dnes je 21.4.2021

Input:

Likvidácia nespotrebovaných skladových zásob z pohľadu DPH v roku 2021

25.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.02.2.1 Likvidácia nespotrebovaných skladových zásob z pohľadu DPH v roku 2021

Ing. Ivana Glazelová


Sme platiteľ DPH, v predmete činnosti sme mali o. i. aj činnosť „výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu”. Na konci roku 2019 sme túto činnosť ukončili, avšak zostali nám skladové zásoby materiálu – betonárska oceľ, štrk a pod. Radi by sme tieto skladové zásoby zlikvidovali. V tejto súvislosti nám vzniká otázka, či k takto odpísaným/zlikvidovaným zásobám musíme uplatniť DPH alebo likvidácia nepotrebných skladových zásob je bez DPH?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Podľa § 49 ods. 2 zákona o DPH, platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb.

Ak platiteľ dane prestal vykonávať činnosť, má povinnosť požiadať o zrušenie registrácie pre daň podľa § 81 ods. 2 zákona o DPH. Z čoho vyplývajú aj určité povinnosti aj odvodu DPH.

Vrátenie DPH vzniká aj v prípade krádeže majetku, zásob (§ 53 ods. 5 zákona o DPH).

V prípade, že naďalej vykonávate podnikateľskú činnosť, neznamená, že keď niečo ukončujete, že nezrealizujete dopredaj zásob, keďže ste si nárokovali DPH podľa § 49 ods. 2 zákona o DPH, t. j. ste deklarovali pri odpočte použitie na podnikateľskú činnosť.

Základ dane pre odvod DPH by sa stanovil podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH.

§ 22 ods. 5 zákona o DPH – Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 je základom dane cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím, a ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou; pri dodaní tovaru, ktorý je podľa osobitného predpisu26) odpisovaným majetkom, je základom dane zostatková cena majetku zistená podľa osobitného predpisu30) a pri dodaní tovaru nadobudnutého na iný účel ako na ďalší predaj, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur vrátane a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, je základom dane zostatková