dnes je 28.2.2021

Input:

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby

17.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1 Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby

Ing. Alžbeta Hermanová

§ 19

Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby

(1) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby. Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. c) je dňom dodania tovaru deň odovzdania tovaru nájomcovi.

(2) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby.

(3) Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar alebo služba za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje s výnimkou podľa písmen a) až e). Za čiastkové dodanie tovaru alebo služby sa považuje také dodanie tovaru alebo služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Za opakované dodanie tovaru alebo služby sa považuje dodanie rovnakého druhu tovaru alebo služby v opakovaných dohodnutých lehotách. Ak

a) je dohodnutá platba za čiastkovo alebo opakovane dodávaný tovar alebo službu inú ako v písmene b) za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa tovar alebo služba za dodanú posledným dňom každého 12. kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru alebo služby neskončí,

b) sa služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby, uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas obdobia dlhšieho ako 12 kalendárnych mesiacov a platba je dohodnutá za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa služba za dodanú posledným dňom každého kalendárneho roka, až kým sa dodanie služby neskončí,

c) platiteľ požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody a tepla, považujú sa tieto tovary za dodané dňom vyhotovenia faktúry, ktorou platiteľ požaduje platbu za tieto tovary,

d) sa opakovane poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby a spolu s nimi elektronické služby osobami, ktoré majú na poskytovanie uvedených sietí a služieb povolenie podľa osobitného predpisu,6a) za deň dodania služby sa považuje najneskôr deň vyhotovenia faktúry a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná; táto výnimka sa nevzťahuje na opakovane poskytované elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby a spolu s nimi poskytované elektronické služby, ak daň z týchto služieb je povinný platiť príjemca služby,

e) sa opakovane dodáva tovar s oslobodením od dane podľa § 43 počas obdobia dlhšieho ako kalendárny mesiac, považuje sa tovar za dodaný posledným dňom každého kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskončí.

(4) Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.

(5) Pri dodaní tovaru na základe komisionárskej zmluvy vzniká komitentovi daňová povinnosť v ten istý deň, keď vzniká daňová povinnosť komisionárovi.

(6) Pri obstaraní služby podľa § 9 ods. 4 vrátane obstarania opakovane alebo čiastkovo dodávaných služieb sa služba obstaraná osobou, ktorá koná vo svojom mene, považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou obstarávateľ požaduje úhradu za službu, a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná; deň dodania služby podľa tohto odseku sa neurčí, ak sa obstará služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby. Daňová povinnosť vzniká nositeľovi autorských práv dňom prijatia platby od organizácie kolektívnej správy autorských práv, ak táto organizácia vyberá vo svojom mene pre nositeľa autorských práv odmeny a náhrady odmien za poskytnutie práva na použitie diela.

(7) Pri dodaní tovaru prostredníctvom predajných automatov, prípadne iných obdobných prístrojov uvádzaných do chodu mincami, bankovkami, známkami alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi peniaze vzniká daňová povinnosť dňom, keď sa vyberú peniaze alebo známky z prístroja alebo iným spôsobom sa zistí výška obratu.

(8) Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu a jeho dodanie spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 až 4, dňom vzniku daňovej povinnosti je

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný, alebo

b) deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom podľa písmena a).

(9) Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do miesta určenia na území tretieho štátu (§ 47 ods. 1 a 2), za deň dodania tovaru sa považuje deň výstupu tovaru z územia Európskej únie, ktorý je potvrdený colným orgánom v colnom vyhlásení alebo v zjednodušenom colnom vyhlásení.

(10) Daňová povinnosť zo zálohovaných obalov6aa) dodaných na trh spolu s tovarom vzniká platiteľovi, ktorý ako prvý uvádza na trh v tuzemsku zálohované obaly spolu s tovarom, a to posledným dňom príslušného kalendárneho roka z rozdielu medzi celkovým počtom zálohovaných obalov, ktoré spolu s tovarom ako prvý uviedol na trh v tuzemsku v príslušnom kalendárnom roku, a celkovým počtom týchto zálohovaných obalov, ktoré sa mu vrátili z trhu v tuzemsku v príslušnom kalendárnom roku; ak je rozdiel v príslušnom kalendárnom roku záporný, uvedie sa základ dane a výška dane v záznamoch podľa § 70 a v daňovom priznaní so záporným znamienkom. Platiteľ, ktorý v kalendárnom roku dodáva zálohované obaly spolu s tovarom, ktoré uvádza na trh v tuzemsku ako prvý, a ktorý dodáva aj zálohované obaly spolu s tovarom, ktoré neuvádza na trh v tuzemsku ako prvý, nemôže uplatniť záporný rozdiel v daňovom priznaní. Základom dane je súčin zisteného rozdielu podľa prvej vety a výšky zálohy za zálohovaný obal určenej osobitným predpisom,6ab) ktorá je platná posledný deň príslušného kalendárneho roka, znížený o daň.


§ 19 ods. 1

(prvá a druhá veta zákona)

Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru.

Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník.

Dodanie tovaru, ak si tovar prevezme odberateľ v závode dodávateľa (prepravu si zabezpečuje odberateľ)

Spoločnosť B so sídlom v Ilave si objednala u spoločnosti A, platiteľa dane, so sídlom v Trenčíne 50 ks kancelárskych stolov. Spoločnosť B 50 ks kancelárskych stolov osobne prevzala v sklade spoločnosti A dňa 31.1. a dopravila ich vlastným dopravným prostriedkom do Košíc dňa 1.2. Za deň dodania tovaru sa považuje deň 31.1. Spoločnosti A vzniká daňová povinnosť z dodania predmetného tovaru dňa 31.1., nakoľko spoločnosť B (kupujúci) nadobudla právo nakladať s tovarom ako vlastník dňom prevzatia tovaru.

