dnes je 29.7.2021

Input:

Místo plnění

22.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Místo plnění

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Právní úprava

§ 7 až § 12 ZDPH

 

Při určení místa plnění je potřeba vědět, zda je převáděna nemovitá věc, dodáváno zboží nebo poskytnuta služba. U dodávek zboží je nutno rozlišit, jestli se jedná o dodání zboží s instalací či montáží či bez a zda s přepravou nebo bez. Speciální režim je nastaven u dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu. U služeb hraje roli, o jaký typ služby se přesně jedná, a také, jaké osobě je služba poskytnuta.

Místo plnění při dodání nemovité věci

Právní úprava

§ 7 odst. 8 zákona o DPH

Příklad

Plátce dodá libovolnému kupujícímu nemovitou věc, která se nachází v tuzemsku – místo plnění se nachází v tuzemsku, prodej se tedy bude řídit tuzemským zákonem o DPH – bude se jednat o osvobozené či zdanitelné plnění (§ 56 ZDPH), případně plnění může podléhat režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92d ZDPH) – řádek 1, 2, 25 nebo 50 přiznání. Pokud plátce bude prodávat nemovitou věc nacházející se v jiném členském státě, místo plnění bude tam a daňové povinnosti se vypořádají ve státě umístění nemovité věci.

 

Místo plnění při dodání zboží

Právní úprava

§ 7, § 7a, § 8, § 11, § 12 zákona o DPH

 

Obecná pravidla

Pořízení zboží z jiného členského státu

Pozor – výjimky:

- pokud pořizovatel pořídil zboží pod daňovým identifikačním číslem jiného členského státu, než je stát ukončení odeslání nebo přepravy zboží (viz § 11 odst. 2 a 3 ZDPH – viz část týkající se pořízení zboží z jiného členského státu),

- třístranný obchod (§ 11 odst. 4 a § 17 ZDPH),

- zasílání zboží (viz dále).

Příklad

Dodání zboží s instalací či montáží

Plátce dodal osobě registrované k dani na Slovensku stroj, který mu smontoval v jeho provozovně na Slovensku. Místem plnění bude Slovenská republika. Plátce plnění uvede na řádek 26 přiznání, DPH na Slovensku přizná příjemce plnění.

V případě montáže stroje na Slovensku soukromé osobě je plátce povinen si ověřit, zda mu nevzniká povinnost přiznat a zaplatit daň na Slovensku. Plnění plátce uvede na řádku 26 přiznání.

Dodání zboží s instalací či montáží s místem plnění mimo tuzemsko se neuvádí ani v souhrnném ani v kontrolním hlášení.

Příklad

Plátce dodal osobě registrované k dani na Slovensku stroj, který mu smontoval v jeho provozovně v České republice. Místem plnění bude Česká republika. Plátce plnění zatíží daní a uvede jej na řádek 1 přiznání. Obdobně bude postupovat např. při montáži stroje na chatě slovenské soukromé osoby umístěné v České republice.

Plnění se uvede v kontrolním hlášení v oddíle A.4. (pokud příjemce plnění bude mít české DIČ a plnění bude nad 10 000 Kč), popř. v oddíle A.5. kontrolního hlášení.

Příklad

Plátci byl dodán osobou registrovanou k dani na Slovensku stroj spolu s jeho montáží v tuzemsku. Jelikož je místem plnění tuzemsko, plátce přizná daň na ř. 12 a zároveň uplatní případný nárok na odpočet daně na řádku 43 přiznání.

Plnění plátce uvede v oddíle A.2. kontrolního hlášení. Pokud by však byl slovenský dodavatel registrován k DPH v tuzemsku, daň by přiznal tento dodavatel [§ 108 odst. 3 písm. a) bod 2 zákona o DPH].

