dnes je 15.6.2021

Input:

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby

25.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1 Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál

§ 19

Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby

(1) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby. Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. c) je dňom dodania tovaru deň odovzdania tovaru nájomcovi.

(2) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby.

(3) Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar alebo služba za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje s výnimkou podľa písmen a) až e). Za čiastkové dodanie tovaru alebo služby sa považuje také dodanie tovaru alebo služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Za opakované dodanie tovaru alebo služby sa považuje dodanie rovnakého druhu tovaru alebo služby v opakovaných dohodnutých lehotách. Ak

a) je dohodnutá platba za čiastkovo alebo opakovane dodávaný tovar alebo službu inú ako v písmene b) za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa tovar alebo služba za dodanú posledným dňom každého 12. kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru alebo služby neskončí,

b) sa služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby, uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas obdobia dlhšieho ako 12 kalendárnych mesiacov a platba je dohodnutá za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa služba za dodanú posledným dňom každého kalendárneho roka, až kým sa dodanie služby neskončí,

c) platiteľ požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody a tepla, považujú sa tieto tovary za dodané dňom vyhotovenia faktúry, ktorou platiteľ požaduje platbu za tieto tovary,

d) sa opakovane poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby a spolu s nimi elektronické služby osobami, ktoré majú na poskytovanie uvedených sietí a služieb povolenie podľa osobitného predpisu,6a) za deň dodania služby sa považuje najneskôr deň vyhotovenia faktúry a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná; táto výnimka sa nevzťahuje na opakovane poskytované elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby a spolu s nimi poskytované elektronické služby, ak daň z týchto služieb je povinný platiť príjemca služby,

e) sa opakovane dodáva tovar s oslobodením od dane podľa § 43 počas obdobia dlhšieho ako kalendárny mesiac, považuje sa tovar za dodaný posledným dňom každého kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskončí.

(4) Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.

(5) Pri dodaní tovaru na základe komisionárskej zmluvy vzniká komitentovi daňová povinnosť v ten istý deň, keď vzniká daňová povinnosť komisionárovi.

(6) Pri obstaraní služby podľa § 9 ods. 4 vrátane obstarania opakovane alebo čiastkovo dodávaných služieb sa služba obstaraná osobou, ktorá koná vo svojom mene, považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou obstarávateľ požaduje úhradu za službu, a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná; deň dodania služby podľa tohto odseku sa neurčí, ak sa obstará služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby. Daňová povinnosť vzniká nositeľovi autorských práv dňom prijatia platby od organizácie kolektívnej správy autorských práv, ak táto organizácia vyberá vo svojom mene pre nositeľa autorských práv odmeny a náhrady odmien za poskytnutie práva na použitie diela.

(7) Pri dodaní tovaru prostredníctvom predajných automatov, prípadne iných obdobných prístrojov uvádzaných do chodu mincami, bankovkami, známkami alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi peniaze vzniká daňová povinnosť dňom, keď sa vyberú peniaze alebo známky z prístroja alebo iným spôsobom sa zistí výška obratu.

(8) Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu a jeho dodanie spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 až 4, dňom vzniku daňovej povinnosti je

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný, alebo

b) deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom podľa písmena a).

(9) Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do miesta určenia na území tretieho štátu (§ 47 ods. 1 a 2), za deň dodania tovaru sa považuje deň výstupu tovaru z územia Európskej únie, ktorý je potvrdený colným orgánom v colnom vyhlásení alebo v zjednodušenom colnom vyhlásení.

(10) Daňová povinnosť zo zálohovaných obalov6aa) dodaných na trh spolu s tovarom vzniká platiteľovi, ktorý ako prvý uvádza na trh v tuzemsku zálohované obaly spolu s tovarom, a to posledným dňom príslušného kalendárneho roka z rozdielu medzi celkovým počtom zálohovaných obalov, ktoré spolu s tovarom ako prvý uviedol na trh v tuzemsku v príslušnom kalendárnom roku, a celkovým počtom týchto zálohovaných obalov, ktoré sa mu vrátili z trhu v tuzemsku v príslušnom kalendárnom roku; ak je rozdiel v príslušnom kalendárnom roku záporný, uvedie sa základ dane a výška dane v záznamoch podľa § 70 a v daňovom priznaní so záporným znamienkom. Platiteľ, ktorý v kalendárnom roku dodáva zálohované obaly spolu s tovarom, ktoré uvádza na trh v tuzemsku ako prvý, a ktorý dodáva aj zálohované obaly spolu s tovarom, ktoré neuvádza na trh v tuzemsku ako prvý, nemôže uplatniť záporný rozdiel v daňovom priznaní. Základom dane je súčin zisteného rozdielu podľa prvej vety a výšky zálohy za zálohovaný obal určenej osobitným predpisom,6ab) ktorá je platná posledný deň príslušného kalendárneho roka, znížený o daň.

