dnes je 2.3.2024

Input:

Nevymožiteľnosť pohľadávky pri úmrtí fyzickej osoby

20.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.1.8 Nevymožiteľnosť pohľadávky pri úmrtí fyzickej osoby

Ing. Ján Mintál

Ak odberateľ (fyzická osoba) zomrel a nezanechal žiadny majetok alebo zanechal majetok nepatrnej hodnoty, súd zastaví konanie o dedičstve a podľa § 25a ods. 2 písm. e) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) sa pohľadávka stáva nevymožiteľnou dňom, kedy nadobudne právoplatnosť uznesenie o zastavení konania o dedičstve, a to v rozsahu v akom pohľadávka k tomuto dňu nebola uspokojená.

V prípade, ak je dedičstvo odberateľa predĺžené a nedošlo k dohode dedičov a veriteľov o jeho prenechaní veriteľom na úhradu dlhov alebo ak je nepredlžené a štát navrhol likvidáciu, pretože veriteľ odmietol prijať na úhradu svojej pohľadávky vec z dedičstva, súd uznesením nariadi likvidáciu dedičstva podľa § 205 a nasl. zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v z. n.