Příklad

Dodání zboží bez instalace či montáže

Plátce dodal osobě registrované k dani na Slovensku stavební materiál. Pokud byl stavební materiál dodán z tuzemska s přepravou na Slovensko, místem plnění bude Česká republika, bude se však jednat o osvobozené plnění – dodání zboží do jiného členského státu, plátce dodání uvede na řádku 20 přiznání a podá souhrnné hlášení (v kontrolním hlášení se neuvádí). Pokud je slovenský odběratel stavební firmou stavící v tuzemsku a zboží si nechá dodavatelem přepravit na staveniště v tuzemsku, popř. je stavební materiál dodán bez přepravy a nebude přepraven mimo tuzemsko, místem plnění bude tuzemsko a materiál bude dodán s tuzemskou daní. Plnění plátce uvede na řádek 1 přiznání. Plnění se uvede v kontrolním hlášení v oddíle A.4. (pokud příjemce plnění bude mít české DIČ a plnění bude nad 10 000 Kč), v opačném případě v oddíle A.5. kontrolního hlášení.

Příklad

Plátci byl dodán osobou registrovanou k dani na Slovensku stavební materiál. Pokud byl stavební materiál dodán s přepravou do tuzemska, místem plnění bude Slovenská republika, u slovenského dodavatele se však bude jednat o osvobozené plnění – dodání zboží do jiného členského státu, pro českého plátce je místem plnění při pořízení zboží z jiného členského státu místo ukončení přepravy – tedy Česká republika, pořízení zboží přizná na řádku 3 přiznání, případný nárok na odpočet daně uplatní na řádku 43 (v kontrolním hlášení se uvede v oddíle A.2.). Pokud je český plátce stavební firmou stavící na Slovensku a zboží si nechá dodavatelem přepravit na staveniště na Slovensku, popř. je stavební materiál dodán bez přepravy (je odebrán přímo u slovenského dodavatele) a nebude přepraven mimo Slovensko, místem plnění bude Slovenská republika a materiál bude dodán se slovenskou daní. Plnění tuzemský plátce v přiznání neuvede, má možnost požádat o vrácení daně zaplacené na Slovensku.

 

Dodání zboží na palubě lodi, letadla nebo vlaku během přepravy na území EU

Příklad

Plátce zajišťuje roznos sendvičů a balených nápojů ve vlaku, který jezdí na pravidelné lince z Polska do Rakouska. Místem plnění u dodání zboží bude Polsko. Plátce plnění uvede na řádku 26 přiznání a ověří, zda mu nevzniká povinnost přiznat daň v Polsku. Do souhrnného ani kontrolního hlášení se plnění neuvádí.

 

Dovoz zboží

Příklad

Plátce dováží zboží z USA. Zboží je z celního režimu vnějšího tranzitu propuštěno do celního režimu volného oběhu v České republice. Místem plnění u dovozu zboží bude tuzemsko (řádek 7 nebo 8 přiznání, popř. uplatněný nárok na odpočet daně řádek 43 či 44 přiznání). Dovoz se neuvádí ani v souhrnném ani v kontrolním hlášení.

 

Upozornění: Od 1. 7. 2021 se připravují zásadní změny v oblasti dovozu zboží do 150 EUR. Doporučuje se proto sledovat vývoj legislativy (sněmovní tisk č. 867 – https://www.psp.cz/sqw/sntisk.sqw).

Zasílání zboží

Zasíláním zboží se rozumí dodání zboží do jiného členského státu pro osobu, pro kterou pořízení zboží není předmětem daně (např. pro soukromou osobu).

Příklad

Plátce má zasílatelský internetový obchod, zboží dodává i soukromým osobám na Slovensko. Pokud hodnota zaslaného zboží na Slovensko v kalendářním roce překročí hodnotu 35 000 EUR, je plátce povinen si své daňové povinnosti plnit na Slovensku (plnění uvádí na řádku 24 přiznání, v souhrnném ani kontrolním hlášení plnění neuvádí). V případě nepřekročení této hodnoty může dodávat zboží s českou daní (řádek 1 nebo 2 přiznání, oddíl A.5. kontrolního hlášení) nebo se může rozhodnout, že za místo plnění považuje Slovensko, a začít si plnit daňové povinnosti tam.

 

Upozornění: Od 1. 7. 2021 se připravují zásadní změny v oblasti prodeje zboží na dálku. Doporučuje se proto sledovat vývoj legislativy (sněmovní tisk č. 867 – https://www.psp.cz/sqw/sntisk.sqw).

Dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu

Dodání zboží v řetězci z jednoho členského státu do druhého členského státu

Pro níže uvedené schéma se „prostředníkem” myslí dodavatel v rámci po sobě jdoucích dodání v řetězci, který není prvním dodavatelem v rámci řetězce a zboží odesílá nebo přepravuje sám nebo jím zmocněná třetí osoba.