(11) Pri dodaní tovaru zdaniteľnou osobou, ktorá uľahčuje dodanie tovaru na území Európskej únie a predaj tovaru na diaľku podľa § 8 ods. 7, a pri dodaní tohto tovaru tejto zdaniteľnej osobe sa za deň dodania tovaru a deň vzniku daňovej povinnosti považuje deň prijatia platby.6abc)


§ 19 ods. 1

(prvá a druhá veta zákona)

Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník.


Dodanie tovaru, ak si tovar prevezme odberateľ v závode dodávateľa (prepravu si zabezpečuje odberateľ)

Spoločnosť B so sídlom v Ilave si objednala u spoločnosti A, platiteľa dane, so sídlom v Trenčíne 50 ks kancelárskych stolov. Spoločnosť B 50 ks kancelárskych stolov osobne prevzala v sklade spoločnosti A dňa 31. 1. a dopravila ich vlastným dopravným prostriedkom do Košíc dňa 1. 2. Za deň dodania tovaru sa považuje deň 31. 1. Spoločnosti A vzniká daňová povinnosť z dodania predmetného tovaru dňa 31. 1., nakoľko spoločnosť B (kupujúci) nadobudla právo nakladať s tovarom ako vlastník dňom prevzatia tovaru.


Dodanie tovaru, ak sa tovar nakladá na prepravu, ktorú zabezpečuje dodávateľ

Spoločnosť A so sídlom v Žiline, platiteľ dane, uzatvorila kúpno-predajnú zmluvu so spoločnosťou B v Bratislave na dodanie žehličiek presného typu. Zo zmluvy vyplýva, že prepravu tovaru zabezpečí predávajúci u dopravcu a vlastnícke právo k tovaru prejde na kupujúceho zaplatením dohodnutej kúpnej ceny. Predávajúci, firma A odovzdal tovar dopravcovi dňa 31. 5. Dopravca odovzdal tovar kupujúcemu 1. 6. Kupujúci za tovar zaplatil 15. 7. Spoločnosti A vzniká daňová povinnosť 1. 6. nakoľko spoločnosť B, kupujúci nadobudla právo nakladať s tovarom ako vlastník v tento deň. Skutočnosť, že vlastnícke právo k tovaru v zmysle zmluvy prejde na kupujúceho 15. 7. nemá v tomto prípade vplyv na určenie dňa vzniku daňovej povinnosti.


Dodanie tovaru s montážou

Spoločnosť A so sídlom v Trnave, platiteľ dane má uzavretú zmluvu s firmou B, platiteľom dane o dodaní stroja, ktorý je potrebné zmontovať a nainštalovať vo výrobnom podniku v Žiari nad Hronom. Spoločnosť A dodala stroj dňa 16. 5. a jeho inštaláciu a montáž ukončila 31. 5. a v tento deň stroj odovzdala odberateľovi. Pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou ide o jeden zdaniteľný obchod, o dodanie tovaru, pri ktorom sa vznik daňovej povinnosti určí podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH. Daňová povinnosť vzniká spoločnosti A dňom, keď kupujúci nadobudol právo nakladať s tovarom ako vlastník, t. j. dňa 31. 5.


Dobierka

Ktorý dátum má platiteľ dane uviesť na faktúre ako deň dodania pri zásielkovom predaji tovaru a pri dodaní tovaru formou dobierky, keď nepozná deň prevzatia odberateľom (pošta ani takýto údaj neposkytuje)?

Riešenie:

Pri predaji tovaru sa deň dodania určí podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH, t. j. deň dodania je deň, kedy kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri dodaní tovaru formou dobierky je možné za deň dodania považovať deň podania dobierky na poštu.

§ 19 ods. 1

(tretia veta zákona)

Prevod nehnuteľnosti

Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.


