dnes je 29.7.2021

Input:

Pořízení zboží a dodání zboží do jiného členského státu, přemístění zboží v rámci Evropské Unie, zasílání zboží do jiného členského státu

26.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11 Pořízení zboží a dodání zboží do jiného členského státu, přemístění zboží v rámci Evropské Unie, zasílání zboží do jiného členského státu

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Při pohybu zboží mezi jednotlivými členskými státy EU záleží na tom, kdo komu zboží dodává, a dle toho je určen i režim zdanění.

Pořízení zboží z jiného členského státu

Právní úprava

§ 4 odst. 8, § 11, § 16, § 25, § 40, § 100a odst. 1, § 108 odst. 2 ZDPH

Abychom hovořili o pořízení zboží z jiného členského státu ve smyslu zákona o DPH, musí být naplněna podmínka, že zboží dodává osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo osoba, které vznikla nejpozději dnem dodání zboží registrační povinnost v jiném členském státě (které nejsou v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží osvobozenou osobou) tuzemskému plátci (identifikované osobě) a zboží je skutečně odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj odlišného.

Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz pořizovatele platný ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

Základ daně se stanoví obdobně jako u tuzemských plnění, daň plátce stanoví způsobem „zdola”.

Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu

Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu podléhá pravidlům daným v tomto členském státě. Na přijatý daňový doklad tuzemský plátce další údaje nedoplňuje, daň je doplněna v evidenci pro daňové účely.

Plátce, který pořizuje zboží z jiného členského státu, je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty hodnotu pořízeného zboží v členění na pořízení zboží z jednotlivých členských států.

Příklad

Tuzemský plátce pořizuje zboží od osoby registrované k dani v Německu. Zboží je dodáno s přepravou. Dne 15. února je zaplacena záloha. Plátce zboží převezme dne 23. března, současně se zbožím je mu přepravcem předán daňový doklad vystavený dne 20. března německým dodavatelem. Datum vystavení daňového dokladu dodavatelem bude shodné s datem platnosti kurzu pro přepočet cizí měny a tento den určí také, v jakém zdaňovacím období bude pořízení zboží zahrnuto do přiznání. Toto platí pouze za předpokladu, že byl daňový doklad vystaven do15. dubna. Pokud by byl daňový doklad vystaven dne 15. dubna a kdykoliv později, plátce již vždy pro přepočet cizí měny použije kurz platný k 15. dubnu. Byl-li daňový doklad vystaven do 31. března, pořízení zboží bude zahrnuto do zdaňovacího období březen či 1. čtvrtletí, pokud později, pak plátce plnění přizná ve zdaňovacím období duben či 2. čtvrtletí. Daň z pořízeného zboží přizná na řádku 3 nebo 4 dle sazby daně a v kontrolním hlášení v oddíle A.2., a pokud mu vzniká nárok na odpočet daně, uplatní jej na řádku 43 nebo 44 přiznání.


Dodání zboží do jiného členského státu

Právní úprava

§ 7, § 13 odst. 2, § 22, § 28, § 29, § 64, § 102, § 108 odst. 4 písm. g) zákona o DPH

Dodáním zboží do jiného členského státu je ve smyslu zákona o DPH myšlena situace, kdy tuzemský plátce dodává zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu.

Dodání zboží do jiného členského státu plátcem je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud:

  1. kupující sdělil plátci své DIČ pro účely DPH,
  2. zboží je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu plátcem, pořizovatelem nebo třetí osobou jimi zmocněnou,
  3. plátce dodání zboží uvede v souhrnném hlášení.

Dodání zboží do jiného členského státu jiným osobám, pro které pořízení zboží z jiného členského státu není předmětem daně (soukromým osobám, neregistrovaným osobám), je v zákoně o DPH označeno jako zasílání zboží a má svůj specifický režim zdanění (viz dále).

Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz dodavatele platný ke dni povinnosti přiznat uskutečnění dodání.

Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu

Daňový doklad musí obsahovat běžné náležitosti dané v § 29 zákona o DPH a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH nebo předpisu Evropské unie, dle kterého jde o osvobozené plnění (např. § 64 zákona o DPH). Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo dodání zboží.

Příklad

Tuzemský plátce dodává zboží osobě registrované k dani v Rakousku. Zboží je dodáno s přepravou. Dne 15. dubna je zaplacena záloha. Zboží je dodáno dne 14. května, daňový doklad je vystaven 20. května. Datum, kdy český plátce vystaví daňový doklad, bude shodné s datem platnosti kurzu pro přepočet cizí měny a tento den určí také, v jakém zdaňovacím období bude dodání zboží zahrnuto do přiznání. Toto bude platit do 15. června. Pokud bude daňový doklad vystaven dne 15. června a kdykoliv později, plátce již vždy pro přepočet cizí měny použije kurz platný k 15. červnu. Vystaví-li daňový doklad do 31. května, dodání zboží bude zahrnuto do zdaňovacího období květen či 2. čtvrtletí, pokud později, pak plnění přizná ve zdaňovacím období červen či 2. čtvrtletí. Plátce dodání zboží uvede na řádku 20 přiznání a rovněž podá souhrnné hlášení, kde plnění uvede s kódem „0”. Do kontrolního hlášení se dodání neuvádí.


Přiznat daň je povinna osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a plátce (dodavatel) přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží do jiného členského státu.

Pro uplatnění osvobození se má za to, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu, pokud má plátce k dispozici důkazy uvedené v článku 45a nařízení Rady (EU) č. 282/2011. Nařízení jmenuje důkazy, kterými je možné odeslání či přepravu do jiného členského státu prokázat, avšak toto lze prokázat i jinými důkazními prostředky, než jsou zde jmenované.

Více viz článek 45a nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ve znění nařízení Rady (EU) 2018/1912 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32018R1912.

Postupné (řetězové) prodeje v rámci Evropské unie

Právní úprava

§ 7 odst. 3 a 4 zákona o DPH

Pokud je totéž zboží předmětem po sobě jdoucích dodání v řetězci, v rámci kterých je toto zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu do členského státu od něj odlišného, a to od prvního dodavatele přímo poslední osobě v tomto řetězci, pro kterou se dodání tohoto zboží uskutečňuje, platí, že k odeslání nebo přepravě tohoto zboží došlo pouze při jeho dodání prostředníkovi, anebo prostředníkem, pokud tento prostředník sdělil svému dodavateli své daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty, které mu bylo přiděleno členským státem zahájení odeslání nebo přepravy zboží. Prostředníkem se rozumí dodavatel v rámci po sobě jdoucích dodání v řetězci, který není prvním dodavatelem v rámci těchto dodání a zboží odesílá nebo přepravuje sám, nebo jím zmocněná třetí osoba.

Příklad

Tuzemský plátce XY dodává zboží osobě registrované k dani v Rakousku 1 (ORT AT 1) a tato dále dodává zboží osobě registrované k dani v Rakousku 2 (ORD AT 2). Přepravu zboží z Česka do Rakouska si zajišťuje sama ORD AT 1 (splní takto definici prostředníka).

Pokud ORD AT 1 je registrovaná k DPH v České republice a sdělí tuzemskému plátci XY své české DIČ, tuzemský plátce XY u dodání zboží uplatní českou daň z přidané hodnoty a teprve druhá dodávka zboží mezi ORD AT 1 a ORD AT 2 bude intrakomunitárním plněním.

Pokud však ORD AT 1 není registrovaná k DPH v České republice anebo registrována je, ale nesdělí tuzemskému plátci XY své české DIČ, tuzemský plátce XY u dodání zboží uplatní osvobození (půjde o intrakomunitární plnění). Druhá dodávka zboží mezi ORD AT 1 a ORD AT 2 již bude lokální dodávkou zboží v Rakousku.


