dnes je 17.8.2022

Input:

Registračná povinnosť od januára 2022

30.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.11.1.1 Registračná povinnosť od januára 2022

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Novelizácia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2022 sa týka registračnej povinnosti, konkrétne § 4, ďalej sa týka zmeny registrácie, kedy daňový úrad vydá nové rozhodnutie o registrácii pre daň ku dňu, keď nastala zákonná skutočnosť, na základe ktorej došlo k zmene registrácie, a to do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, pričom proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie, ďalej registračnej povinnosti členov skupiny, ako aj zahraničných osôb. Pri členoch skupiny sa novelizácia týka žiadosti o registráciu, vstúpenia alebo vystúpenia zo skupiny, ako aj ak niektorý z členov skupiny zanikne bez likvidácie. Pri zahraničných osobách sa týka spôsobu registrácie. V prípade registrácie podľa § 7 a § 7a predmetného zákona, daňový úrad je povinný takúto osobu