V mesiaci jún bola odpredaná budova spolu s pozemkami na základe kúpno-predajnej zmluvy. V júni bol uložený aj vklad do katastra nehnuteľnosti. Ide o nehnuteľnosť mladšiu ako 5 rokov, na základe uvedeného bola uplatnená k cene daň.

Kupujúci zaplatil časť kúpnej ceny pri podpise zmluvy a zvyšnú časť ceny pri fyzickom prevzatí nehnuteľnosti až v auguste na základe preberacieho protokolu. Kedy má predávajúci odviesť daň?

Riešenie:

Vzhľadom k tomu, že v predmetnom prípade ide o prevod nehnuteľnosti (nie o dodanie stavby) na základe kúpno-predajnej zmluvy, vzťahuje sa na tento prevod citované ustanovenie (vyššie uvedené) v plnom rozsahu. Dňom prevodu je zápis do katastra nehnuteľností, nakoľko je skorší ako deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania. Keďže zápis v KN bol už v mesiaci jún, predávajúci odvedie daň za zdaňovacie obdobie jún, ak je mesačným platiteľom dane.

Pokiaľ kupujúci zaplatil časť kúpnej ceny už pri podpise zmluvy, netreba zabudnúť, že je prijatá časť platby pred prevodom nehnuteľnosti, z čoho vyplýva dodržanie aj § 19 ods. 4 zákona o DPH. Keďže je prijatá platba pred dodaním – vzniká daňová povinnosť dňom prijatia platby (dňom, kedy bola podpísaná zmluva – ak bola platba uhradená v hotovosti.)

Ak nasleduje zápis v katastri nehnuteľnosti, potom za deň dodania sa považuje tento zápis, pričom základ dane už bude krátený o daň, ktorá bola odvedená pri daňovej povinnosti, vzniknutej pri prijatí časti platby vopred (pri podpísaní zmluvy).

§ 19 ods. 1

(štvrtá veta zákona)

Dodanie stavby

Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby.

Stavba na účely zákona o DPH nie je definovaná. Občiansky zákonník v § 119 OZ ustanovuje, že veci sú hnuteľné a nehnuteľné. Nehnuteľnosti definuje ako pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom.

Dodaním stavby alebo jej časti, ktoré sú pre účely zákona o DPH tiež tovarom, sa rozumie dodanie hmotného nehnuteľného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o DPH na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy. Dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je uvedené samostatne z dôvodu, že obvykle v týchto prípadoch nedochádza súčasne k zmene vlastníckeho práva k stavbe.

§ 19 ods. 1

(piata veta zákona)

Dodanie tovaru na základe nájomnej zmluvy, podľa ktorej sa vlastníctvo nadobudne zaplatením poslednej splátky

Pri dodaní tovaru pri nájomných zmluvách, pri ktorých sa vlastníctvo k predmetu nájmu nadobudne zaplatením poslednej splátky je ňom dodania tovaru deň odovzdania tovaru nájomcovi.

Ak je nájomná zmluva postavená tak, že pri zaplatení poslednej splátky prechádza vlastnícke právo na nájomcu bez rozhodnutia práva následnej kúpy (teda nejde o lízing s právom kúpy prenajatej veci), potom pri uzatvorení takejto nájomnej zmluvy dochádza k dodaniu tovaru a teda vzniku daňovej povinnosti už odovzdaním tovaru z celej protihodnoty (prvá zvýšená splátka, mesačné splátky, služby súvisiace s lízingom, ktoré sú súčasťou základu dane).


Spoločnosť podniká v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu aj s mäsom. Z dôvodu technickej poruchy mrazničky bolo mäso pokazené a bolo odovzdané do kafilérie. Považuje sa takáto udalosť za dodanie tovaru?

Riešenie:

Pokiaľ bol tovar pokazený a odovzdaný do kafilérie, nejde o vznik daňovej povinnosti a teda o dodanie tovaru, ale o škodu, o ktorej sa aj účtuje ako o škode. Samozrejme, že o škode musí platiteľ preukázať aj ďalšie relevantné doklady (napr. nahlásenie opravy mrazničky a pod.


Vydanie a predaj poukážok

Je vydanie poukážok (darčekové, stravovacie) a ich následný predaj predmetom dane? Vzniká pri ich predaji daňová povinnosť?