Pořízení zboží z jiného členského státu s instalací nebo montáží

Právní úprava

§ 7 odst. 5, § 24, § 108 odst. 3 písm. a) bod 2. zákona o DPH

 

Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz pořizovatele platný ke dni povinnosti přiznat daň.

Příklad

Osoba registrovaná k dani na Slovensku dodá tuzemskému plátci počítačové vybavení kanceláří včetně jeho instalace. Dne 22. května je zaplacena záloha, zboží je dodáno a nainstalováno dne 3. června. Tuzemský plátce ke dni 22. května přizná daň z poskytnuté zálohy a ke dni 3. června ze zbývající části úplaty, která náleží jeho dodavateli. Daň bude přiznána na řádku 12 a v kontrolním hlášení v oddíle A.2., a v případě naplnění podmínek daných zákonem o DPH plátce uplatní na řádku 43 přiznání nárok na odpočet daně.

 

Dodání zboží do jiného členského státu s instalací nebo montáží

Právní úprava

§ 7 odst. 5, § 24a zákona o DPH


Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz dodavatele platný ke dni povinnosti přiznat plnění.

Příklad

Tuzemský plátce dodá osobě registrované k dani v Německu nábytek pro vybavení kanceláří včetně jeho montáže. Dne 2. září je zaplacena záloha, zboží je dodáno a smontováno dne 29. října. Tuzemský plátce ke dni 2. září přizná hodnotu přijaté zálohy a ke dni 29. října zbývající část úplaty, která mu náleží. Plnění bude přiznáno na řádku 26 přiznání, dodání zboží spolu s instalací nebo montáží se neuvádí v souhrnném hlášení ani v kontrolním hlášení.

 

Přemístění zboží

Právní úprava

§ 4 odst. 5 až 7, § 6c, § 6g, § 6f, § 7, § 11, § 13 odst. 6, § 16 odst. 3, § 18, § 22, § 25, § 36, § 40, § 64, § 100a odst. 3 a § 102 zákona o DPH

Přemístěním zboží se rozumí odeslání nebo přeprava zboží, které je součástí obchodního majetku osoby povinné k dani, mezi členskými státy do členského státu, do něhož je zboží odesláno nebo přepraveno pro účely uskutečňování ekonomické činnosti této osoby, pokud je toto zboží odesláno nebo přepraveno touto osobou nebo jí zmocněnou třetí osobou.

Z pohledu daně z přidané hodnoty se přemístění zboží z jednoho členského státu do druhého členského státu (tj. přemístění zboží beze změny vlastníka zboží) chová tak, jakoby zboží bylo reálně dodáno. Pokud si osoba povinná k dani přemístí své vlastní zboží do jiného členského státu, zpravidla ji vznikne v tomto členském státě registrační povinnost a rovněž povinnost přiznat daň z pořízení zboží (pokud není osvobozeno od daně). Ve státě, odkud je zboží dodáno, se dodání zboží uvede do přiznání jako osvobozené plnění (v českém přiznání na řádek 20) a rovněž do souhrnného hlášení s kódem „1”. Výjimku, kdy není potřeba se ve státě, kde je zboží přemístěno, registrovat, je využití tzv. režimu skladu (viz dále). Toto však přichází v úvahu pouze za situace, kdy v momentě přemístění zboží je již známa osoba budoucího kupujícího.

Přemístěním zboží však není např. odeslání zboží pro účely zasílání zboží do jiného členského státu nebo pro účely dodání zboží s instalací či montáží. Přemístěním zboží rovněž není např. odeslání zboží do jiného členského státu za účelem opracování, pokud je zboží nakonec vráceno zpět, anebo např. převoz stavebního stroje do jiného členského státu, pokud se tento stroj po provedení prací vrací zpět (více viz § 4 odst. 6 zákona o DPH). Pokud by však došlo k tomu, že by např. zboží, které bylo do jiného členského státu přepraveno za účelem provedení prací na něm, nakonec v tomto státě zůstalo, jednalo by se o přemístění zboží.

