dnes je 27.3.2023

Input:

Preddavok versus finančná zábezpeka

17.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.1.7 Preddavok versus finančná zábezpeka

Ing. Ján Mintál

Na základe znenia článku 65 Smernice rady 2006/112/ES platí, že ak má k platbe na účet dôjsť pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služieb, daňová povinnosť vzniká z prijatej sumy prijatím platby. Daňová povinnosť z preddavkov je v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. (ďalej iba „zákon o DPH”) obsiahnutá v rámci ustanovenia § 19 ods.4, podľa ktorého ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby. Ustanovenie § 19 ods.4 zákona o DPH sa aplikuje pri prijatí platby vopred (preddavku, zálohy) pred uskutočnením zdaniteľného plnenia napr. pred samotným dodaním tovaru alebo poskytnutím služby, t.j. daná platba je poskytnutá na určité dopredu známe, resp. špecifikované zdaniteľné plnenie.

V podnikateľskej praxi sa však častokrát možno stretnúť