dnes je 6.8.2020

Input:

Registračná povinnosť zahraničnej osoby od roku 2020

27.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.26 Registračná povinnosť zahraničnej osoby od roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., upravuje § 5, kde dopĺňa situáciu kedy zahraničná osoba nemusí podať žiadosť o registráciu. Účinnosť zákona je navrhnutá od 1. januára 2020, s ohľadom na termín transpozície smernice 2018/1910 a nadobudnutie účinnosti ustanovenia § 48c zákona o DPH.

Zdaniteľná osoba – zahraničná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane okrem dovozu tovaru. Daňový úrad Bratislava je povinný zahraničnú osobu registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii a prideliť jej identifikačné číslo bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zahraničná osoba stáva platiteľom, pričom tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.

Žiadosť o registráciu pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak dodáva len prepravné služby a s nimi súvisiace doplnkové služby, ktoré sú oslobodené od dane, služby a tovar a osobou povinnou platiť daň je príjemca, predmetný tovar a osobou povinnou platiť daň je platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a príslušného zákona, tovar z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom pri dovoze tovaru, alebo ak dodáva tovar z tuzemska do iného členského štátu alebo tretieho štátu, ktorý bol nadobudnutý v tuzemsku z iného členského štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom, tovar v rámci trojstranného obchodu, na ktorom je zúčastnená ako prvý odberateľ, ako aj vybrané služby – pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby neusadené na území Európskej únie a je identifikovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre tieto služby v inom členskom štáte alebo uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby neusadené na území Európskej únie. Od januára 2020 by malo platiť, že žiadosť o registráciu pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak dodáva len tovar a služby oslobodené od dane podľa § 48c ods. 1 a 2. Konkrétne sa jedná o dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti I zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. (ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové - Ostatné - len surová ropa) v colnom sklade a v osobitnom sklade a dodanie služieb uskutočnených v týchto skladoch, ak ich dodanie súvisí s týmto tovarom. Oslobodený od dane je dovoz tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II predmetného zákona, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu, dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu, a dodanie služieb, ktoré súvisia s dodaním tohto tovaru, dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II v daňovom sklade a dodanie služieb uskutočnených v daňovom sklade, ak ich dodanie súvisí s týmto tovarom, ako aj nadobudnutie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II v tuzemsku z iného členského štátu, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu, a dodanie služieb, ktoré súvisia s nadobudnutím tohto tovaru. Pod takýmto tovarom rozumieme ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s oktánovým číslom (ron) menej ako 95, ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s oktánovým číslom (ron) 95 alebo viac, ale menej ako 98, ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s oktánovým číslom (ron) 98 alebo viac, ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného %, ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,002 hmotnostného %, ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s obsahom síry presahujúcim 0,002 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,1 hmotnostného %, ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného %, ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného %, ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,002 hmotnostného % ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s obsahom síry presahujúcim 0,002