Přemístění zboží z jiného členského státu

Za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu se považuje přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska plátcem nebo identifikovanou osobou anebo přemístění zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo v tuzemsku, nebo zahraniční osobou povinnou k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, z jiného členského státu do tuzemska.

Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz pořizovatele platný ke dni povinnosti přiznat daň.

Základ daně se stanoví dle § 36 odst. 6 písm. a) v návaznosti na § 40 zákona o DPH.

Příklad

Tuzemský plátce přemísťuje své vlastní zboží ze skladu umístěného v Rakousku do skladu umístěného v tuzemsku. Pod svým rakouským DIČ vykáže toto přemístění v rakouském daňovém přiznání a také v souhrnném hlášení s kódem „1” (podaném v Rakousku), v tuzemském daňovém přiznání přizná daň z pořízení zboží na řádku 3 nebo 4 přiznání a v oddíle A.2. kontrolního hlášení, a pokud má nárok na odpočet daně, uplatní jej na řádku 43 nebo 44 přiznání. Zálohy se u přemístění zboží nevykazují.

 

Přemístění zboží do jiného členského státu

Přemístěním zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu je považováno za dodání zboží za úplatu. Toto dodání zboží je osvobozeno s nárokem na odpočet daně, pokud by bylo osvobozeno v případě, že by se uskutečnilo pro jinou osobu registrovanou k dani v jiném členském státě.

Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz platný ke dni povinnosti přiznat plnění.

Základ daně se při přemístění zboží stanoví dle § 36 odst. 6 písm. a) zákona o DPH.

Příklad

Tuzemský plátce, stavební firma, staví rodinné domy na Slovensku. Je zároveň osobou registrovanou k dani na Slovensku. Plátce v tuzemsku zakoupí stavební materiál a tento přepraví na Slovensko. Základ daně stanoví dle ceny daného zboží nebo ceny obdobného zboží, za kterou by bylo možné zboží pořídit ke dni přemístění. V tuzemském přiznání k dani z přidané hodnoty hodnotu daného zboží uvede na řádek 20, a dále v souhrnném hlášení s kódem „1”, jako příjemce plnění uvede své vlastní DIČ, které mu bylo přiděleno ve Slovenské republice. V kontrolním hlášení se toto plnění neuvádí.


Přemístění zboží v režimu skladu (§ 18 zákona o DPH)

Pokud je zboží přemísťováno do jiného členského státu za účelem následného dodání zboží předem známému kupujícímu (tzv. calll-off stock), lze využít režim skladu (jde o dobrovolnou volbu). Při využití režimu skladu se nemusí přemisťovatel zboží registrovat ve státě, kam bylo zboží přemístěno. Daňovou povinnost při pořízení zboží tam za něj splní kupující. Podmínkou pro využití režimu skladu je, že prodávající nemá ve státě kupujícího sídlo ani provozovnu.

Při samotném přemístění zboží není tento pohyb zboží vykázán jako intrakomunitární dodávka, neboť přemístění zboží v režimu skladu se nepovažuje za dodání zboží za úplatu a za pořízení zboží z jiného členského státu. Pohyb zboží z jednoho členského státu do druhého vykáže prodávající pouze ve speciální části souhrnného hlášení, a dále, jak prodávající, tak kupující, vede o přemístěném zboží speciální evidenci dle článku 54a nařízení Rady (EU) č. 282/2011. Více viz článek 54a nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ve znění nařízení Rady (EU) 2018/1912 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32018R1912.

Jakmile dojde k následnému převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník z prodávajícího na kupujícího, považuje se toto za dodání a pořízení zboží. Znamená to, že vyskladněním zboží prodávající vykáže dodání zboží do jiného členského státu jako osvobozené dodání v přiznání a v souhrnném hlášení (kód „0”) a kupující přizná daň z pořízení.

