dnes je 1.12.2023

Input:

Periodicita podávania súhrnného výkazu

13.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.1.3 Periodicita podávania súhrnného výkazu

Ing. Ján Mintál

Predovšetkým je vhodné uviesť, že súhrnný výkaz sa podáva elektronickými prostriedkami do 25 dní po skončení obdobia, za ktoré vznikne povinnosť podať súhrnný výkaz. Ak koniec lehoty na podanie súhrnného výkazu pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Platiteľ dane z pridanej hodnoty podáva súhrnný výkaz za kalendárny mesiac, ak:

  1. dodal tovar do iného členského štátu oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 ZDPH,
  2. premiestnil tovar vo svojom vlastníctve do iného členského štátu na účely svojho podnikania oslobodeného od dane podľa § 43 ods. 4 zákona o DPH,
  3. dodal tovar ako prvý odberateľ v rámci trojstranného obchodu do iného členského štátu oslobodeného od dane (viď § 45 zákona o DPH) alebo
  4. dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1