Příklad

Český plátce dodává zboží osobě registrované k dani v Německu (ORD DE1), která dále toto zboží dodává další osobě registrované k dani v Německu (ORD DE 2). Přepravu zboží zajišťuje ORD DE1, která tedy splňuje definici prostředníka. Zboží je přepraveno přímo od českého plátce k ORD DE2 do Německa.

Pokud ORD DE1 je v tuzemsku registrována k DPH a sdělí své české DIČ dodavateli – českému plátci, pak první dodání mezi českým plátcem a ORD DE1 bude tuzemským dodáním, u kterého bude uplatněná česká daň a až následné dodání mezi ORD DE1 (s českým DIČ) vůči ORD DE2 bude osvobozené dodání zboží spojené s přepravou do Německa.

Pokud ale ORD DE1 není v tuzemsku registrována k DPH anebo registrována je, ale nesdělí českému plátci své tuzemské DIČ, bude osvobozeno první dodání mezi českým plátcem a ORD DE1 a další dodání zboží mezi ORD DE1 a ORD DE2 již bude klidová dodávka s místem plnění v Německu.

 

Místo plnění u služeb

Služby vztahující se k nemovité věci

Právní úprava

§ 10 zákona o DPH

 

  • služby znalce, odhadce, realitní kanceláře, ubytovací služby, udělení práv na užívání nemovité věci,

  • služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, služby architekta a stavebního dozoru,

  • zemědělské a lesnické práce, geologický průzkum, právo rybolovu,

  • stavební práce, malířské, lešenářské práce apod.,

  • zprostředkování výstavby nemovité věci atd.

Službou vztahující se k nemovité věci se rozumí služba, která má dostatečnou přímou souvislost s danou nemovitou věcí dle prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011.

 

Příklad

Plátce provede stavební práce pro jakoukoliv osobu na nemovité věci, která se nachází v tuzemsku. Místo plnění pak je v tuzemsku. Plátce musí dát pozor, komu jsou stavební práce poskytnuty. Pokud jinému plátci, u služeb dle CZ-CPA 41 až 43 použije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a ZDPH, plnění nezatíží daní a uvede jej na řádek 25 přiznání (v kontrolním hlášení oddíl A.1.). Blíže viz režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. V případě, že budou stavební práce určeny jiné osobě, plátce zatíží dané plnění daní (řádek 1 nebo 2 přiznání, v kontrolním hlášení oddíl A.4. nebo A.5.).

 

Příklad

Plátci jsou poskytnuty služby vztahující se k nemovité věci osobou neusazenou v tuzemsku – stavební dozor na nemovité věci umístěné v tuzemsku. Plátci vzniká povinnost přiznat z přijatých služeb daň – plnění uvede na řádku 12 přiznání a za splnění podmínek daných zákonem uplatní nárok na odpočet daně na řádku 43 přiznání. V kontrolním hlášení bude plnění uvedeno v oddíle A.2.

Příklad

Pokud plátce poskytne např. zemědělské práce na pozemku umístěném mimo tuzemsko, bude povinnost přiznat daň vypořádána ve státě, kde se pozemek nachází. Daň přizná buďto příjemce služby, nebo v případě poskytnutí služeb soukromým osobám si plátce bude muset ověřit, zda mu nevznikne povinnost přiznat daň mimo tuzemsko. Plnění se uvede na řádku 26 přiznání (do souhrnného ani kontrolního hlášení se neuvádí).

 

Přeprava osob

Právní úprava

§ 10a zákona o DPH

 

Není podstatné, zda jsou přepravní služby poskytnuty pro jinou osobu povinnou k dani nebo pro soukromou osobu. Pokud je přeprava zajišťována přes území několika států, je nutno celkovou úplatu za plnění rozdělit (např. dle km). Pozor – přeprava osob mezi jednotlivými členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi je v tuzemsku (tuzemský úsek přepravy) osvobozena od daně (§ 70 ZDPH).