Pro zachování podmínek skladu je však nezbytné, aby bylo zboží kupujícím odebráno ze skladu do 12 měsíců ode dne ukončení přepravy zboží. Pokud k tomuto nedojde, je režim skladu ukončen a přemisťovatel je povinen se registrovat ve státě, kde je přemístěné zboží umístěno. Podmínky režimu skladu jsou porušeny rovněž při přepravě zboží do odlišného členského státu, při zničení, ztrátě či odcizení zboží apod. (více viz § 18 zákona o DPH).

Třístranný obchod

Právní úprava

§ 11 odst. 4, § 17, § 102 odst. 1 písm. c) zákona o DPH

Třístranným obchodem je obchod, který uzavřou tři osoby registrované k dani ve třech různých členských státech a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího.

Tuzemský plátce se může ocitnout v roli prodávajícího, prostřední osoby či kupujícího.

Zasílání zboží

Právní úprava

§ 6c odst. 2, § 8 zákona o DPH

Zasíláním zboží se pro účely zákona o DPH rozumí dodání zboží mezi členskými státy, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou, jestliže je zboží dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží z jiného členského státu není předmětem daně v tomto státě (např. soukromou osobu nebo podnikatelem neregistrovaným k DPH). Nejedná se přitom o dodání nového dopravního prostředku, zboží s instalací nebo montáží nebo použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, jejichž dodání je předmětem zvláštního režimu.

Obdobně se postupuje při zasílání zboží z jiného členského státu do tuzemska.

Limity stanovené členskými státy jako hranice pro zasílání zboží do jejich země bez jejich daně z přidané hodnoty, jsou různé (orientační hodnoty jsou uvedeny v závěru pokynů pro vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty). Limit platný v České republice je 1 140 000 Kč.

Příklad

Tuzemský plátce zasílá zboží soukromým osobám na Slovensko. Sleduje hodnotu zasílaného zboží. Při překročení limitu stanoveného slovenským zákonem o DPH je povinen odvádět daň z přidané hodnoty ze zaslaného zboží na Slovensku. Dodávky zboží uvádí na řádek 24 přiznání. V případě, že limit pro zasílání zboží nepřekročí, zboží zasílá s českou daní – plnění uvádí na řádek 1 nebo 2 přiznání (oddíl A.5. kontrolního hlášení), anebo má možnost rozhodnout se, že za místo plnění u zasílaného zboží považuje Slovensko, a přiznávat daň ze zaslaného zboží na Slovensku (dodávky by v tuzemsku uváděl pouze na řádek 24 přiznání).

Upozornění: Od 1. 7. 2021 se připravují zásadní změny v oblasti prodeje zboží na dálku. Doporučuje se proto sledovat vývoj legislativy (sněmovní tisk č. 867 – https://www.psp.cz/sqw/sntisk.sqw).

Upozornění na časté chyby

Upozornění na časté chyby

Při pohybu zboží v rámci Evropské unie plátci chybují, když si neověří, zda osoba, které je zboží dodáno, je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě či ne. Dodají zboží např. slovenskému podnikateli, který písemně prohlásí, že zboží převeze na Slovensko, avšak v případě, že slovenský podnikatel není registrován k dani z přidané hodnoty v jiném členském státě, plátce jako dodavatel nesplní podmínky pro osvobození od daně a dané dodání zboží musí být zatíženo tuzemskou daní.

Podmínka pro osvobození není splněna ani v případě, když zboží neopustí území České republiky, přestože je zboží dodáno osobě registrované k dani v jiném členském státě. Pokud plátce jako dodavatel nezajišťuje přepravu zboží sám, měl by si zajistit dostatečné důkazní prostředky o tom, že zboží fyzicky opustilo tuzemsko (plátce by měl přijmout dostatečná opatření k prokázání osvobození).

Někdy plátci chybně vykazují dodávky zboží s instalací nebo montáží v souhrnném hlášení.