Riešenie:

Vydanie poukážok do obehu (“predaj“) nie je ani zdaniteľným obchodom v zmysle § 9 zákona o DPH, ich vydaním firme nevzniká daňová povinnosť v zmysle ustanovení § 19 ZDPH. Do úvahy neprichádza ani ustanovenie § 19 ods. 4 ZDPH – vydaním poukážky nedochádza k prijatiu preddavku, len k výmene platobných ekvivalentov účtu 211 – t. j. poukážky za peniaze. K prijatiu platby dochádza až pri predložení poukážky na úhradu za odobratý tovar (dodanie tovaru).


Predaj foriem do iného členského štátu, ak zostanú v tuzemsku

Spoločnosť vyrába vo svojej prevádzke v tuzemsku diely do automobilov. V zmysle zmlúv o dodaní tovaru so svojimi zákazníkmi spoločnosť používa na výrobu formy, pričom tieto formy nakupuje z iných členských štátov. Formy po ich obstaraní následne predá výrobcom automobilov do iných členských štátov, avšak formy zostávajú na území tuzemska. Podlieha predaj týchto foriem zdaneniu v tuzemsku?

Riešenie:

Podľa § 8 ods. 1 zákona o DPH sa za dodanie tovaru považuje prevod PRÁVA nakladať s tovarom ako vlastník, z čoho vyplýva, že dôležité je právne vlastníctvo k tovaru. Ak dochádza k prevodu právnemu vlastníctvu zaplatením za formy, došlo k dodaniu tovaru. Ak došlo k dodaniu tovaru voči osobám identifikovaným v iných členských štátoch, ale nedošlo k ich preprave, potom nie je splnená podmienka oslobodenia od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH. Podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona o DPH – ak je dodanie tovaru bez odoslania alebo prepravy, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa jeho dodanie uskutočňuje – čo je v danom prípade tuzemsko. Ak dochádza k dodaniu tovaru na území tuzemska, podlieha toto dodanie dani z pridanej hodnoty.


Predaj tovaru v colnom sklade

Platiteľ A doviezol z Ukrajiny na územie SR tovar, ktorý bol umiestnený do colného skladu, t. j. tovar bol colnicou prepustený do colného režimu uskladňovania v colnom sklade. Tovar umiestnený v colnom sklade nachádzajúcom sa na území SR platiteľ A predal platiteľovi B. Vzniká platiteľovi A daňová povinnosť pri predaji tovaru v colnom sklade? Ak sa tovar následne prepustí do režimu voľný obeh, kedy je vymerané clo aj DPH, nejde o dvojité zdanenie toho istého tovaru?

Riešenie:

Na predaj tovaru v colnom sklade nachádzajúcom sa na území SR, ktorý bol prepustený do režimu uskladňovania v colnom sklade po 1. 5. 2004 vrátane, sa použijú ustanovenia zákona o DPH, v zmysle ktorého pri predaji tovaru v colnom sklade vzniká daňová povinnosť. Daňová povinnosť vzniká platiteľovi dane v zmysle § 19 ods. 1 zákona o DPH, dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru sa rozumie deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. V zmysle § 2 zákona o DPH predmetom zákona o DPH je aj dodanie tovaru, ktoré je za protihodnotu, s miestom dodania v tuzemsku (§13 zákona o DPH) uskutočnené zdaniteľnou osobou. Ak ide o dodanie tovaru bez odoslania alebo prepravy, je miestom dodania tovaru to miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa jeho dodanie uskutočňuje. Ak sa predaj tovaru, t. j. dodanie tovaru za protihodnotu uskutočňuje v colnom sklade nachádzajúcom sa v tuzemsku, v deň, keď kupujúci nadobudol právo nakladať s tovarom ako vlastník, vzniká platiteľovi A – predávajúcemu daňová povinnosť. Odberateľovi B vzniklo právo na odpočítanie dane. Ak v zmysle colných predpisov je tovar opätovne zdanený pri zmene colného režimu, (prepustení tovaru do voľného obehu) má odberateľ B znovu právo na odpočítanie dane, ktoré mu bolo vymerané colnicou.

§ 19 ods. 2

Deň dodania služby

Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby.