Příklad

Plátce, přepravce, zajišťuje pro kohokoliv přepravu osob (např. pro soukromé osoby – cestující, či pro slovenského plátce – přepravu jeho zaměstnanců…). Pokud se jedná pouze o tuzemskou přepravu, plnění zatíží daní a uvede na ř. 1 či 2 přiznání (oddíl A.4. nebo A.5. kontrolního hlášení). Pokud se jedná o přepravu z České republiky do Rakouska, tuzemský úsek přepravy bude osvobozen od daně a daňové povinnosti související s úsekem přepravy po Rakousku je nutno ověřit u rakouského správce daně. Celé plnění plátce uvede na řádku 26 přiznání (do kontrolního ani souhrnného hlášení se neuvádí).

Příklad

V případě, že tuzemskému plátci provádí přepravu jeho zaměstnanců z České republiky na Slovensko a zpět osoba registrovaná k dani na Slovensku, český plátce přijaté plnění v přiznání neuvede, jelikož se jedná o plnění s místem plnění mimo tuzemsko (slovenský úsek) nebo o plnění osvobozené od daně (český úsek).

 

Služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy nebo podobné akce jako veletrh nebo výstava

Právní úprava

§ 9 a § 10b zákona o DPH

 

Jedná se o služby oprávnění ke vstupu na kulturní, divadelní, cirkusová představení, na výstavy a veletrhy, na koncerty, vstupné na sportovní zápasy, utkání, dále účastnický poplatek (kursovné) na školení, semináře, kongresy apod. Není podstatné, pro koho je služba poskytnuta.

Příklad

Plátce pořádá v Praze mezinárodní astronomický seminář. Všem účastníkům semináře, kteří platí účastnický poplatek, tento zatíží daní a uvede na řádek 1 přiznání (oddíl A.4. nebo A.5. kontrolního hlášení).

Příklad

Plátce se účastní mezinárodního kongresu pořádaného osobou registrovanou k dani v Rakousku. V případě, že kongres proběhne ve Vídni, účastnický poplatek organizátor zatíží rakouskou daní z přidané hodnoty. V případě, že kongres proběhne v Praze, daň z přidané hodnoty přizná tuzemský plátce jako příjemce služby, a to na řádku 12 přiznání, za splnění podmínek daných zákonem na řádku 43 uplatní nárok na odpočet daně (plnění uvede do oddílu A.2. kontrolního hlášení).

 

Spadá sem např. úplata hrazená organizátorovi osobou propagující své zboží či služby na veletrhu či výstavě, organizační služby u sportovních, kulturních, vzdělávacích akcí, u veletrhů a výstav apod.

Služby stravovací

Právní úprava

§ 10c zákona o DPH

 

Příklad

Plátce vlastní síť restaurací ve východní Evropě. Poskytované stravovací služby v tuzemsku zatíží tuzemskou daní (řádek 2 přiznání, oddíl A.4. nebo A.5. kontrolního hlášení), zdanění služeb poskytnutých v jiných státech bude řešit v těchto státech, popř. daňovou povinnost může v jiném členském státě splnit příjemce služby – např. osoba registrovaná k dani v jiném členském státě (řádek 26 přiznání, neuvádí se v souhrnném ani kontrolním hlášení).

Pokud plátce zajišťuje stravovací služby v mezinárodních vlacích (po EU), místo plnění u stravovacích služeb bude v tom státě, odkud vlak vyjíždí.

 

Poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku

Právní úprava

§ 10d zákona o DPH

 

Krátkodobým nájmem se rozumí nepřetržité držení nebo užívání dopravního prostředku po dobu nepřesahující 30 dní a u lodí nepřesahující 90 dní. Při posouzení místa plnění není podstatné, komu je služba poskytnuta.

Příklad

Plátce krátkodobě pronajímá osobní automobily. Pokud automobil předá zákazníkovi v tuzemsku, plnění zatíží tuzemskou daní (řádek 1 přiznání , oddíl A.4. nebo A.5. kontrolního hlášení), jedině pokud by byl automobil využíván např. k cestování po Švýcarsku, místem plnění bude Švýcarsko (řádek 26 přiznání).

V případě, že by automobil předával zákazníkovi v některém z členských států EU, místo plnění by kopírovalo stát, kde bylo vozidlo předáno. V případě předání ve třetí zemi bude místo plnění odvislé od místa skutečného využití vozidla (viz výjimka).

