dnes je 16.7.2024

Input:

Oslobodenie od DPH pri výchovných a vzdelávacích službách

16.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.10 Oslobodenie od DPH pri výchovných a vzdelávacích službách

Ing. Ján Mintál

Výchovné a vzdelávacie služby oslobodené od dane upravuje § 31 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. (ďalej iba „zákon o DPH”). Do tejto množiny plnení patria výchovné a vzdelávacie služby poskytované za odplatu:

  • na základe osobitných predpisov (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p....),

  • právnickou alebo fyzickou osobou (školy a školské zariadenia), ktorá spĺňa jednu alebo viac nasledujúcich podmienok (podľa § 30 ods. 2 zákona o DPH):

    1. výkon činnosti je iný ako na dosiahnutie zisku a prípadný zisk sa použije výlučne na pokračovanie prípadne zlepšenie služieb,
    2. je zriadená a spravovaná za zásade dobrovoľnosti