Obvykle je služba dodaná jej ukončením prípadne prevzatím napr. na základe zmluvy. Rovnako sa za deň dodania považuje deň dodania služby zo zahraničia. V predchádzajúcom období sa za deň dodania služby zo zahraničia považoval deň vyhotovenia faktúry, čo od roku 2010 neplatí.


Tuzemský platiteľ Alfa s mesačným zdaňovacím obdobím si objednal pod slovenským IČ DPH opravu stroja, ktorý má zaradený v majetku, od českého podnikateľa Beta, ktorý je registrovaný pre daň v ČR, kde je usadený (kde má svoje sídlo). Práce boli vykonané v období 11.-14. januára. Faktúra za práce bola vystavená 20. 1. Deň dodania služby bol určený 14. januára. Faktúra bola vystavená v hodnote 200 €. Prijatá bola 25. 1.

Riešenie:

Miestom dodania tejto služby je v zmysle § 15 ods. 1 tuzemsko, t. j. daň platí tuzemský odberateľ v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH. Daňová povinnosť mu vznikla 14. 1., t. j. kedy mu bola služba dodaná. Daň sa vypočíta na čiastku základu dane, t. j. 200 x 20 % = 40 €. Daňové priznanie podá do 25. 2.

Čiastka základu dane 200 € bude uvedená v riadku 11 daňového priznania a daň 40 € bude uvedená v riadku 12 daňového priznania. Keďže ide o opravu stroja, ktorý bude využívať na účely svojho podnikania, vznikne mu právo na odpočítanie dane, t. j. čiastku 40 € uvedie aj v riadku 21 daňového priznania.

Pod prácami na hnuteľnom majetku treba chápať nielen rôzne opravy, ale aj úpravy, napr. lakovanie alebo iné úpravy povrchov, natieračské práce, klampiarske práce, zámočnícke práce, technické skúšky, údržby, a pod.

Ak by takéto služby poskytla zdaniteľná osoba z tretieho štátu, rovnako daň platí tuzemský platiteľ dane. Postup je rovnaký ako v predchádzajúcom príklade, rozdiel je jedine v tom, že podnikateľ z tretieho štátu na faktúre môže uviesť inú menu ako EUR, a vtedy dochádza k prepočtu na menu EUR v zmysle § 26 ods. 1 zákona o DPH kurzom ECB vyhláseným v deň predchádzajúci vzniku daňovej povinnosti.

§ 19 ods. 3


Mesačné opakované plnenie

Platiteľ s mesačným zdaňovacím obdobím poskytol prenájom priestorov na základe zmluvy, ktorá bola uzavretá 1. 1. Platba za prenájom bude vykonaná do 10-teho v bežnom mesiaci. Keďže najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje je 31. 1., 28. 2. atď. – môže platiteľ vyhotoviť jednu faktúru, kde sa za deň dodania bude považovať obdobie od 1. 1. až do 31. 1., t. j. ak na FA uvedie ako deň dodania deň v rozmedzí 1. 1. do 31. 1. bude postupovať v intenciách zákona.

Ak by bolo zaplatené oneskorene napr. 15. 2., potom daňová povinnosť vzniká 31. 1.


Štvrťročné opakované plnenie

Platiteľ dane prenajíma nebytové priestory inému platiteľovi dane. Zmluva je uzatvorená na celý rok. V zmluve je dohodnuté, že fakturácia bude prebiehať štvrťročne, pričom bude vyhotovená kvôli platbe vo februári. Faktúra bola vystavená 8. 2., splatnosť 15. 2., ale dátum dodania bude uvedený 31. 3., pričom úhrada prebehne ešte vo februári. Je správne stanovené dodanie tejto služby?

Riešenie:

Deň dodania tovaru je najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje. Faktúra môže byť vyhotovená aj pred dňom dodania tovaru alebo služby. Ak je na faktúre uvedený deň dodania 31. 3. a platba je prijatá pred týmto dňom, daňová povinnosť vzniká podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH, t. j. dňom prijatia platby. To znamená, že na faktúre by nemal byť uvedený deň 31. 3., ak sa požaduje platba vopred, nakoľko § 19 ods. 4 ustanovuje, že za deň vzniku daňovej povinnosti sa považuje deň prijatia platby pred dodaním služby. Z uvedeného vyplýva, že ak sa prijala platba v 100 %nej výške kedykoľvek pred posledným dňom kal. štvrťroka, platí deň prijatia platby.