 

Poskytnutí dlouhodobého nájmu dopravního prostředku

Právní úprava

§ 9, § 10d zákona o DPH

 

Dlouhodobým nájmem se rozumí jiný než krátkodobý nájem (viz výše). Pro určení místa plnění je podstatné, komu je služba poskytnuta.

Příklad

Plátce dlouhodobě pronajímá osobní automobily.

Pokud vozidlo pronajme tuzemské soukromé osobě, zatíží plnění tuzemskou daní (řádek 1 přiznání, oddíl A.5. kontrolního hlášení), jedině pokud by byl automobil využíván např. k cestování po Švýcarsku, místem plnění bude Švýcarsko (řádek 26 přiznání).

V případě pronájmu netuzemské soukromé osobě z Evropské unie bude místo plnění ve státě místa příjemce služby, plnění se uvede na řádku 26 přiznání.

V případě pronájmu netuzemské soukromé osobě ze třetí země bude místo plnění ve státě místa příjemce služby (řádek 26 přiznání), popř. v tuzemsku, pokud ke skutečnému užití dojde v tuzemsku (řádek 1 přiznání, oddíl A.5. kontrolního hlášení).

Pokud vozidla pronajímá osobám povinným k dani, např. pokud vozidlo pronajme německé osobě registrované k dani, místo plnění bude v Německu, daň přizná příjemce služby, plátce plnění uvede na řádku 21 a v souhrnném hlášení s kódem „3”.

 

Poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby

Právní úprava

§ 9 a § 10e zákona o DPH

Jedná se např. o zajištění plnění (dodání zboží, poskytnutí služby) pro jinou osobu na základě mandátní smlouvy. Je podstatné, komu je služba poskytnuta.

Příklad

Plátce na základě mandátní smlouvy (za odměnu) zajišťuje gastronomické akce (stravovací služby).

V případě, že zajišťuje gastronomické akce pro osobu registrovanou k dani na Slovensku, místem plnění bude Slovensko, plnění plátce uvede na řádek 21 přiznání a v souhrnném hlášení s kódem „3”. Je lhostejné, zda se gastronomická akce bude pořádat v České republice, na Slovensku či jinde.

V případě, že gastronomickou akci zajišťuje pro soukromou osobu, místem plnění bude ten stát, kde bude gastronomická akce uskutečněna, v případě, že bude uskutečněna v tuzemsku, plnění plátce uvede na řádku 1 nebo 2 přiznání (oddíl A.5. kontrolního hlášení), pokud mimo tuzemsko, pak na řádek 26 přiznání.

 

Přeprava zboží

Právní úprava

§ 9 a § 10f zákona o DPH

 

Je podstatné, komu je služba poskytnuta.

Příklad

Plátce, přepravní firma, zajišťuje přepravu zboží.

V případě, že služba bude uskutečněna pro osobu povinnou k dani, místo plnění se bude řídit dle usídlení příjemce. Přepravní služby jiným českým plátcům či neplátcům budou zatíženy tuzemskou daní (řádek 1 přiznání, oddíl A.4. nebo A.5. kontrolního hlášení), ostatním osobám povinným k dani budou poskytovány bez daně (služby poskytnuté osobám registrovaným k dani v jiných členských státech se uvedou v řádku 21 přiznání a v souhrnném hlášení s kódem „3”, jiným osobám povinným k dani, které nemají sídlo v tuzemsku, na řádku 26 přiznání). Není vůbec potřeba zabývat se otázkou, odkud a kam je zboží převáženo. Pokud by přepravní služby souvisely s dovozem nebo vývozem zboží, jednalo by se o osvobozené plnění dle § 69 ZDPH a uvedlo by se na řádku 26 přiznání.

Pokud je ale například přepravováno zboží pro polskou soukromou osobu, bude podstatné, odkud a kam je zboží převáženo. Pokud se jedná o přepravu v tuzemsku nebo z tuzemska do Polska, bude zatížena českou daní (řádek 1 přiznání, oddíl A.5. kontrolního hlášení). Pokud bude přeprava probíhat na polském území, popř. z Polska do tuzemska, místem plnění bude Polsko a plátce si bude muset ověřit své povinnosti ohledně zdanění v Polsku (v tuzemském přiznání plnění uvede na řádku 26 přiznání).

