dnes je 1.12.2023

Input:

Úvodník

11.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu DPH aktuálne sa dočítate o viacerých témach, ktoré prinášajú informácie o nepriamej dani – DPH. Jednou z tém je i archívácia faktúr v kontexte DPH. Ako uvádza autor článku: „V zásade platí, že účtovná jednotka má povinnosť uchovávať a ochraňovať všetky účtovné doklady a účtovné záznamy súvisiace s účtovníctvom. Dĺžku archivácie účtovných dokladov a súvisiacich dokumentov ovplyvňuje predovšetkým § 35 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. ale aj iné právne predpisy.”

Odporúčame prečítať si témy, ktoré môžu pomôcť pri práci s DPH:

  • Archivácia faktúr v kontexte DPH.

  • Príjmy verejnej vysokej školy a režim DPH.

  • Periodicita podávania súhrnného výkazu DPH.

  • Miesto dodania služby pri osobitnej úprave uplatňovania DPH pre cestovné kancelárie.

  • Prerušenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu pri neodstránení nedostatkov vo výkazoch.

  • Základné