dnes je 16.7.2024

Input:

Postup pridelenia kódu pokladnice e-kasa klient v roku 2024

25.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.2.1 Postup pridelenia kódu pokladnice e-kasa klient v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľ si otvoril živnosť na predaj tovaru, pričom mu vznikla povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient. Akým spôsobom má požiadať o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov,

  • Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

Stanovisko:

Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient je v prípade podnikateľa potrebné podať