Dodanie tovaru, ak sa tovar nakladá na prepravu, ktorú zabezpečuje dodávateľ

Spoločnosť A so sídlom v Žiline, platiteľ dane, uzatvorila kúpno-predajnú zmluvu so spoločnosťou B v Bratislave na dodanie žehličiek presného typu. Zo zmluvy vyplýva, že prepravu tovaru zabezpečí predávajúci u dopravcu a vlastnícke právo k tovaru prejde na kupujúceho zaplatením dohodnutej kúpnej ceny. Predávajúci, firma A odovzdal tovar dopravcovi dňa 31. 5. Dopravca odovzdal tovar kupujúcemu 1.6. Kupujúci za tovar zaplatil 15. 7. Spoločnosti A vzniká daňová povinnosť 1.6. nakoľko spoločnosť B, kupujúci nadobudla právo nakladať s tovarom ako vlastník v tento deň. Skutočnosť, že vlastnícke právo k tovaru v zmysle zmluvy prejde na kupujúceho 15.7. nemá v tomto prípade vplyv na určenie dňa vzniku daňovej povinnosti.

Dodanie tovaru s montážou

Spoločnosť A so sídlom v Trnave, platiteľ dane má uzavretú zmluvu s firmou B, platiteľom dane o dodaní stroja, ktorý je potrebné zmontovať a nainštalovať vo výrobnom podniku v Žiari nad Hronom. Spoločnosť A dodala stroj dňa 16.5. a jeho inštaláciu a montáž ukončila 31.5. a v tento deň stroj odovzdala odberateľovi. Pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou ide o jeden zdaniteľný obchod, o dodanie tovaru, pri ktorom sa vznik daňovej povinnosti určí podľa § 19 ods.1 zákona o DPH. Daňová povinnosť vzniká spoločnosti A dňom, keď kupujúci nadobudol právo nakladať s tovarom ako vlastník, t.j. dňa 31.5.

Dobierka


Ktorý dátum má platiteľ dane uviesť na faktúre ako deň dodania pri zásielkovom predaji tovaru a pri dodaní tovaru formou dobierky, keď nepozná deň prevzatia odberateľom (pošta ani takýto údaj neposkytuje)?

Riešenie:

Pri predaji tovaru sa deň dodania určí podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH, t.j. deň dodania je deň, kedy kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri dodaní tovaru formou dobierky je možné za deň dodania považovať deň podania dobierky na poštu.

Prevod nehnuteľnosti

§ 19 ods. 1

(tretia veta zákona)

Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.


V mesiaci jún bola odpredaná budova spolu s pozemkami na základe kúpno-predajnej zmluvy. V júni bol uložený aj vklad do katastra nehnuteľnosti. Ide o nehnuteľnosť mladšiu ako 5 rokov, na základe uvedeného bola uplatnená k cene daň.

Kupujúci zaplatil časť kúpnej ceny pri podpise zmluvy a zvyšnú časť ceny pri fyzickom prevzatí nehnuteľnosti až v auguste na základe preberacieho protokolu. Kedy má predávajúci odviesť daň?

Riešenie:

Vzhľadom k tomu, že v predmetnom prípade ide o prevod nehnuteľnosti (nie o dodanie stavby) na základe kúpno-predajnej zmluvy, vzťahuje sa na tento prevod citované ustanovenie (vyššie uvedené) v plnom rozsahu. Dňom prevodu je zápis do katastra nehnuteľností, nakoľko je skorší ako deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania. Keďže zápis v KN bol už v mesiaci jún, predávajúci odvedie daň za zdaňovacie obdobie jún, ak je mesačným platiteľom dane.

Pokiaľ kupujúci zaplatil časť kúpnej ceny už pri podpise zmluvy, netreba zabudnúť, že je prijatá časť platby pred prevodom nehnuteľnosti, z čoho vyplýva dodržanie aj § 19 ods. 4 zákona o DPH. Keďže je prijatá platba pred dodaním – vzniká daňová povinnosť dňom prijatia platby (dňom, kedy bola podpísaná zmluva – ak bola platba uhradená v hotovosti.)

Ak nasleduje zápis v katastri nehnuteľnosti, potom za deň dodania sa považuje tento zápis, pričom základ dane už bude krátený o daň, ktorá bola odvedená pri daňovej povinnosti, vzniknutej pri prijatí časti platby vopred (pri podpísaní zmluvy).

Dodanie stavby

§ 19 ods. 1

(štvrtá veta zákona)

Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby.

Stavba na účely zákona o DPH nie je definovaná. Občiansky zákonník v § 119 ustanovuje, že veci sú hnuteľné a nehnuteľné. Nehnuteľnosti definuje ako pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom.

Dodaním stavby alebo jej časti, ktoré sú pre účely zákona o DPH tiež tovarom, sa rozumie dodanie hmotného nehnuteľného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o DPH na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy. Dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je uvedené samostatne z dôvodu, že obvykle v týchto prípadoch nedochádza súčasne k zmene vlastníckeho práva k stavbe.

Dodanie tovaru na základe nájomnej zmluvy, podľa ktorej sa vlastníctvo nadobudne zaplatením poslednej splátky

§ 19 ods. 1

(piata veta zákona)

Pri dodaní tovaru pri nájomných zmluvách, pri ktorých sa vlastníctvo k predmetu nájmu nadobudne zaplatením poslednej splátky je ňom dodania tovaru deň odovzdania tovaru nájomcovi.

Ak je nájomná zmluva postavená tak, že pri zaplatení poslednej splátky prechádza vlastnícke právo na nájomcu bez rozhodnutia práva následnej kúpy (teda nejde o lízing s právom kúpy prenajatej veci), potom pri uzatvorení takejto nájomnej zmluvy dochádza k dodaniu tovaru a teda vzniku daňovej povinnosti už odovzdaním tovaru z celej protihodnoty (prvá zvýšená splátka, mesačné splátky, služby súvisiace s lízingom, ktoré sú súčasťou základu dane).

Spoločnosť podniká v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu aj s mäsom. Z dôvodu technickej poruchy mrazničky bolo mäso pokazené a bolo odovzdané do kafilérie.

