenia členského štátu vrátenia dane, čo sa týka počtu/rozsahu období a aj minimálnej/maximálnej sumy DPH na vrátenie. Tieto limity sa nachádzajú v nižšie uvedenom dokumente:

Termín na podanie žiadosti o vrátenie dane

Žiadosť o vrátenie dane sa podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane. V záujme vyhnutiu sa problémom pri odosielaní žiadosti odporúčame, aby žiadatelia  o vrátenie dane využívali služby portálu finančnej správy  v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím zákonného termínu.

Spôsob podania žiadosti

Žiadosť sa podáva elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického portálu Finančného riaditeľstva SR. Z dôvodu zaručenia autenticity dokumentu a identifikácie odosielateľa je nevyhnutné pri podaní žiadosti o vrátenie dane použiť zaručený elektronický podpis (ZEP). Pre získanie prístupu k aplikácii pre elektronické podanie žiadosti o vrátenie dane je potrebné, aby žiadateľ resp. jeho zástupca absolvoval dva procesy a to: registráciu na elektronickom portáli FR SR (pridelenie ID) a autorizáciu, ktorá predstavuje proces preukázania oprávnenia konať v mene platiteľa alebo za platiteľa.

Registrácia používateľa

Ide o jednoduché vyplnenie registračného formulára používateľa s jeho základnými identifikačnými, kontaktnými a autentifikačnými údajmi, ktorého výsledkom je pridelenie ID používateľa. ID používateľa a heslo, ktoré si používateľ sám zvoli, sa bude používať na prihlásenie do autorizovanej zóny portálu.

Autorizácia používateľa za daňový subjekt

Autorizácia predstavuje proces preukázania oprávnenia konať v mene daňového subjektu alebo za daňový subjekt (napr. predložením plnomocenstva v zmysle § 9 ods. 3 zákona č.  563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov). Autorizáciu je možné vykonať osobne na miestne príslušnom daňovom úrade alebo písomnou žiadosťou. Prílohou žiadosti musí byť registračný formulár používateľa  a plnomocenstvo (prípadne poverenie, ak je zástupcom právnická osoba).

Autorizáciu na daňovom úrade v osobnom kontakte môže vykonať priamo daňový subjekt 
(v tomto prípade môže v zmysle platnej legislatívy SR splnomocniť svojho zástupcu osobne do zápisnice) alebo splnomocnený zástupca.

Pri autorizácii používateľa (osobne alebo písomne) odporúčame v žiadosti uviesť, že ide o oblasť vrátenia DPH.

Zaevidovaním autorizácie používateľa v informačnom systéme bude používateľovi automaticky vygenerovaná notifikačná správa o vytvorení väzby medzi používateľom,  daňovým subjektom a rolou „Žiadateľ o vrátenie DPH“.

Informácie v súvislosti so samotným podaním žiadosti nájdete v nasledovných materiáloch: 

Podanie tzv. globálnej žiadosti

Platiteľ môže podať jednu žiadosť - tzv. globálna žiadosť, do ktorej zahrnie všetky nákupy tovarov a služieb vo všetkých členských štátoch, z ktorých si chce uplatniť vrátenie dane alebo môže podať samostatné žiadosti do jednotlivých členských štátov. Elektronický portál Finančného riaditeľstva SR umožňuje rôzne varianty – napr. jedna žiadosť bude zahŕňať Maďarsko a Poľsko, druhá žiadosť len Francúzsko, tretia žiadosť Belgicko, Španielsko a Nemecko a pod. Je na rozhodnutí platiteľa dane, ktorú variantu si zvolí.

Obsah žiadosti

Náležitosti žiadosti

Na obsah žiadosti sa primerane vzťahuje § 55b ods. 2 až 4 zákona o DPH. Žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať všetky údaje uvedené v § 55b ods. 2 až 4 zákona o DPH, inak sa žiadosť nepovažuje za podanú.

Povinné náležitosti žiadosti o vrátenie dane sú:

a) priezvisko a meno alebo názov  platiteľa dane (žiadateľa o vrátenie dane) a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,
b) elektronickú adresu platiteľa dane,  
c) opis podnikateľskej činnosti žiadateľa, pre ktorú tovar a služby nadobudol, uvedením zodpovedajúceho číselného kódu podľa osobitného predpisu, ktorým je Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 293, 24.10.1990) v platnom znení,
d) obdobie podľa § 55c ods. 1 zákona o DPH, na ktoré sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje,
e) vyhlásenie  platiteľa dane,  že spĺňa podmienku podľa § 55a ods. 2 písm. c) zákona o DPH, to znamená, že v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodal tovar ani službu, ktoré sa považujú za dodané alebo poskytnuté v členskom štáte vrátenia dane s výnimkou dodaní uvedených v článku 3 písm. b) bodoch i) a ii) smernice Rady 2008/9/ES,
f) identifikačné číslo pre daň platiteľa dane pridelené v SR podľa § 4 alebo § 4b zákona o DPH,
g) údaje o bankovom účte žiadateľa vrátane medzinárodného bankové čísla účtu  (IBAN) a medzinárodného kódu banky (BIC).