 

Služby přímo související s přepravou zboží, služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci

Právní úprava

§ 9 a § 10g zákona o DPH

 

Jedná se například o nakládku, vykládku, manipulaci se zbožím v souvislosti s jeho přepravou, opravy zboží, opracování výrobků apod. Je podstatné, komu je služba poskytnuta.

Příklad

Plátce provádí opravy výpočetní techniky.

V případě, že služba bude uskutečněna pro osobu povinnou k dani, místo plnění se bude řídit usídlením příjemce. Služby poskytnuté jiným českým plátcům či neplátcům budou zatíženy tuzemskou daní (řádek 1 přiznání, oddíl A.4. nebo A.5. kontrolního hlášení), ostatním osobám povinným k dani budou poskytovány bez daně (služby poskytnuté osobám registrovaným k dani v jiných členských státech se uvedou v řádku 21 přiznání a v souhrnném hlášení s kódem „3”, jiným osobám povinným k dani, které nemají sídlo v tuzemsku, na řádku 26 přiznání). Není vůbec potřeba zabývat se otázkou, ve kterém státě byla oprava ve skutečnosti provedena.

Pokud je však opravováno zboží např. pro rakouskou soukromou osobu, bude podstatné, kde k opravě fyzicky došlo. Pokud je výpočetní technika za účelem její opravy zaslána do tuzemska, bude oprava zatížena českou daní (řádek 1 přiznání, oddíl A.5. kontrolního hlášení). Pokud plátce výpočetní techniku dojede opravit k zákazníkovi do Rakouska, místem plnění bude Rakousko a plátce bude muset ověřit, zda mu nevzniká povinnost přiznat daň v Rakousku (v tuzemském přiznání plnění uvede na řádku 26 přiznání).

 

Poskytnutí služeb vyjmenovaných v § 10h zákona o DPH osobě nepovinné k dani do třetí země

Právní úprava

§ 10h zákona o DPH

 

Jedná se například o převod a postoupení autorského práva, poskytnutí reklamní, poradenské, právní, účetní a jiné podobné služby, finanční či pojišťovací služby a dalších v § 10h ZDPH uvedených služeb. V případě, že jsou předmětné služby poskytnuty jiné osobě než zahraniční osobě nepovinné k dani, řídí se místo plnění obecným pravidlem uvedeným v § 9 ZDPH.

Příklad

Plátce poskytuje právní službu ukrajinské soukromé osobě. Místem plnění bude místo příjemce služby a pokud to bude Ukrajina, plátce plnění uvede bez daně na řádek 26 přiznání. Nebude podstatné, kde byla služba fyzicky poskytnuta.

 

Poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani

Právní úprava

§ 10i zákona o DPH

 

Výše uvedené pravidlo se nepoužije na poskytnutí služby osobou, která má sídlo v jednom členském státě a nemá provozovnu v ostatních členských státech, nebo má sídlo mimo území.

Evropské unie a provozovnu pouze v jednom členském státě, pokud

a) místo příjemce služby je v členském státě odlišném od členského státu, ve kterém má osoba poskytující službu sídlo nebo provozovnu, a

b) celková hodnota těchto služeb bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 10 000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den 5. prosince 2017 (tj. 256 530 Kč).

Poskytovatel plnění se může rozhodnout, že i při nepřekročení výše uvedené hodnoty místo plnění je v místě příjemce služby. V takovém případě je povinen tak postupovat do konce kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodl.

Příklad

Plátce poskytuje programová vybavení a jejich aktualizace soukromým osobám do tuzemska, do jiných členských států i do třetích zemí. Místo plnění se vždy řídí místem příjemce služby. Služby poskytnuté s místem plnění v tuzemsku uvádí na řádku 1 přiznání s daní, služby poskytnuté s místem plnění v jiném členském státě nebo ve třetí zemi na řádku 26. U služeb poskytnutých s místem plnění v jiných členských státech (pokud hodnota takto poskytnutých služeb v kalendářním roce překročila 10 000 EUR nebo se rozhodnul dobrovolně, že místo plnění je ve státě příjemce služby) může zvolit registraci v těchto státech nebo zvláštní režim jednoho správního místa v tuzemsku (viz zvláštní režimy).

 


Upozornění: Od 1. 7. 2021 se připravují změny v oblasti § 10i zákona o DPH. Doporučuje se proto sledovat vývoj legislativy (sněmovní tisk č. 867 – https://www.psp.cz/sqw/sntisk.sqw).

 

Poskytnutí všech ostatních služeb neuvedených v předchozích bodech (základní pravidlo pro určení místa plnění u služeb)

 

Právní úprava

§ 9, § 9a zákona o DPH

 

Kromě výjimek ve stanovení místa plnění uvedených výše platí pro veškeré ostatní služby základní pravidlo pro vyhodnocení místa plnění.

*) Za tuto provozovnu se považuje organizační složka této osoby povinné k dani, která může přijímat a využívat služby, které jsou poskytovány pro potřebu této provozovny, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje.

Příklad

Plátce, veterinář, poskytne své služby osobě povinné k dani. V tomto případě je místo plnění vždy dané dle usídlení zákazníka. Např. pokud poskytne veterinární služby českému plátci, zemědělci, zatíží plnění tuzemskou daní (řádek 1 přiznání, oddíl A.4. nebo A.5. kontrolního hlášení), pokud je poskytne slovenské osobě registrované k dani, daň z přijatého plnění přizná na Slovensku slovenský příjemce služby (plátce plnění uvede na řádek 21 přiznání a do souhrnného hlášení s kódem „3”), pokud švýcarskému podnikateli, místem plnění bude Švýcarsko (plnění plátce uvede na řádku 26). Není vůbec směrodatné, kde je fyzicky služba poskytnuta. Pouze v případě, že by veterinární služba byla poskytnuta pro provozovnu osoby povinné k dani, místo plnění by se řídilo umístěním provozovny.

Příklad

Pokud plátce, veterinář, ošetří zvíře pro soukromou osobu, není podstatné, zda se jedná o tuzemskou osobu či zahraniční, plnění bude zatíženo tuzemskou daní (řádek 1 přiznání, oddíl A.5. kontrolního hlášení). Pokud by měl veterinář provozovnu mimo tuzemsko, z níž by veterinární služby soukromým osobám poskytoval, místo plnění by se řídilo umístěním provozovny.

Příklad

Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, veterinář, poskytne tuzemskému zemědělci, plátci, veterinární službu. Místo plnění se řídí sídlem příjemce, je jím tedy tuzemsko. Plátce přizná daň na řádku 5 přiznání a do oddílu A.2. kontrolního hlášení, při splnění základních zásad pro uplatnění odpočtu daně si jej uplatní na řádku 43 přiznání. Stejně by plátce postupoval i v případě, že by veterinář nebyl v jiném členském státě registrován k dani z přidané hodnoty. Pokud by slovenskému veterináři poskytnutím služby nevznikla na Slovensku registrační povinnost, tuzemský plátce by daň nepřiznal na řádku 5, ale na řádku 12 přiznání (současně by jej uvedl do oddílu A.2. kontrolního hlášení).

 

Pokud by byla služba dle základního pravidla v (§ 9 odst. 1 ZDPH) poskytnuta osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi, která je plátcem, a služba by byla skutečně spotřebována nebo využita v tuzemsku, místem plnění by nebyla třetí země, ale tuzemsko.

Příklad

Plátce poskytne reklamní službu osobě povinné k dani se sídlem nebo provozovnou ve třetí zemi, která je rovněž zaregistrována  jako plátce v tuzemsku. Pokud se jedná např. o reklamu umístěnou na panelu při tuzemském fotbalovém zápase, místo plnění bude v tuzemsku, daň přizná český plátce – poskytovatel služby (řádek 1 přiznání, oddíl A.4. nebo A.5. kontrolního hlášení) – jedná se o výjimku danou v § 9a ZDPH.

Upozornění na časté chyby

Upozornění na časté chyby

Často si plátci myslí, že když uskuteční službu pro jiného tuzemského plátce, je i místo plnění vždy v tuzemsku a má být uplatněna tuzemská daň z přidané hodnoty. Neuvědomí si, že např. u služby zpracování projektu na nemovité věci umístěné mimo tuzemsko musí být uplatněna daň z přidané hodnoty toho státu, kde je umístěna nemovitá věc.