dnes je 16.7.2024

Input:

Povinnosť daňovníka viesť osobitné záznamy

24.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.3 Povinnosť daňovníka viesť osobitné záznamy

Ing. Ján Mintál

Vo všeobecnosti je daňový subjekt povinný viesť evidenciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Na základe ustanovenia § 51 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov (ďalej iba „daňový poriadok”) je však umožnené správcovi dane uložiť daňovému subjektu, aby okrem evidencie ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom viedol osobitné záznamy potrebné na správne určenie dane. Na výzvu a v stanovenej lehote musí všetky záznamy predložiť správcovi dane.

O uložení záznamovej povinnosti rozhoduje správca dane prostredníctvom rozhodnutia. Rozhodnutie musí obsahovať informáciu, ktoré záznamy sa vyžadujú a lehotu, v ktorej majú byť záznamy predložené. Správca dane v takomto rozhodnutí určí, ktoré údaje má daňový subjekt zaznamenať, alebo ako budú údaje členené a usporiadané v nadväznosti na