Môže však nastať situácia, že nájomca bez ohľadu na vystavenie faktúry zaplatí vopred, 28. 1. Za deň dodania sa bude považovať deň prijatia platby – 28. 1. a faktúra by mala byť vyhotovená do 15. dní s dňom dodania 28. 1. Ďalšia faktúra by sa už pre účely DPH nevystavovala.

Keďže dňom dodania opakovane alebo čiastkovo dodávaného tovaru alebo služby je podľa § 19 ods. 3 zákona o DPH najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje, potom ako deň dodania môže byť dohodnutý aj skorší deň, v danom prípade napr. 15. 2., ale tento deň musí byť na faktúre uvedený ako deň dodania. Ak na základe vopred vyhotovenej FA zaplatí napr. 25. 2., za deň dodania sa bude považovať deň 15. 2.

§ 19 ods. 3 písm. a)

Opakované plnenie s platbou dohodnutou za dlhšie obdobie ako 12 mesiacov

Ak je dohodnutá platba za čiastkovo alebo opakovane dodávaný tovar alebo službu za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa tovar alebo služba za dodanú posledným dňom každého 12. kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru alebo služby neskončí.

§ 19 ods. 3 písm. b)

Cezhraničná služba poskytnutá zahraničnou osobou s platbou dohodnutou na obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov

Ak sa služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby, uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas obdobia dlhšieho ako 12 kalendárnych mesiacov a platba je dohodnutá za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa služba za dodanú posledným dňom každého kalendárneho roka, až kým sa dodanie služby neskončí.


Česká firma dodáva pravidelne elektronické služby pre tuzemského platiteľa. Podľa zmluvy, ktorá bola uzavretá dňa 1. 2. na obdobie 3 rokov, je dohodnuté, že za opakované služby bude tuzemský odberateľ platiť vždy do 20-teho dňa po skončení príslušného roka. Kedy vzniká daňová povinnosť zo samozdanenia odberateľovi – platiteľovi dane?

Riešenie:

Miesto dodania cezhraničnej služby sa podľa § 15 ods. 1 prenáša do tuzemska a tuzemský platiteľ je podľa § 69 ods. 3 tejto novely povinný platiť daň. Daňová povinnosť vzniká v danom prípade prvýkrát 20. 1. nasled. roka a v ďalších rokoch vždy 31. 12. príslušného roka.

§ 19 ods. 3 písm. c)

Dodanie presného množstva elektriny, plynu, vody a tepla popri nájomnom

Ak platiteľ požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody a tepla, považujú sa tieto tovary za dodané dňom vyhotovenia faktúry, ktorou platiteľ požaduje platbu za tieto tovary.

Ak platiteľ dane poskytuje popri nájme nehnuteľnosti aj dodanie tovarov, ktorými sú elektrina, plyn, voda alebo teplo a za dodávku týchto tovarov nepožaduje paušálne platby a následne nevykonáva vyúčtovanie odberu týchto tovarov, ale požaduje od svojho zákazníka platbu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody alebo tepla, potom platiteľovi dane vznikne daňová povinnosť dňom vyhotovenia faktúry, ktorou požaduje platbu za tieto tovary.

V prípade samotného nájmu nehnuteľnosti bude platiteľovi dane vznikať daňová povinnosť najneskôr posledným dňom zdaňovacieho obdobia, na ktoré sa platba za nájom nehnuteľnosti vzťahuje, ak sa služba prenájmu nehnuteľnosti poskytuje opakovane. Z uvedeného vyplýva, že ak platiteľ dane popri nájme nehnuteľnosti obstaráva pre nájomcu dodanie elektriny, plynu, vody alebo tepla a za ich presne dodané množstvo požaduje samostatne úhradu, daňová povinnosť bude za poskytovanie nájmu, ak bude prenájom nehnuteľnosti zdaňovať, a za dodanie tovaru vznikať v odlišných zdaňovacích obdobiach.

Platiteľ dane – prenajímateľ uzavrel dňa 1. 1. zmluvu o nájme nebytových priestorov na obdobie troch kalendárnych rokov s iným podnikateľom. Prenajímateľ sa rozhodol prenájom časti nehnuteľnosti zdaňovať a s odberateľom sa dohodol na mesačných platbách za prenájom so splatnosťou do 5. dňa po ukončení kalendárneho mesiaca.

Daňová povinnosť za prenájom časti nehnuteľnosti vzniká platiteľovi dane najneskôr posledným dňom každého kalendárneho mesiaca. Popri nájomnom sa platiteľ dane rozhodol obstarávať pre nájomcu aj dodanie elektriny a dohodol sa s ním na fakturácii presne dodaného množstva odobratej elektriny, čo znamená, že úhrada za dodanie elektriny sa nebude vykonávať paušálnou platbou a následným vyúčtovaním odberu. S dodávateľom elektriny má prenajímateľ časti nehnuteľnosti uzavretú zmluvu na dodanie elektriny, pričom zo zmluvy vyplýva fakturácia presného množstva elektriny. Za odber elektriny obdrží prenajímateľ faktúru za odber presného množstva elektriny za mesiac január napr. dňa 7. 2. Po obdržaní tejto faktúry vykoná rozpis odberu elektriny a dňa 12. 2. vyhotoví nájomcovi faktúru za presne dodané množstvo elektriny. Daňová povinnosť za obstaranie elektriny vzniká prenajímateľovi dňa 12. 2., teda dňom vyhotovenia faktúry, ktorou požaduje platbu za dodanie elektriny nájomcovi. Za zdaňovacie obdobie január platiteľ dane poskytol nájomcovi prenájom časti nehnuteľnosti a obstaranie dodania elektriny, pričom daňová povinnosť pri nájme časti nehnuteľnosti mu vznikla v zdaňovacom období január a za dodanie elektriny v zdaňovacom období február.

§ 19 ods. 3 písm. d)

Daňová povinnosť pri telekomunikačných a elektronických službách

Ak sa opakovane poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby a spolu s nimi elektronické služby osobami, ktoré majú na poskytovanie uvedených sietí a služieb povolenie, za deň dodania služby sa považuje najneskôr deň vyhotovenia faktúry a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná; táto výnimka sa nevzťahuje na opakovane poskytované elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby a spolu s nimi poskytované elektronické služby, ak daň z týchto služieb je povinný platiť príjemca služby.


Internetové služby

Zákazníkom platiteľ dane – poskytovateľ internetových služieb vystavuje splátkový kalendár za využívanie internetu, kde je napríklad účtované obdobie od 15. 1. do 15. 2., splatnosť je 15. 1., dátum dodania 15. 1. Kedy je dátum dodania služby?

Riešenie:

Ak je služba dodaná v období od 15. 1. do 15. 2. považuje sa za dodanú najneskôr dňom vyhotovenia faktúry, , t. j. ak sa určí skorší dátum, ako je vystavená faktúra, potom platí tento skorší deň dodania. Ak je na splátkovom kalendári uvedený skorší dátum, potom platí tento dátum.


Služby mobilných operátorov

Mobilný operátor vystavuje faktúru za opakované dodanie služby od 1. 1. do 31. 1. pričom na faktúre je uvedený dátum dodania 14. 1., faktúra je vystavená 14. 1., dátum splatnosti je 28. 1. Je takto vystavená faktúra správna?

Riešenie:

Na tieto služby sa vzťahuje § 19 ods. 3 písm. d) zákona o DPH, t. j. daňová povinnosť vzniká najneskôr dňom vyhotovenia faktúry, to znamená daňová povinnosť môže vzniknúť aj skôr a najneskôr dňom vyhotovenia faktúry. Predmetné faktúry sú v súlade so zákonom o DPH.

§ 19 ods. 3 písm. e)

Ak sa opakovane dodáva tovar s oslobodením od dane podľa § 43 počas obdobia dlhšieho ako kalendárny mesiac, považuje sa tovar za dodaný posledným dňom každého kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskončí.

Účinnosť od 1. 1. 2013. Ide o transpozíciu čl. 1 bod 2 smernice 2010/45/EÚ. Na základe tohto článku smernice sa do § 19 ods. 3 zákona zavádza písmeno e), teda pravidlo týkajúce sa dňa dodania pri cezhraničných dodaniach tovaru do iného členského štátu, ktoré prebiehajú nepretržite počas obdobia dlhšieho ako jeden kalendárny mesiac (t. j. opakovane). V takýchto prípadoch je deň dodania posledný deň každého kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskončí. Zároveň však naďalej platí podmienka uvedená v § 19 ods. 8 tejto novely, podľa ktorej sa za deň vzniku daňovej povinnosti považuje buď:

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný, alebo

b) deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom podľa písmena a).

