dnes je 29.7.2021

Input:

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v roku 2020

21.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.04.1.2 Tuzemský prenos daňovej povinnosti v roku 2020

Ing. Ján Mintál

Prenos daňovej povinnosti pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty znamená, že daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku je prenesená z dodávateľa tovaru alebo služby na osobu, ktorej bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá. Dodávateľ tovaru nie je v režime prenosu daňovej povinnosti osobou povinnou platiť daň, preto k cene dodaného tovaru alebo služby daň neuplatní, čo v praxi znamená, že pre odberateľa vyhotoví faktúru v cene bez dane. Príjemca plnenia (odberateľ), ktorý je osobou povinnou platiť daň, uplatní tzv. samozdanenie, t. j. k cene dodaného tovaru alebo služby uplatní daň z pridanej hodnoty, ktorú uvedie do daňového priznania a priznanú daň odvedie do štátneho rozpočtu SR. Príjemca plnenia, platiteľ dane, má právo ním uplatnenú daň odpočítať v súlade s podmienkami podľa § 49 až 51 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“).

Prenos daňovej povinnosti z dodávateľa tovaru alebo služby na príjemcu plnenia, t. j. na osobu, ktorá tovar kúpila alebo službu prijala, je výnimkou zo všeobecného pravidla uplatňovania dane z pridanej hodnoty. Podľa všeobecného pravidla uvedeného v § 69 ods. 1 zákona o DPH je osobou povinnou platiť daň z pridanej hodnoty platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku (ďalej aj bežný režim). V režime prenosu daňovej povinnosti je táto povinnosť presunutá na platiteľa dane, ktorému je dodaný tovar alebo ktorému sú poskytnuté služby. Výnimkou zo všeobecného pravidla je aj ustanovenie § 69 ods. 12 zákona o DPH, podľa ktorého sa tzv. tuzemský prenos daňovej povinnosti uplatňuje pri zdaniteľných obchodoch uskutočnených medzi dvomi platiteľmi dane pri dodaní nasledovných tovarov alebo služieb s miestom dodania v tuzemsku:

 • kovový odpad a kovový šrot,

 • prevod emisných kvót skleníkových plynov,

 • nehnuteľnosť alebo jej časť, ktorej dodanie sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 8 zákona o DPH,

 • nehnuteľnosť alebo jej časť, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji,

 • tovar, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa pri výkone práva tejto záruky,

 • poľnohospodárske plodiny (obilniny, olejnaté semená a olejnaté plody) patriace do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka (SCS), ktoré nie sú určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu, okrem dodania tovarov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona o DPH,

 • železo a oceľ, predmety zo železa alebo ocele patriace do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka, iných ako uvedených v § 69 ods.12 písm. a) zákona o DPH okrem dodania tovarov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona o DPH,

 • mobilné telefóny,

 • integrované obvody,

 • stavebné práce vrátane dodania stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou.

Kovový odpad a kovový šrot

Kovovým odpadom a kovovým šrotom sa rozumie kovový odpad a kovový šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné vzhľadom na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebenie alebo z podobných dôvodov. Zákon o DPH neodkazuje na iný predpis, preto je pri posúdení, či určitý druh tovaru spadá pod kovový odpad a kovový šrot uvedený v § 69 ods. 12 písm. a) zákona o DPH, potrebné vychádzať z definície uvedenej v tomto ustanovení.

Dodanie poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov

Do 31. 12. 2017 sa pri dodaní poľnohospodárskych plodín, železa a ocele a predmetov zo železa a ocele uplatňoval prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia len v prípade, ak základ dane na faktúre za dodanie týchto tovarov bol 5 000,00 € a viac. S účinnosťou od 1. 1. 2018 bol limit základu dane na faktúre za dodanie poľnohospodárskych plodín, železa a ocele a predmetov zo železa a ocele vo výške 5 000,00 € pre účely prenosu daňovej povinnosti zrušený a tento limit ostal v platnosti len v ustanovení § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona o DPH pre dodanie mobilných telefónov a integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky.

V aplikačnej praxi však vznikali po 1. 1. 2018 problémy v situáciách, keď platiteľ dane ako kupujúci dostal pri nákupe poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov v hodnote do 5 000,00 € v maloobchodnej sieti príp. veľkoobchode doklad z elektronickej registračnej pokladnice. Uvedený problém vznikal z dôvodu, že na rozdiel od riadnej faktúry nebola na doklade z ERP uvedená identifikácia odberateľa, t. j., nebolo tam uvedené jeho meno, resp. názov, jeho identifikačné číslo DPH, adresa sídla a nebola tam uvedená ani informácia „prenesenie daňovej povinnosti“, čo je podstatnou náležitosťou pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti. Kupujúci tak v rozpore s § 69 ods.12 písm. f) a g) zákona o DPH neuplatnil daň na kúpu tohto tovaru. S cieľom odstránenia týchto problémov zákon o DPH účinný od 1. 1. 2019 vylučuje prenos daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra.

Dodanie mobilných telefónov a integrovaných obvodov

Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách, nehľadiac na to, či majú alebo nemajú iné využitie, ak základ dane vo faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5 000,00 € a viac.

Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za dodanie integrovaných obvodov je 5 000,00 € a viac.

Pri zatriedení tovarov do kategórie „mobilný telefón“ a do kategórie „integrovaný obvod“ je potrebné vychádzať z prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku a Vysvetliviek ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (2011/C 137/01).

Dodanie stavebných prác a tovaru s inštaláciou

Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na: :

 • dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (ďalej klasifikácia CPA),

 • dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA,

 • dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti z poskytovateľa zdaniteľného plnenia na príjemcu sa pri dodaní stavebných prác uplatní v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH v prípade, ak sú splnené súčasne nasledovné podmienky:

 • predmetom dodania sú stavebné práce patriace do sekcie F klasifikácie CPA,

 • miesto dodania tovaru alebo služby je na území SR,

 • dodávateľ a odberateľ sú platitelia dane v tuzemsku, t. j., sú registrovaní pre daň podľa § 4, 4b, 5 alebo 6 zákona o DPH.

Pri dodaní služby stavebných prác, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA, sa vo väčšine prípadov určí miesto dodania podľa osobitného pravidla uvedeného v § 16 ods. 1 zákona o DPH, t. j. podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. K službám súvisiacim s nehnuteľným majetkom patria len tie služby, ktoré s daným majetkom dostatočne priamo súvisia. Služby dostatočne priamo súvisia s nehnuteľným majetkom v týchto prípadoch:

 1. v prípade, že sú odvodené z nehnuteľného majetku a že daný majetok tvorí základnú súčasť služby a pre poskytované služby je hlavný a nevyhnutný,
 2. v prípade, že sú