dnes je 16.7.2024

Input:

Opakovane dodávaná služba charakteru nájmu a vznik daňovej povinnosti

12.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.4 Opakovane dodávaná služba charakteru nájmu a vznik daňovej povinnosti

Ing. Ján Mintál

V zásade platí, že ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar alebo služba za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje okrem zákonom o DPH ustanovených prípadov, pre ktoré je ustanovený osobitný režim. V kontexte spomínaných výnimiek je potrebné upozorniť na skutočnosť, že deň dodania sa podľa prvej vety ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) určuje len v prípade, ak je dohodnutá platba za čiastkovo a alebo opakovane dodávaný tovar alebo službu za obdobie kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov.

Platba za obdobie dlhšie ako 12 mesiacov

Vychádzajúc z § 19 ods. 3 písm. a)