dnes je 21.4.2024

Praktické informácie - Vrátenie dane - Vrátenie DPH: elektronická komunikácia

Vrátenie DPH - elektronická komunikácia 

Právny základ

§55b (1) Žiadateľ uplatňuje nárok na vrátenie dane podaním žiadosti o vrátenie dane v elektronickej forme prostredníctvom elektronického portálu v členskom štáte, v ktorom má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava. Žiadosť o vrátenie dane sa podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane. Daňový úrad Bratislava bezodkladne elektronickými prostriedkami oznámi žiadateľovi dátum prijatia žiadosti o vrátenie dane.

§55f(1) Platiteľ registrovaný podľa §4 alebo 4b uplatňuje nárok na vrátenie dane v členskom štáte, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, podaním žiadosti o vrátenie dane elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického portálu Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky. Žiadosť o vrátenie dane môže platiteľ registrovaný podľa §4 podať, ak v členskom štáte, v ktorom žiada vrátenie dane, nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v ňom obvykle nezdržiava. Žiadosť o vrátenie dane sa podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane. Na obsah žiadosti o vrátenie dane sa primerane vzťahuje §55b ods. 2 až 4; žiadosť o vrátenie dane sa nepovažuje za podanú, ak tieto údaje neobsahuje. (2) Na spôsob podania žiadosti o vrátenie dane sa nevzťahuje osobitný predpis.27f)

Elektronické doručovanie správcovi dane

Podľa ustanovenia § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len daňový poriadok) podanie urobené elektronickými prostriedkami sa podáva prostredníctvom elektronickej podateľne podľa § 33 ods. 2 alebo prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy a musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby, ktorá ho podáva. Ak daňový subjekt chce doručovať správcovi dane písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, oznámi správcovi dane údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na webovom sídle finančného riaditeľstva a uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní .

Spôsoby elektronického doručovania podania pri správe daní

Podanie podpísané zaručeným elektronickým podpisom

Podanie podpísané zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) možno doručovať orgánom finančnej správy (daňový úrad, colný úrad, Finančné riaditeľstvo SR)  prostredníctvom elektronickej podateľne podľa § 33 ods. 2 alebo prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy. Podanie musí byť podpísané osobou, ktorá ho podáva. Pri elektronickom podaní je podpisom zaručený elektronický podpis daňového subjektu, jeho splnomocneného zástupcu, resp. inej oprávnenej osoby.

Pri uvedenom spôsobe doručovania podania správcovi dane daňový poriadok nevyžaduje uzatvorenie písomnej dohody so správcom dane. V takomto prípade sa daňový subjekt zaregistruje na portáli finančnej správy.

Podanie na základe  dohody o elektronickom doručovaní

Podanie nepodpísané zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) možno správcovi dane doručovať elektronickými prostriedkami na základe dohody o elektronickom doručovaní uzatvorenej podľa § 13 ods. 5 daňového poriadku prostredníctvom elektronickej podateľne (príloha č.1 – dohoda s daňovým úradom, príloha č. 2 – dohoda s colným úradom).

Prístup k autorizovaným elektronickým službám

Daňový subjekt je povinný sám alebo prostredníctvom zástupcu, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby byť registrovaným a autorizovaným používateľom autorizovaných elektronických služieb. Elektronickú adresu elektronickej podateľne zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle a tiež na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy. Elektronická podateľňa správcu dane je prístupná všetkým autorizovaným používateľom elektronických služieb. Pre získanie prístupu k autorizovaným elektronickým službám je potrebná jednak registrácia používateľa pre vstup do autorizovanej zóny portálu ako aj autorizácia registrovaného používateľa na overenie oprávnenia registrovaného používateľa konať v mene daňového subjektu alebo za daňový subjekt pred správcom dane pri elektronickom doručovaní podaní správcovi dane.

Registrácia používateľa je proces, pri ktorom sa fyzická osoba stáva používateľom elektronických služieb finančnej správy SR a je jej pridelený identifikátor používateľa. Proces registrácie používateľa sa realizuje na webovom sídle finančnej správy, keď registrujúca sa osoba (ďalej len používateľ) vyplní registračný formulár, Používateľ potvrdí vyplnený registračný formulár, čím sa registruje a výsledkom  registrácie je pridelenie ID používateľa, ktoré slúži ako prihlasovací údaj na vstup do autorizovanej zóny portálu. Používateľovi je potom automaticky generovaný registračný formulár používateľa (príloha č. 3) vo formáte PDF. Tento dokument je odoslaný spolu s potvrdením o realizovanej registrácii na e-mailovú adresu používateľa, ktorú uviedol pri vyplňovaní registračného formulára. Vytlačený registračný formulár sa predkladá správcovi dane pri autorizácii. Je postačujúce, aby sa používateľ registroval len raz a pridelené ID používateľa používal pri komunikácii s colným úradom aj s daňovým úradom.

Autorizácia predstavuje proces, pri ktorom sú registrovanému používateľovi pridelené prístupové práva k dátam daňového subjektu. Autorizácia sa realizuje na colnom úrade/daňovom úrade. K autorizácii používateľa je potrebné správcovi dane predložiť nasledujúce doklady:

- osobný identifikačný doklad (napr. občiansky preukaz, pas);

- vytlačený registračný formulár používateľa;

- dohodu o elektronickom doručovaní – pri podávaní písomností elektronickou formou bez zaručeného elektronického podpisu (dohoda sa predkladá v dvoch kópiách); 

- plnomocenstvo na využívanie autorizovaných elektronických služieb v prípade, ak si daňový subjekt zvolil na zastupovanie zástupcu, ktorý koná v rozsahu udeleného plnomocenstva. 

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v zákone o DPH v roku 2024

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 30.4.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
apríl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV