dnes je 16.7.2024

Input:

Údaje v kontrolnom výkaze zo zjednodušených faktúr

16.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.1.6 Údaje v kontrolnom výkaze zo zjednodušených faktúr

Ing. Ján Mintál

Platiteľ dane údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr za dodanie tovarov a služieb v tuzemsku, pri ktorých si uplatňuje odpočítane dane v príslušnom zdaňovacom období, s výnimkou opravnej faktúry podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”), ak je odpočítanie dane za príslušné zdaňovacie obdobie z prijatých zjednodušených faktúr 3 000 eur a viac uvádza v časti B.3.2. kontrolného výkazu. Zo zjednodušených faktúr uvádza príjemca plnenia v časti B.3.2. kontrolného výkazu podľa § 78a ods. 6 druhá veta zákona o DPH osobitne sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre daň.

Údaje uvádza platiteľ dane v kontrolnom výkaze za