dnes je 20.6.2024

Input:

Základ dane pri premiestení tovaru

26.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.09.1.11 Základ dane pri premiestení tovaru

Ing. Ján Mintál

Vo všeobecnosti je základom dane na účely dane z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru a služby všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od svojho odberateľa – príjemcu plnenia alebo od inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Protihodnotou za plnenie sa rozumie odplata, ktorá nemusí byť vždy platená v peniazoch, ale môže ísť aj o platenie inou formou, napr. v naturáliách, ktorú je vždy možné vyjadriť v peniazoch. Protihodnota – odplata, ktorú dodávateľ má prijať alebo prijal za dodaný tovar alebo službu teda obsahuje aj sumu dane a pri určení základu dane, z ktorého sa daň vypočítava, sa odplata zníži o sumu dane. Uvedené platí na základe ustanovenia § 22 ods.1 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”).

Premiestnenie tovaru, ktorý je vo vlastníctve