dnes je 14.4.2024

Input:

19/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

19/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 16. februára 2024,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z., vyhlášky č. 150/2007 Z. z., vyhlášky č. 656/2007 Z. z., vyhlášky č. 231/2010 Z. z., vyhlášky č. 98/2012 Z. z., vyhlášky č. 291/2012 Z. z., vyhlášky č. 148/2013 Z. z., vyhlášky č. 399/2013 Z. z., vyhlášky č. 91/2015 Z. z., vyhlášky č. 334/2016 Z. z., vyhlášky č. 265/2017 Z. z., vyhlášky č. 178/2018 Z. z., vyhlášky č. 79/2020 Z. z., vyhlášky č. 153/2022 Z. z. a vyhlášky č. 20/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 23 ods. 4 písmeno a) znie:
„a) rozhodnutie o schválení návrhu projektu zmeny právnej formy,”.
2. V § 23 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) schválený projekt zmeny právnej formy,”.

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).
3. V § 23 ods. 4 písm. c) a e) sa slová „o zmene” nahrádzajú slovami „o schválení návrhu projektu zmeny”.
4. Nadpis nad § 24 znie: „Návrh na zápis údajov pri premene, cezhraničnej premene alebo cezhraničnej zmene právnej formy obchodných spoločností”.
5. V § 24 ods. 2, § 25 ods. 2, § 25a ods. 2 a § 26 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na základe osobitného zákona,3”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
6. V § 24 ods. 3, § 25a ods. 3 a § 26 ods. 3 sa vypúšťajú slová „na základe osobitného zákona,4”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
7. V § 24 ods. 4 písmeno b) znie:
„b) schválený projekt premeny,”.
8. V § 24 ods. 4 písm. e), § 25 ods. 4 písm. f), § 26 ods. 6 písm. e) a § 26 ods. 7 písm. f) sa slová „nezávislého experta” nahrádzajú slovami „audítora o preskúmaní návrhu projektu premeny”.
9. Poznámky pod čiarou k odkazom 4c a 4d znejú:

4c§ 15 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


4d§ 15 ods. 3, § 23 a § 35 zákona č. 309/2023 Z. z.”.
10. V § 25 ods. 3, § 25a ods. 4 a § 26 ods. 4 sa vypúšťajú slová „na základe osobitného zákona,5”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
11. V § 25 ods. 4 písmená b) a c) znejú:
„b) rozhodnutie nástupníckej spoločnosti o schválení návrhu projektu premeny, ak osobitný predpis neustanovuje inak,6
c) schválený projekt premeny,”.

Poznámka