dnes je 29.7.2021

Input:

Príklad nadobudnutia tovaru podľa § 11 a § 11a zákona o DPH

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2 Príklad nadobudnutia tovaru podľa § 11 a § 11a zákona o DPH

Ing. Ivana Glazelová

Spoločnosť ABC, s.r.o. mala v mesiaci február 2018 tieto dodávky:

1. dodanie tovaru v SR pre slovenských podnikateľov (faktúry)

Základ dane 10 500 EUR, DPH 2 100 EUR, kontrolný výkaz A.1

2. Kúpa tovaru od slovenských podnikateľov (dodávateľské faktúry tuzemské bez prenosu daňovej povinnosti a doklady z registračných pokladníc), kontrolný výkaz B.2 (faktúry tuzemské bez prenosu daňovej povinnosti, a B.3.1 (prijaté doklady vystavené z registračnej pokladnice)

Odpočítanie DPH : ZD 7 220 EUR, DPH 1 444 EUR,

3. Nadobudnutie tovaru podľa § 11 a § 11a zákona o DPH

Základné informácie:

  • § 11 Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu

Nadobudnutím tovaru z iného členského štátu EÚ sa rozumieme nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným majetkom, ktorý bol odoslaný alebo prepravený nadobúdateľovi (platiteľovi dane) dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu osobou, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte.

Nadobúdateľovi tovaru v SR vzniká povinnosť nadobudnutý tovar zdaniť slovenskou daňou. Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu znamená povinnosť pre nadobúdateľa tovaru priznať DPH prostredníctvom daňového priznania a kontrolného výkazu. Ak dodávateľ z iného členského štátu vyhotoví faktúru predtým, ako sa tovar začal prepravovať do členského štátu kupujúceho, daňová povinnosť na základe vyhotovenia faktúry nevzniká.

Zároveň upozorňujeme, že v prípade, že dodávateľ z iného členského štátu uplatní DPH či už omylom alebo aj z iného dôvodu, táto skutočnosť nemá vplyv na vznik daňovej povinnosti z nadobudnutia tovaru v tuzemsku a nadobúdateľ musí napriek tomu uplatniť slovenskú DPH.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane, ak sú naplnené tieto podmienky:

- nadobúdateľ (kupujúci) má pridelené identifikačné číslo pre DPH v SR,

- nadobúdateľ získa právo disponovať s tovarom ako vlastník,

- predávajúci má pridelené identifikačné číslo pre DPH v inom členskom štáte,

- tovar je z iného členského štátu fyzicky dodaný do tuzemska, t.j. preprava tovaru skončí v tuzemsku, pričom preprava môže byť uskutočnená dodávateľom alebo odberateľom, alebo inou osobou na účet dodávateľa alebo odberateľa,

- nadobudnutie tovaru je za odplatu.

  • § 11a Zákona o DPH - (Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v osobitnom prípade)

Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu platí osobitná úprava v prípade, ak si zahraničná osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte umiestňuje tovar v tuzemsku v systéme tzv. call off stock.

Ide o premiestnenie tovaru zahraničnou osobou z iného členského štátu do tuzemska, keď je tovar umiestnený v sklade a je určený na dodanie pre jediného vopred určeného zákazníka – odberateľa, ktorý sa následne v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok stane vlastníkom tovaru.

Daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru je v tomto prípade prenesená na nadobúdateľa – jediného odberateľa v tuzemsku podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH, pričom musia byť splnené všetky podmienky podľa § 11a ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona o DPH, :

  • zahraničná osoba nie je platiteľom v SR,

  • v čase začatia odoslania alebo prepravy tovaru je známy platiteľ (odberateľ), pre ktorého sa tovar umiestňuje v sklade,

  • v sklade je umiestnený tovar len pre jediného platiteľa (odberateľa) a

  • platiteľ (odberateľ) písomne oznámi daňovému úradu vopred, že je v tomto prípade osobou povinnou platiť daň z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu.

Zjednodušenie zdaňovania podľa tohto ustanovenia spočíva v tom, že zahraničný podnikateľ z iného členského štátu nie je povinný registrovať sa pre DPH v Slovenskej republike pri premiestení tovaru do tuzemska na účely jeho ďalšieho predaja v tuzemsku.

Postup podľa tohto ustanovenia pri premiestnení tovaru do tuzemska nie je povinný. To zn., že sa uplatní len vtedy, ak sa zahraničný podnikateľ z iného členského štátu dohodne s tuzemským odberateľom na uplatnení osobitného režimu.

