dnes je 16.7.2024

Input:

Zmena zdaňovacieho obdobia z mesačného na štvrťročné

7.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.3 Zmena zdaňovacieho obdobia z mesačného na štvrťročné

Ing. Ján Mintál

Ak sa platiteľ rozhodne pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok podľa § 77 ods.2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”), je povinný oznámiť túto zmenu daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom splnil časovú aj obratovú podmienku pre uplatňovanie štvrťročného zdaňovacieho obdobia.

Platiteľ sa totiž môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, len ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom, a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur.

Zmena zdaňovacieho obdobia na kalendárny štvrťrok môže pritom nastať len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v