dnes je 27.10.2021

Input:

Príklad k § 53 ods. 5 zákona o DPH

29.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.90 Príklad k § 53 ods. 5 zákona o DPH

Ing. Ján Mintál

§ 53 Oprava odpočítanej dane

(5) V prípade krádeže tovaru, pri ktorom platiteľ odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane; ak je tovar predmetom odpisovania podľa osobitného predpisu,26) zníži platiteľ odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Ak bol odcudzený tovar, ktorý bol predmetom nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, odvedie platiteľ daň zníženú o daň, ktorú z tohto tovaru už odviedol, najviac však do výšky odpočítanej dane. Platiteľ daň odvedie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil krádež tovaru.


Platiteľ DPH eviduje na sklade zásoby, ktoré sú už po záruke. Pri ich nákupe uplatnil odpočítanie DPH na vstupe. Teraz ich chce vyskladniť. Akým spôsobom to má urobiť a ako to má riešiť z hľadiska zákona o DPH?

Obecne platí, že pri neodstrániteľnej škode vzniknutej poškodením, zničením,