Daňová povinnosť v tomto prípade vzniká podľa § 20 ods. 1 zákona o DPH 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom. Výška daňovej povinnosti zodpovedá množstvu tovaru, ktoré je vyberané zo skladu v jednotlivých mesiacoch.

Zahraničný podnikateľ môže mať v SR viac konsignačných skladov pre viacerých odberateľov. Ak zahraničný podnikateľ skladuje v jednej budove tovar pre viacerých odberateľov, musí byť pre každého jednotlivého odberateľa osobitne vymedzený skladovací priestor, t.j. musí byť oddelený od skladu iného odberateľa.

Ak je jednému odberateľovi dodávaný tovar viacerými zahraničnými dodávateľmi a odberateľ sa rozhodne použiť postup podľa § 11a DPH, musí daňovému úradu oznámiť údaje o každom zahraničnom podnikateľovi, za dodávky ktorého bude platiť daň z nadobudnutia tovaru a tovar každého zahraničného dodávateľa musí byť skladovaný oddelene od iných tovarov.

Kontrolný výkaz (nadobudnutie tovaru )

Údaje o nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vykazuje platiteľ dane v časti B.1. kontrolného výkazu k DPH, kde uvádza údaje z prijatých faktúr vyhotovených zahraničným dodávateľom. Osoba povinná platiť daň: § 69 ods. 6 zákona o DPH ( nadobudnutie tovaru § 11 a § 11a).

Poznámka: v časti B.1 Kontrolného výkazu sa celkovo uvádzajú údaje z prijatej faktúry, pri ktorej je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 zákona o DPH (okrem faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane).

Daňové priznanie (nadobudnutie tovaru z iného členského štátu):

Znížená sadzba dane:

Riadok 05 - súčet základov dane za nadobudnuté tovary z iných členských štátov podľa § 11 a § 11a zákona, pri ktorých vzniká povinnosť uplatniť daň a ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane.

Riadok 06 - daň z nadobudnutých tovarov vo výške platnej zníženej sadzby dane prislúchajúca k základu dane uvedenému v riadku 05.

Základná sadzba dane:

riadok 07 - súčet základov dane za nadobudnuté tovary z iných členských štátov podľa § 11 a § 11a zákona, pri ktorých vzniká povinnosť uplatniť daň a ktoré podliehajú základnej sadzbe dane,

riadok 08 - daň z nadobudnutých tovarov vo výške platnej základnej sadzby dane prislúchajúca k základu dane uvedenému v riadku 07.

Odpočítanie dane (Odpočítanie dane celkom podľa § 49 až § 54a zákona) :

riadok 20 ( znížená sadzba dane)

riadok 21 ( základná sadzba dane)

4. Spoločnosť ABC, s.r.o. nadobudla v  mesiaci február 2018 tovar podľa § 11 zákona o DPH od spoločnosti z Poľska vo výške 2 500 EUR


Príklad č. 1 :

Platiteľ dane zo Slovenska (spoločnosť ABC, s.r.o) nadobudol tovar z Poľska od poľského dodávateľa, ktorý má pridelené IČ DPH v Poľsku.

Tovar bol prepravený z Poľska do tuzemska dňa 13.02.2018. Zahraničný dodávateľ vyhotovil faktúru za dodaný tovar dňa 13.02.2018, pričom na faktúre neuviedol dátum dodania tovaru. Slovenský platiteľ dane dostal faktúru od zahraničného dodávateľa dňa 15.02.2018. Nadobudnutie tovaru platiteľ dane zdanil v daňovom priznaní za február 2018, v tomto daňovom priznaní si zároveň odpočítal DPH. Dátum vystavenia faktúry bol 13.2.2018, dátum dodania na faktúre nebol uvedený.

Hodnota dodávky 2.500 EUR

Samozdanenie 2 500 x 0,20 % DPH = 500 EUR

Uplatnenie odpočítania dane na vstupe podľa § 49 až § 51 zákona o DPH bolo v plnej výške v mesiaci február, t.j. 500 EUR nakoľko tovar použije na zdaniteľné obchody a neuplatňuje ani koeficient nakoľko nevykonáva spoločnosť žiadne oslobodené plnenia.

Podľa poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu, ak nie je na faktúre uvedený dátum dodania tovaru alebo služby predpokladá sa, že dátum dodania je totožný s dňom vyhotovenia faktúry, t.j. dátum 13.02.2018 uvedie platiteľ dane v časti B.1. kontrolného výkazu.


Pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu sa v kontrolnom výkaze uvádza dátum dodania uvedený na faktúre. Ak dátum dodania tovaru na faktúre chýba, je možné na základe fakturačných