Okrem náležitostí uvedených v § 55b ods. 2 zákona o DPH, žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať v súlade s ustanovením § 55b ods. 3 zákona o DPH údaje z každej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých žiadateľ žiada vrátenie dane, a to:

a) priezvisko a meno alebo názov dodávateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,
b) identifikačné číslo pre daň dodávateľa alebo daňové registračné číslo dodávateľa pridelené členským štátom vrátenia dane okrem dovozu tovaru,
c) dátum vyhotovenia faktúry, číslo faktúry a dátum a číslo dovozného dokladu,
d) základ dane a sumu dane z pridanej hodnoty vyjadrenú v peňažnej mene členského štátu vrátenia dane,
e) výšku odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty vypočítanú v súlade s článkom 5 a článkom 6 druhým pododsekom smernice Rady 2008/9/ES vyjadrenú v peňažnej mene členského štátu vrátenia dane (§ 55a ods. 3 a 4 zákona o DPH),
f) v prípade potreby pomernú výšku odpočítateľnej dane v súlade s článkom 6 smernice Rady 2008/9/ES vyjadrenú v percentách (§ 55a ods. 3 zákona o DPH). Aplikácia vrátenia dane v prípade vyplnenia príslušného percenta, ktoré zodpovedá koeficientu podľa § 50 zákona o DPH, následne automaticky vypočíta hodnotu poľa „Odpočítateľná DPH“,
g) číselný kód podľa článku 9 smernice Rady 2008/9/ES (§ 55b ods. 4 zákona o DPH), ktorý prislúcha nadobudnutému tovaru a službe, a pri použití číselného kódu 10 druh nadobudnutého tovaru a služby.

Platiteľ dane uvádza ku každému nákupu tovaru a služby v inom členskom štáte číselný kód pre nadobudnutý tovar a služby, ktoré boli transponované do § 55b ods. 4 zákona o DPH nasledovne:

a) pohonná látka – číselný kód 1
b) nájom dopravných prostriedkov – číselný kód 2
c) výdavky týkajúce sa dopravných prostriedkov s výnimkou tých, ktoré súvisia s tovarom a službami podľa písmen a) a b) – číselný kód 3
d) poplatky za užívanie ciest a diaľnic – číselný kód 4
e) cestovné náklady týkajúce sa osobnej dopravy – číselný kód 5
f) ubytovacie služby – číselný kód 6
g) jedlá, nápoje a reštauračné služby – číselný kód 7
h) vstupné na veľtrhy a výstavy – číselný kód 8
i) výdavky na luxusné predmety, pohostenie, zábavu a reprezentáciu – číselný kód 9
j) iné tovary a služby ako sú uvedené v písmenách a) až i) – číselný kód 10. To znamená, že ak príslušný nákup (faktúru alebo dovozný doklad) nie je možné zaradiť ani do jedného z kódov 1-9, uvádza sa do kódu 10. V prípade číselného kódu 10 je potrebné uviesť druh tovaru a služby vždy v jazyku členského štátu vrátenia dane.

Uvádzanie údajov z faktúr do žiadosti

Žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať údaje z každej jednotlivej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých sa žiada vrátenie dane. To znamená, že nie je možné, aby platiteľ dane pri zadávaní jednotlivých dokladov do žiadosti v aplikácii vrátenia dane sčítaval údaje z viacerých dokladov vyhotovených jedným dodávateľom tovaru alebo služby, t.j. je povinný zadávať pri vypĺňaní žiadosti každý doklad osobitne. To isté sa vzťahuje aj na prípady, ak platiteľ zadáva do žiadosti o vrátenie dane okrem faktúr aj dobropisy. To znamená, že aj v prípade uvádzania dobropisov v žiadosti je potrebné, aby platiteľ dane osobitne uvádzal údaje z dobropisu (so znamienkom mínus). Aplikácia na podanie žiadosti o vrátenie dane akceptuje zadávanie záporných hodnôt do žiadosti o vrátenie dane. 

Rôzne sadzby dane

Ak faktúra obsahuje rôzne sadzby dane, t.j. na faktúre je  vyčíslená daň ku každej sadzbe dane, platiteľ do žiadosti o vrátenie dane uvedie celkový základ dane a celkovú daň, ktorú žiada vrátiť (sadzba dane sa v žiadosti neuvádza) a to z dôvodu, že do žiadosti o vrátenie dane je možné jednu faktúru uviesť len jedenkrát (v žiadosti nie je možné uviesť jednu faktúru viackrát s vyčíslením samostatnej dane pre každú sadzbu dane).

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novinky v problematike DPH v roku 2023

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 28.3.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
marec 2023
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2023 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV