dnes je 22.7.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 38 Dodanie a nájom nehnuteľnosti

2.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1 Komentár k ZDPH § 38 Dodanie a nájom nehnuteľnosti

Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Mgr. Adam Korkos, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.§ 38

Dodanie a nájom nehnuteľnosti

(1) Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku,19) na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch odo dňa

a) kolaudácie stavby, ktorou sa povolilo prvé užívanie stavby na určený účel, alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania tejto stavby, a to podľa toho, čo nastane skôr,

b) kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania stavby, ku ktorej došlo v dôsledku vykonaných stavebných prác, ak náklady na tieto stavebné práce sú vo výške najmenej 40 % z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác; hodnotou stavby pred začatím stavebných prác sa na účely