dnes je 1.12.2023

Input:

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime "call-off stock"

20.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.1.8 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime „call-off stock”

Ing. Ján Mintál

Vychádzajúc z ustanovenia § 8a ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) sa režimom call-off stock rozumie situácia, keď sú splnené hmotnoprávne podmienky stanovené v písm. a) až e) spomínaného odseku. Všetky podmienky musia byť splnené kumulatívne, v opačnom prípade nie je možné režim call-off stock uplatniť. Jeho uplatnenie zbavuje dodávateľa povinnosti registrovať sa v členskom štáte, do ktorého odosiela alebo prepravuje svoj tovar, nakoľko premiestnenie tovaru vo vlastníctve platiteľa sa nepovažuje za dodanie za protihodnotu. Ak podmienky stanovené v § 8a ods. 1 písm. a) až e) zákona o DPH platiteľ nesplní, jeho registrácia v inom členskom štáte z titulu premiestnenia tovaru je potrebná.

Podľa