Považuje sa takáto udalosť za dodanie tovaru?

Pokiaľ bol tovar pokazený a odovzdaný do kafilérie, nejde o vznik daňovej povinnosti a teda o dodanie tovaru, ale o škodu, o ktorej sa aj účtuje ako o škode. Samozrejme, že o škode musí platiteľ preukázať aj ďalšie relevantné doklady (napr. nahlásenie opravy mrazničky a pod.

Deň dodania služby

§ 19 ods. 2

Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby.

Obvykle je služba dodaná jej ukončením prípadne prevzatím napr. na základe zmluvy. Rovnako sa za deň dodania považuje deň dodania služby zo zahraničia. V predchádzajúcom období sa za deň dodania služby zo zahraničia považoval deň vyhotovenia faktúry, čo od roku 2010 neplatí.


Tuzemský platiteľ Alfa s mesačným zdaňovacím obdobím si objednal pod slovenským IČ DPH opravu stroja, ktorý má zaradený v majetku, od českého podnikateľa Beta, ktorý je registrovaný pre daň v ČR, kde je usadený (kde má svoje sídlo). Práce boli vykonané v období 11.-14. januára. Faktúra za práce bola vystavená 20. 1. Deň dodania služby bol určený 14. januára. Faktúra bola vystavená v hodnote 200 €. Obdržaná bola 25. 1.

Riešenie:

Miestom dodania tejto služby je v zmysle § 15 ods. 1 tuzemsko, t.j. daň platí tuzemský odberateľ v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH. Daňová povinnosť mu vznikla 14. 1.,t.j. kedy mu bola služba dodaná. Daň sa vypočíta na čiastku základu dane, t. j. 200 x 20 % = 40 €. Daňové priznanie podá do 25. 2.

Čiastka základu dane 200 € bude uvedená v riadku 11 daňového priznania a daň 40 € bude uvedená v riadku 12 daňového priznania. Keďže ide o opravu stroja, ktorý bude využívať na účely svojho podnikania, vznikne mu právo na odpočítanie dane, t.j. čiastku 40 € uvedie aj v riadku 21 daňového priznania.

Pod prácami na hnuteľnom majetku treba chápať nielen rôzne opravy, ale aj úpravy, napr. lakovanie alebo iné úpravy povrchov, natieračské práce, klampiarske práce, zámočnícke práce, technické skúšky, údržby, a pod.

Ak by takéto služby poskytla zdaniteľná osoba z tretieho štátu, rovnako daň platí tuzemský platiteľ dane. Postup je rovnaký ako v predchádzajúcom príklade, rozdiel je jedine v tom, že podnikateľ z tretieho štátu na faktúre môže uviesť inú menu ako EUR, a vtedy dochádza k prepočtu na menu EUR v zmysle § 26 ods. 1 zákona o DPH kurzom ECB vyhláseným v deň predchádzajúci vzniku daňovej povinnosti.

Opakované zdaniteľné plnenie a určenie vzniku daňovej povinnosti

§ 19 ods. 3

Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar alebo služba za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje s výnimkou podľa písmen a) až e). Za čiastkové dodanie tovaru alebo služby sa považuje také dodanie tovaru alebo služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Za opakované dodanie tovaru alebo služby sa považuje dodanie rovnakého druhu tovaru alebo služby v opakovaných dohodnutých lehotách.

Mesačné opakované plnenie

Platiteľ s mesačným zdaňovacím obdobím poskytol prenájom priestorov na základe zmluvy, ktorá bola uzavretá 1. 1. Platba za prenájom bude vykonaná do 10-teho v bežnom mesiaci. Keďže najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje je 31. 1. , 28. 2. atď. – môže platiteľ vyhotoviť jednu faktúru, kde sa za deň dodania bude považovať obdobie od 1.1. až do 31. 1., t.j. ak na FA uvedie ako deň dodania deň v rozmedzí 1.1. do 31.1. bude postupovať v intenciách zákona.

Ak by bolo zaplatené oneskorene napr. 15. 2., potom daňová povinnosť vzniká 31. 1.

Štvrťročné opakované plnenie


Platiteľ dane prenajíma nebytové priestory inému platiteľovi dane. Zmluva je uzatvorená na celý rok. V zmluve je dohodnuté, že fakturácia bude prebiehať štvrťročne, pričom bude vyhotovená kvôli platbe vo februári. Faktúra bola vystavená 8.2., splatnosť 15. 2., ale dátum dodania bude uvedený 31. 3., pričom úhrada prebehne ešte vo februári. Je správne stanovené dodanie tejto služby?

Riešenie:

Deň dodania tovaru je najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje. Faktúra môže byť vyhotovená aj pred dňom dodania tovaru alebo služby. Ak je na faktúre uvedený deň dodania 31.3. a platba je prijatá pred týmto dňom, daňová povinnosť vzniká podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH, t.j. dňom prijatia platby. To znamená, že na faktúre by nemal byť uvedený deň 31. 3., ak sa požaduje platba vopred, nakoľko § 19 ods. 4 ustanovuje, že za deň vzniku daňovej povinnosti sa považuje deň prijatia platby pred dodaním služby. Z uvedeného vyplýva, že ak sa prijala platba v 100 %nej výške kedykoľvek pred posledným dňom kal. štvrťroka, platí deň prijatia platby.

Môže však nastať situácia, že nájomca bez ohľadu na vystavenie faktúry zaplatí vopred, 28.1. Za deň dodania sa bude považovať deň prijatia platby – 28. 1. a faktúra by mala byť vyhotovená do 15. dní s dňom dodania 28. 1. Ďalšia faktúra by sa už pre účely DPH nevystavovala.

Keďže dňom dodania opakovane alebo čiastkovo dodávaného tovaru alebo služby je podľa § 19 ods. 3 zákona o DPH najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje, potom ako deň dodania môže byť dohodnutý aj skorší deň, v danom prípade napr. 15.2., ale tento deň musí byť na faktúre uvedený ako deň dodania. Ak na základe vopred vyhotovenej FA zaplatí napr. 25. 2., za deň dodania sa bude považovať deň 15. 2.

