dnes je 1.12.2023

Input:

Zastupovanie platiteľa pri vrátení DPH z iného členského štátu

19.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.1.7 Zastupovanie platiteľa pri vrátení DPH z iného členského štátu

Ing. Ján Mintál

Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte upravuje § 55f a § 55g zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”). Nárok na vrátenie dane majú platitelia dane, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR (osoba registrovaná pre daň podľa § 4 alebo § 4b zákona o DPH) a kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch s daňou príslušného štátu (resp. doviezli tovary do členských štátov) na účely svojho podnikania.

Žiadosť o vrátenie dane podáva platiteľ dane alebo sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne (písomné plnomocenstvo nemusí obsahovať úradne overený podpis) alebo ústne do zápisnice u správcu dane (§ 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní