dnes je 21.4.2021

Input:

Vykonávanie zemných prác z pohľadu prenosu daňovej povinnosti v roku 2021

25.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.02.2.5 Vykonávanie zemných prác z pohľadu prenosu daňovej povinnosti v roku 2021

Ing. Ivana Glazelová


Naša spoločnosť má uzatvorenú Zmluvu o vykonaní prác (výstavba diaľnice D1). V pôvodnej zmluve bol predmet vykonaných prác odvoz kameniva z tunela na medziskládky. V 1. dodatku k zmluve bol predmet vykonaných prác rozšírený na odvoz zeminy zo staveniska.

Ako postupovať pri fakturácii – fakturovať všetko s prenosom daňovej povinnosti § 69 ods. 12 písm. j), alebo fakturovať odvoz zeminy osobitne s DPH, keďže táto činnosť nespadá do sekcie F. Okrem iného vykonáva spoločnosť aj iné zemné práce na výstavbe diaľnice (práce nakladačmi a inými strojmi).

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

S účinnosťou od 1. 1. 2016 na základe § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o DPH) je platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný platiť daň vzťahujúcu sa na:

  • dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (ďalej klasifikácia CPA),

  • dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA,

  • dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA.

Väčšina stavebných prác uvedených v kódoch 41 až 43 CPA je službou vzťahujúcou sa na nehnuteľnosť. Miesto dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť sa určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH, t. j. miesto dodania je v členskom štáte, kde sa nachádza nehnuteľnosť.

To znamená, že ak budú stavebné práce uvedené v kódoch 41 až 43 súvisieť s nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na území SR, budú podliehať prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH za predpokladu, že dodávateľ aj príjemca sú registrovaní ako platitelia dane.

Nie všetky služby súvisiace s nehnuteľnosťou automaticky patria do kódov 41 až 43 CPA.

V stavebníctve je bežné, že plnenie, na ktoré je uzatvorená zmluva, pozostáva z viacerých činností.

Ak ide o zložené plnenie, je potrebné ďalej určiť, či sa na plnenie ako celok vzťahuje mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti.

Ak jedna alebo viac činností v rámci poskytnutého plnenia je stavebnou prácou uvedenou v kóde 41 až 43 CPA a jedna alebo viac činností nie je stavebnou prácou, je potrebné v prvom rade zistiť, či je možné toto poskytnuté plnenie považovať za jedno tzv. zložené plnenie alebo či je poskytnutých viacero samostatných plnení, ktoré nemajú charakter zloženého plnenia a v takomto prípade platiteľ dane uplatní prenos daňovej povinnosti len na tie činnosti v rámci jedného zmluvného plnenia, ktoré patria do kódov 41 až 43 CPA.

Čo je potrebné rozumieť pod pojmom „zložené plnenie”?

  • zákon o DPH tento pojem nevysvetľuje (pojem nie je vymedzený ani v smernici o DPH). Vymedzenie zloženého plnenia možno nájsť v judikatúre Súdneho dvora EÚ napr. vo veci C-429/97 Európska komisia proti Francúzskej republike; C-251/05 Talcare; C-41/04 Levob; C-111/05 Aktiebolaget.

V zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ pri posudzovaní, či ide o dve alebo viac samostatných plnení, alebo či ide o jedno zložené plnenie, je potrebné každý jednotlivý prípad podrobiť analýze, pričom sa