Opakované plnenie s platbou dohodnutou za dlhšie obdobie ako 12 mesiacov

§ 19 ods. 3 písm. a)

Ak je dohodnutá platba za čiastkovo alebo opakovane dodávaný tovar alebo službu za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa tovar alebo služba za dodanú posledným dňom každého 12. kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru alebo služby neskončí.

Cezhraničná služba poskytnutá zahraničnou osobou s platbou dohodnutou na obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov

§ 19 ods. 3 písm. b)

Ak sa služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby, uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas obdobia dlhšieho ako 12 kalendárnych mesiacov a platba je dohodnutá za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa služba za dodanú posledným dňom každého kalendárneho roka, až kým sa dodanie služby neskončí.


Česká firma dodáva pravidelne elektronické služby pre tuzemského platiteľa. Podľa zmluvy, ktorá bola uzavretá dňa 1. 2. na obdobie 3 rokov, je dohodnuté, že za opakované služby bude tuzemský odberateľ platiť vždy do 20teho dňa po skončení príslušného roka. Kedy vzniká daňová povinnosť zo samozdanenia odberateľovi – platiteľovi dane?

Riešenie:

Miesto dodania cezhraničnej služby sa podľa § 15 ods. 1 prenáša do tuzemska a tuzemský platiteľ je podľa § 69 ods. 3 tejto novely povinný platiť daň. Daňová povinnosť vzniká v danom prípade prvýkrát 20. 1. nasled. roka a v ďalších rokoch vždy 31. 12. príslušného roka.

Dodanie presného množstva elektriny, plynu, vody a tepla popri nájomnom

§ 19 ods. 3 písm. c)

Ak platiteľ požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody a tepla, považujú sa tieto tovary za dodané dňom vyhotovenia faktúry, ktorou platiteľ požaduje platbu za tieto tovary.

Ak platiteľ dane poskytuje popri nájme nehnuteľnosti aj dodanie tovarov, ktorými sú elektrina, plyn, voda alebo teplo a za dodávku týchto tovarov nepožaduje paušálne platby a následne nevykonáva vyúčtovanie odberu týchto tovarov, ale požaduje od svojho zákazníka platbu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody alebo tepla, potom platiteľovi dane vznikne daňová povinnosť dňom vyhotovenia faktúry, ktorou požaduje platbu za tieto tovary.

V prípade samotného nájmu nehnuteľnosti bude platiteľovi dane vznikať daňová povinnosť najneskôr posledným dňom zdaňovacieho obdobia, na ktoré sa platba za nájom nehnuteľnosti vzťahuje, ak sa služba prenájmu nehnuteľnosti poskytuje opakovane. Z uvedeného vyplýva, že ak platiteľ dane popri nájme nehnuteľnosti obstaráva pre nájomcu dodanie elektriny, plynu, vody alebo tepla a za ich presne dodané množstvo požaduje samostatne úhradu, daňová povinnosť bude za poskytovanie nájmu, ak bude prenájom nehnuteľnosti zdaňovať, a za dodanie tovaru vznikať v odlišných zdaňovacích obdobiach.

Platiteľ dane – prenajímateľ uzavrel dňa 1.1. zmluvu o nájme nebytových priestorov na obdobie troch kalendárnych rokov s iným podnikateľom. Prenajímateľ sa rozhodol prenájom časti nehnuteľnosti zdaňovať a s odberateľom sa dohodol na mesačných platbách za prenájom so splatnosťou do 5. dňa po ukončení kalendárneho mesiaca.

Daňová povinnosť za prenájom časti nehnuteľnosti vzniká platiteľovi dane najneskôr posledným dňom každého kalendárneho mesiaca. Popri nájomnom sa platiteľ dane rozhodol obstarávať pre nájomcu aj dodanie elektriny a dohodol sa s ním na fakturácii presne dodaného množstva odobratej elektriny, čo znamená, že úhrada za dodanie elektriny sa nebude vykonávať paušálnou platbou a následným vyúčtovaním odberu. S dodávateľom elektriny má prenajímateľ časti nehnuteľnosti uzavretú zmluvu na dodanie elektriny, pričom zo zmluvy vyplýva fakturácia presného množstva elektriny. Za odber elektriny obdrží prenajímateľ faktúru za odber presného množstva elektriny za mesiac január napr. dňa 7. 2. Po obdržaní tejto faktúry vykoná rozpis odberu elektriny a dňa 12. 2. vyhotoví nájomcovi faktúru za presne dodané množstvo elektriny. Daňová povinnosť za obstaranie elektriny vzniká prenajímateľovi dňa 12. 2., teda dňom vyhotovenia faktúry, ktorou požaduje platbu za dodanie elektriny nájomcovi. Za zdaňovacie obdobie január platiteľ dane poskytol nájomcovi prenájom časti nehnuteľnosti a obstaranie dodania elektriny, pričom daňová povinnosť pri nájme časti nehnuteľnosti mu vznikla v zdaňovacom období január a za dodanie elektriny v zdaňovacom období február.

Daňová povinnosť pri telekomunikačných a elektronických službách

§ 19 ods. 3 písm. d)

Ak sa opakovane poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby a spolu s nimi elektronické služby osobami, ktoré majú na poskytovanie uvedených sietí a služieb povolenie, za deň dodania služby sa považuje najneskôr deň vyhotovenia faktúry a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná; táto výnimka sa nevzťahuje na opakovane poskytované elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby a spolu s nimi poskytované elektronické služby, ak daň z týchto služieb je povinný platiť príjemca služby.

Internetové služby


Zákazníkom platiteľ dane – poskytovateľ internetových služieb vystavuje splátkový kalendár za využívanie internetu, kde je napríklad účtované obdobie od 15. 1. do 15. 2., splatnosť je 15. 1., dátum dodania 15. 1. Kedy je dátum dodania služby?

Riešenie:

Ak je služba dodaná v období od 15. 1. do 15. 2. považuje sa za dodanú najneskôr dňom vyhotovenia faktúry, , t.j. ak sa určí skorší dátum, ako je vystavená faktúra, potom platí tento skorší deň dodania. Ak je na splátkovom kalendári uvedený skorší dátum, potom platí tento dátum.

Služby mobilných operátorov


Mobilný operátor vystavuje faktúru za opakované dodanie služby od 1. 1. do 31. 1. pričom na faktúre je uvedený dátum dodania 14. 1.,faktúra je vystavená 14. 1. dátum splatnosti je 28. 1. Je takto vystavená faktúra správna?

Riešenie:

Na tieto služby sa vzťahuje § 19 ods. 3 písm. d) zákona o DPH, t.j. daňová povinnosť vzniká najneskôr dňom vyhotovenia faktúry, to znamená daňová povinnosť môže vzniknúť aj skôr a najneskôr dňom vyhotovenia faktúry. Predmetné faktúry sú v súlade so zákonom o DPH.

§ 19 ods. 3 písm. e)

Ak sa opakovane dodáva tovar s oslobodením od dane podľa § 43 počas obdobia dlhšieho ako kalendárny mesiac, považuje sa tovar za dodaný posledným dňom každého kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskončí.

Účinnosť od 1.1.2013

Ide o transpozíciu čl. 1 bod 2 smernice 2010/45/EÚ. Na základe tohto článku smernice sa do § 19 ods. 3 zákona zavádza písmeno e), teda pravidlo týkajúce sa dňa dodania pri cezhraničných dodaniach tovaru do iného členského štátu, ktoré prebiehajú nepretržite počas obdobia dlhšieho ako jeden kalendárny mesiac (t. j. opakovane). V takýchto prípadoch je deň dodania posledný deň každého kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskončíZároveň však naďalej platí podmienka uvedená v § 19 ods. 8 tejto novely, podľa ktorej sa za deň vzniku daňovej povinnosti považuje buď:

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný, alebo

b) deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom podľa písmena a).

Tuzemský platiteľ dane má s odberateľom z ČR zmluvne dohodnuté dodávky pekárskych výrobkov počas roku kal. roka.

Platiteľ dane – pekáreň v SR – denne dodáva tieto výrobky do ČR počas mesiaca január. Ide o opakované zdaniteľné plnenie, takže za deň dodania sa pri opakovanom plnení bude považovať vždy posledný deň kal. mesiaca.

Za deň dodania v prípade opakovaného dodania pekárskych výrobkov považujeme 31. 1. Platiteľ vyhotovil súhrnnú faktúru 5. 2.

V zmysle § 19 ods. 8 skúmame splnenie podmienok oslobodenia od dane podľa § 43:

  • Tovar bol v januári dodaný do IČŠ pre osobu identifikovanú pre daň (dodaný = právo nakladať s tovarom ako vlastník)

  • Tovar bol prepravený do iného členského štátu v januári

Za deň vzniku daňovej povinnosti považujeme 15. február v prípade, ako do tohto termínu nie je vystavená faktúra. Keďže faktúra bola vystavená 5. 2., za deň vzniku daňovej povinnosti považujeme 5.2.

Za deň vzniku daňovej povinnosti v súvislosti s uvedením do daňového priznania a súhrnného výkazu je rovnako deň 5. 2.

Ak by bola faktúra vystavená na celú dodávku skôr ako 5.2., napr. 31.1., za deň vzniku daňovej povinnosti by sme považovali 31.1., t.j. do daňového priznania by sa dodávka uviedla za zdaňovacie obdobie január, resp. za prvý kvartál v prípade, ak by išlo o štvrťročné zdaňovacie obdobie. V tejto súvislosti sa bude upravovať aj ustanovenie § 78, kde by sa uvedenie dodávky do iného členského štátu v zmysle § 43 uvádzalo do daňového priznania podľa vzniku daňovej povinnosti v súlade s § 19 ods. 8 a rovnako by sa malo upraviť aj poučenie v daňovom priznaní a súhrnnom výkaze.

Prijatie platby pred dodaním tovaru alebo služby a vznik daňovej povinnosti

§ 19 ods. 4

Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.


Platiteľ dane s mesačným zdaňovacím obdobím dňa 1. 7. uzavrel zmluvu o dodaní 200 ks lámp v cene 10 €/ks bez DPH, v celkovej hodnote 2 000 €, DPH 20 % 400 € s termínom dodania 20.10. V zmysle podmienok dohodnutých v zmluve, odberateľ, zaplatil 2 400 € a dodávateľ prijal platbu 20.8. Kedy vznikla dodávateľovi daňová povinnosť?

Riešenie:

Dodávateľovi, firme X vznikla daňová povinnosť dňom prijatia platby 20. 8. v rozsahu prijatej platby. Dodávateľ je povinný v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie august priznať a odviesť DPH vo výške 400 €.

Daňová povinnosť z prijatej platby vzniká za podmienky, že je viazaná na konkrétne dodanie tovaru alebo služby. Za platbu prijatú vopred sa nepovažuje napr. prijatie zábezpeky pri nájomnom, ak má zábezpeka slúžiť na prípadné pokrytie škôd spôsobených nájomcom alebo na pokrytie neuhradeného nájomného. Rovnako sa za prijatie platby vopred nepovažuje platba, ktorá sa viaže na zmluvy o budúcich zmluvách, ak zo zmluvy nevyplýva dodanie konkrétnej dodávky tovaru alebo služby (zmluva o budúcej zmluve na výstavbu diela, ak ku dielu nie je ešte vydané stavebné povolenie a pod.).

Vznik daňovej povinnosti u komisionára

§ 19 ods. 5

Pri dodaní tovaru na základe komisionárskej zmluvy vzniká komitentovi daňová povinnosť v ten istý deň, keď vzniká daňová povinnosť komisionárovi.

Ak ide o prípady obstarania predaja alebo kúpy tovaru na základe komisionárskej zmluvy, podľa ktorej komisionár obstará kúpu alebo predaj tovaru vo svojom mene a na účet komitenta, potom pre účely zákona o DPH komisionár koná tak, akoby bol vlastníkom tovaru (viď § 8 ods. 6 zákona o DPH). Komisionár, ktorý obstaráva kúpu alebo predaj tovaru, je vo vzťahu ku kupujúcemu ako predávajúci a vo vzťahu ku komitentovi ako kupujúci.

Platiteľ dane, firma SK1 (komitent) na základe komisionárskej zmluvy odovzdá v tuzemsku tovar platiteľovi dane SK2 (komisionárovi) dňa 2. 5. SK2 (komisionár) dodá, resp. predá tovar v tuzemsku kupujúcemu dňa 3.7. Daňová povinnosť vzniká komisionárovi dňa 3.7. a aj komitentovi dňa 3.7. Komisionárovi vzniká daňová povinnosť podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH a komitentovi podľa § 19 ods. 5 zákona o DPH.

Vznik daňovej povinnosti pri obstaraní služby vrátane opakovaných

§ 19 ods. 6

Pri obstaraní služby podľa § 9 ods. 4 vrátane obstarania opakovane alebo čiastkovo dodávaných služieb sa služba obstaraná osobou, ktorá koná vo svojom mene, považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou obstarávateľ požaduje úhradu za službu, a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná; deň dodania služby podľa tohto odseku sa neurčí, ak sa obstaraná služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby. Daňová povinnosť vzniká nositeľovi autorských práv dňom prijatia platby od organizácie kolektívnej správy autorských práv, ak táto organizácia vyberá vo svojom mene nositeľa autorských práv odmeny a náhrady odmien za poskytnutie práva na použitie diela.

Platiteľ BETA požiadal platiteľa ALFA o obstaranie osobnej prepravy pre svojich zamestnancov na vedeckú konferenciu do Tatier. Vedecká konferencia sa bude konať v dňoch 25.-28. 1. Platiteľ ALFA požiadal tuzemského dopravcu – firmu GAMA o vykonanie prepravy vo vlastnom mene.

Preprava zamestnancov firmy BETA bola vykonaná dňa 25. 1. z Trenčína do Tatranskej Lomnice a späť z Tatranskej Lomnice do Trenčína dňa 28. 1. v hodnote 357 € vrátane DPH. Faktúru vyhotovila prepravná firma GAMA dňa 2. 2. voči firme ALFA.

Firma ALFA obdržala faktúru od prepravnej firmy GAMA dňa 3.2., a následne dňa 4.2. ju fakturovala vrátane svojej provízie v hodnote 476 € a vrátane DPH firme BETA. Firma Alfa obstarala túto prepravu vo vlastnom mene v zmysle § 9 ods. 4, z čoho vyplýva, že postupuje tak, ako keby prepravu sama vykonala. Firme ALFA teda vznikol deň dodania prepravnej služby dňom vyhotovenia svojej faktúry – t.j. dňom 4. 2.

Platiteľ BETA požiadal platiteľa ALFA o obstaranie osobnej prepravy pre svojich zamestnancov na vedeckú konferenciu do Tatier. Vedecká konferencia sa bude konať v dňoch 25.-28. 1. Platiteľ ALFA požiadal tuzemského dopravcu – firmu GAMA o vykonanie prepravy vo vlastnom mene.

Preprava zamestnancov firmy BETA bola vykonaná dňa 25. 1. z Trenčína do Tatranskej Lomnice a späť z Tatranskej Lomnice do Trenčína dňa 28. 1. v hodnote 357 € vrátane DPH. Prepravná firma GAMA vyhotovila faktúru dňa 2. 2.

Firma ALFA obdržala faktúru od prepravnej firmy GAMA dňa 3.2. Faktúru za prepravu vyfakturovala platiteľovi BETA až 15. 6. V danom prípade firme ALFA vznikla daňová povinnosť voči štátu 30. 4.

Obstaranie ubytovania pre českú spoločnosť na Slovensku

Platiteľovi DPH s SK IČ DPH je s dňom dodania v máji vyfakturované ubytovanie. Ubytovanie bolo poskytnuté na Slovensku, so slovenskou DPH. SK platiteľ DPH si DPH z uvedenej služby odpočítal v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie máj. Predmetné ubytovanie bude platiteľ SK ďalej refakturovať CZ zdaniteľnej osobe usadenej a identifikovanej pre daň v ČR, nakoľko časť ubytovania využila táto česká spoločnosť. Môže sa ubytovanie refakturovať bez dane? Ak nie, kedy vzniká daňová povinnosť?

Riešenie:

Podľa § 9 ods. 4 zákona o DPH ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala. T.j. ak platiteľ obstaral pre inú osobu ubytovanie na území SR, potom na základe § 16 ods. § 2 ods. 1 písm. b) zákona o DPH danú službu fakturuje s 20% DPH.

Pri obstaraní služby s miestom dodania v tuzemsku na základe § 19 ods. 6 zákona o DPH sa služba obstaraná osobou, ktorá koná vo svojom mene považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou požaduje úhradu za predmetnú službu.

Obstaranie prepravy pre zahraničného odberateľa

Deň dodania služby podľa tohto odseku sa neurčí, ak sa obstará služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby.

Z uvedeného vyplýva, že ak by bola napr. prepravná služba obstaraná tuzemským platiteľom pre osobu z iného členského štátu, potom deň dodania tejto služby by bol rovnaký ako deň dodania prepravy, teda nie vyhotovením faktúry pre odberateľa z iného členského štátu.

Nositelia autorských práv a vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká nositeľovi autorských práv dňom prijatia platby od organizácie kolektívnej správy autorských práv, ak táto organizácia vyberá vo svojom mene pre nositeľa autorských práv odmeny a náhrady odmien za poskytnutie práva na použitie diela.

Predajné automaty

§ 19 ods. 7

Pri dodaní tovaru prostredníctvom predajných automatov, prípadne iných obdobných prístrojov uvádzaných do chodu mincami, bankovkami, známkami alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi peniaze vzniká daňová povinnosť dňom, keď sa vyberú peniaze alebo známky z prístroja alebo iným spôsobom sa zistí výška obratu.

Deň dodania pri intrakomunitárnych dodávkach

§ 19 ods. 8

Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu a jeho dodanie spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 až 4, za deň vzniku daňovej povinnosti je (zmena je od 1. 1. 2013):

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný, alebo

b) deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom podľa písmena a).

K zmene zadefinovania dňa vzniku daňovej povinnosti dochádza z dôvodu zosúladenia so smernicou ES 2006/112 a s terminológiou uvedenou v súhrnnom výkaze. Vznik daňovej povinnosti pri intrakomunitárnych dodávkach v súlade s § 43 neznamená, že táto dodávka bude zdanená, ide len o spresnenie terminológie.

V zmysle § 19 ods. 8 sa za deň vzniku daňovej povinnosti tovaru prepraveného do iného členského štátu, ktorý je oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 až 4 zákona o DPH považuje buď 15. deň nasledujúceho mesiaca ako bol tovar dodaný alebo dňom vystavenia faktúry, pričom deň vystavenia faktúry by sa mal brať do úvahy iba v prípade, ak je faktúra vystavená pred týmto 15tym dňom nasledujúceho mesiaca ako bol tovar dodaný. Zároveň musí byť splnená ďalšia podmienka, že tovar bude prepravený z jedného členského štátu do druhého v rámci zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom.

Ak je faktúra vystavená len na prijatú platbu, prípadne je faktúra vystavená už za dodanie tovaru, ale súbežne s ňou nie je dodaný aj tovar vrátane jeho prepravy do iného členského štátu, potom sa na takúto faktúru neprihliada.


Tuzemský platiteľ A (s mesačným zdaňovacím obdobím) má na základe zmluvných podmienok dodať odberateľovi B z Holandska, ktorý je osobou identifikovanou pre daň v Holandsku, tovar v hodnote 30 000 €. Tovar má byť dodaný v priebehu mesiaca február, prepravu tovaru zabezpečuje platiteľ A.

Na základe uvedeného vystaví napr. dňa 18. 2. faktúru za dodanie predmetného tovaru, pričom bude čakať na prepravu tovaru. Prepravná spoločnosť však dodávku prepraví až v mesiaci apríl. Platiteľ A uviedol dodanie tovaru oslobodené od dane za zdaňovacie obdobie február a rovnako aj v súhrnnom výkaze za I. kvartál. Postupoval správne?

Riešenie:

V danom prípade platiteľ nepostupoval správne. Vystavil síce faktúru za dodanie tovaru (nejde o preddavkovú faktúru), ale dodanie tovaru sa považuje za splnené, ak má odberateľ právo nakladať s tovarom ako vlastník. Zároveň by mala byť za obdobie, kedy platiteľ deklaruje dodanie tovaru do iného členského štátu cez podanie daňového priznania splnená aj podmienka prepravy tovaru v rámci tohto zmluvného vzťahu. Ani jedna z týchto podmienok splnená nebola.

Právo nakladať s tovarom ako vlastník mal odberateľ z Holandska až po preprave – t.j. v mesiaci apríl. Preto nie je možné považovať za deň vzniku daňovej povinnosti do iného členského štátu deň vystavenia faktúry v zmysle § 19 ods. 8 písm. b) , ale 15. deň nasledujúci po mesiaci, kedy bol tovar dodaný. Týmto dňom je 15. 5.

Ak teda platiteľ A podal daňové priznanie za mesiac február, kde uviedol oslobodenie od dane vo výške 30 000 € v riadku 16, mal by podať dodatočné daňové priznanie, kde túto čiastku neuvedie. Rovnako podá dodatočný súhrnný výkaz za I. kvartál, v ktorom uvedie pod IČ DPH do Holandska hodnotu „0”. Z podaného dodatočného daňového priznania a súhrnného výkazu mu pokuta nevyplýva. Toto dodanie tovaru správne uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie máj . Rovnako prizná dodanie v súhrnnom výkaze za II. kvartál.

V prípade dodania podmienok EXW môžu nastať rôzne situácie.

Tuzemský dodávateľ (mesačný platiteľ) vystavil pre fínskeho odberateľa identifikovaného pre daň vo Fínsku faktúru za dodanie tovaru dňa 15. 1. kedy bol tovar vyskladnený. Mali zazmluvnené dodacie podmienky EXW, to znamená, že tovar bude vyskladnený pre odberateľa v závode a bude čakať na prepravu. Zároveň o tejto skutočnosti tuzemský dodávateľ informoval svojho fínskeho odberateľa.

Tovar bol prepravený prepravnou spoločnosťou na účet kupujúceho dňa 18. 2., platiteľ podal daňové priznanie dňa 24. 2. v ktorom uviedol dodanie do iného členského štátu v riadku 16 a 16 za zdaňovacie obdobie január. Podklady k preprave tovaru obdržal tuzemský dodávateľ až 20. 3.

Platiteľ považoval za deň vzniku daňovej povinnosti deň vystavenia faktúry, t.j. 15. 1. v zmysle § 19 ods. 8, lebo v rámci zdaňovacieho obdobia január mal vedomosť, že tovar je prepravený do iného členského štátu, hoci podklady k preprave obdržal neskôr. Bola splnená aj ďalšia podmienka, že odberateľ mal za toto zdaňovacie obdobie právo nakladať s tovarom ako vlastník.

Dodanie tovaru, kedy tovar čaká na prepravu v tuzemskom logistickom sklade, pričom skladovanie je súčasťou prepravy

Pokiaľ však dodávateľ vydá tovar zo skladu za účelom jeho prepravy napr. v prípade, že prepravu zabezpečuje tuzemská prepravná spoločnosť na účet odberateľa a tovar pôjde do logistického skladu na území SR, ale tovar nebude v období od vystavenia faktúry až po podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie kedy bola vystavená faktúra, aj prepravený, na vystavenie faktúry sa neprihliada.

Napriek tejto skutočnosti bude po splnení fyzickej prepravy tovaru táto dodávka tovaru považovaná za oslobodenú od dane, lebo v rámci zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom je dohodnutá aj preprava tovaru.

Tuzemský dodávateľ – mesačný platiteľ - vyskladnil tovar pre fínskeho odberateľa, identifikovaného pre daň vo Fínsku dňa 30. 1., týmto dňom bola aj vystavená faktúra, pričom bol tovar premiestnený do tuzemského logistického skladu za účelom prepravy do Fínska. Tento tovar bude prepravovať tuzemská prepravná spoločnosť na účet odberateľa. Medzi dodávateľom a odberateľom bola dohodnutá táto preprava. Tovar však bol prepravený do Fínska až 27. 2.

Hoci je tovar oslobodený od dane, lebo v konečnom dôsledku bol fyzický prepravený do iného členského štátu, nemožno za deň vzniku daňovej povinnosti považovať deň vyhotovenia faktúry, nakoľko v rámci zdaňovacieho obdobia január nebola uskutočnená aj fyzická preprava tovaru. Za deň vzniku daňovej povinnosti sa bude považovať 15. deň nasledujúceho po mesiaci, kedy došlo k dodaniu tovaru, t.j. 15. 3. Platiteľ uvedie dodanie tovaru do iného členského štátu oslobodené od dane v zmysle § § 19 ods. 8 písm. a) za zdaňovacie obdobie marec a rovnako uvedie dodanie tovaru aj v súhrnnom výkaze za I. kvartál .

Pre oslobodenie od dane je pri posudzovaní fyzickej prepravy tovaru dôležitá ešte ďalšia skutočnosť, že skladovanie tovaru či už u dodávateľa, alebo v inom sklade, je súčasťou prepravy tovaru.

Dodanie tovaru, kedy je tovar premiestnený v rámci tuzemska a uskladnený v tuzemskom sklade, pričom uskladnenie tovaru nie je súčasťou prepravy

Tuzemský dodávateľ (mesačný platiteľ) vyskladnil tovar pre fínskeho odberateľa, identifikovaného pre daň v o Fínsku dňa 30. 1. s tým, že fínsky odberateľ si tovar prevzal v závode dodávateľa. Týmto dňom bola aj vystavená faktúra.

Pôvodne mal byť tovar prepravený do Fínska, ale nakoniec sa fínsky odberateľ rozhodol tovar neprepraviť a tovar uskladnil v prenajatom sklade v tuzemsku s tým, že tovar predá v tuzemsku.

V danom prípade sa nejedná o dodanie tovaru, ktorý by bol prepravený do iného členského štátu. Dodávateľ mal v čase dodania tovaru fínskemu odberateľovi vedomosť, že tovar nebude prepravený do iného členského štátu, nakoľko ho fínsky odberateľ o tejto skutočnosti informoval. Preto sa dodanie tovaru fínskemu odberateľovi musí zdaniť tuzemskou DPH, nakoľko miestom dodania je tuzemsko v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) a nebola splnená podmienka, že v rámci zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom bola dohodnutá aj preprava tovaru do iného členského štátu. Fínsky odberateľ sa musí v tuzemsku registrovať pre daň ešte pred tým, ako tovar na území tuzemska predá.

Ostatné dodacie podmienky, kedy prepravu zabezpečuje odberateľ

Dodanie tovaru s jeho premiestnením do logistického skladu, pričom dodávateľ mal vedomosť o uskutočnenej preprave, hoci doklad o preprave mu bol doručený až po podaní daňového priznania.

Tuzemský dodávateľ (mesačný platiteľ) vyskladnil tovar pre fínskeho odberateľa, identifikovaného pre daň v o Fínsku dňa 15. 1. Týmto dňom bola aj vystavená faktúra. Tovar bol dodávateľom prepravený do logistického skladu prepravnej spoločnosti, pričom prepravu vykonala tuzemská prepravná spoločnosť až 18. 2., fínska spoločnosť si tovar prevzala 19. 2. Prepravný doklad obdržal dodávateľ až 2. 3.

V danom prípade možno konštatovať nasledovné skutočnosti:

  • tovar je dodaný osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte dňa 19.2.

  • tovar je prepravený do iného členského štátu v rámci zmluvného vzťahu a v období medzi vystavením faktúry a podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie január faktúra je vystavená dňom vyskladnenia 15. 1.

  • doklad o preprave dodávateľ obdržal 2.3. t.j. po lehote podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie január

  • platiteľ mal vedomosť o preprave tovaru

Z uvedeného vyplýva, že napriek skutočnosti, že doklad o preprave obdržal dodávateľ až po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, kedy bola vystavená faktúra a došlo aj k dodaniu do iného členského štátu, za dátum vzniku daňovej povinnosti sa bude považovať deň vystavenia faktúry – t.j. 15. 1. a platiteľ uvedie dodanie oslobodené od dane podľa § 43 v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie január.

Faktúra je vystavená až po uskutočnení prepravy

V prípade vystavenia faktúry po fyzickej preprave tovare sa za deň vzniku daňovej povinnosti do iného členského štátu v zmysle § 19 ods. 8 zákona o DPH môže brať do úvahy deň vystavenia faktúry iba vtedy, ak nie je vystavená po 15. dni nasledujúceho mesiaca, ako bol tovar fyzicky dodaný a prepravený. Ak by bola vystavená až po 15. dni nasledujúceho mesiaca, ako bol tovar fyzicky dodaný a prepravený, za deň vzniku daňovej povinnosti sa