Tuzemský platiteľ dane má s odberateľom z ČR zmluvne dohodnuté dodávky pekárskych výrobkov počas roku kal. roka.


Platiteľ dane – pekáreň v SR – denne dodáva tieto výrobky do ČR počas mesiaca január. Ide o opakované zdaniteľné plnenie, takže za deň dodania sa pri opakovanom plnení bude považovať vždy posledný deň kal. mesiaca.

Za deň dodania v prípade opakovaného dodania pekárskych výrobkov považujeme 31. 1. Platiteľ vyhotovil súhrnnú faktúru 5. 2.

V zmysle § 19 ods. 8 skúmame splnenie podmienok oslobodenia od dane podľa § 43:

  • Tovar bol v januári dodaný do IČŠ pre osobu identifikovanú pre daň (dodaný = právo nakladať s tovarom ako vlastník).

  • Tovar bol prepravený do iného členského štátu v januári.

Za deň vzniku daňovej povinnosti považujeme 15. február v prípade, ako do tohto termínu nie je vystavená faktúra. Keďže faktúra bola vystavená 5. 2., za deň vzniku daňovej povinnosti považujeme 5. 2.

Za deň vzniku daňovej povinnosti v súvislosti s uvedením do daňového priznania a súhrnného výkazu je rovnako deň 5. 2.

Ak by bola faktúra vystavená na celú dodávku skôr ako 5. 2., napr. 31. 1., za deň vzniku daňovej povinnosti by sme považovali 31. 1., t. j. do daňového priznania by sa dodávka uviedla za zdaňovacie obdobie január, resp. za prvý kvartál v prípade, ak by išlo o štvrťročné zdaňovacie obdobie. V tejto súvislosti sa bude upravovať aj ustanovenie § 78, kde by sa uvedenie dodávky do iného členského štátu v zmysle § 43 uvádzalo do daňového priznania podľa vzniku daňovej povinnosti v súlade s § 19 ods. 8 a rovnako by sa malo upraviť aj poučenie v daňovom priznaní a súhrnnom výkaze.


Opakované plnenie ak je zmluva uzavretá v strede mesiaca

Mesačný platiteľ dane uzatvoril s iným platiteľom nájomnú zmluvu s mesačnými platbami, pričom zmluva bola uzavretá 15. 1. na dva roky.

Je možné určiť za deň dodania služby pri prenájme ako posledný deň na ktorý sa platba vzťahuje napr. stred mesiaca, ak bola nájomná zmluva uzatvorená 15. 1. a nájomné by sa fakturovalo vždy za obdobie od 15. 1. do 14. 2., od 15. 2 do 14. 3...., pričom za deň dodania by sa ako posledný deň obdobia na ktoré sa platba vzťahuje považoval 15. 2., 15. 3. atď. a takto bude vystavený aj splátkový kalendár s tým, že platiť sa má napríklad nasledovne:

  • 15. 1. vystavenie faktúry,

  • 29. 1. splatnosť faktúry,

  • 15. 2. dodanie služby.

Riešenie:

Ak má platiteľ nastavené obdobie od 15. 1 do 14. 2. atď., a faktúra sa vyhotoví 15. 1., v ktorej uvedie deň dodania a splatnosť 29. 1., vyžaduje sa platba pred dodaním tovaru alebo služby, čo znamená, že dodávateľovi môže daňová povinnosť vzniknúť už v januári alebo začiatkom februára (pred 15. 2.) dňom prijatia platby v rozsahu prijatej platby, ak je platba prijatá pred dodávkou alebo ak nie je prijatá pred dodávkou, potom daňová povinnosť vzniká posledný deň dohodnutého obdobia (15. 2.).

Zákon o DPH upravuje len faktúry, ktoré sa týkajú dodávok alebo faktúry, ktoré sa vyhotovujú z dôvodu, že bola prijatá platba. Ak však daňová povinnosť vzniká pri dodaní tovaru alebo služby dňom prijatia platby a zároveň aj dňom dodania tovaru a ak prijatá platba predstavuje len časť dohodnutej protihodnoty, a to v jednom kalendárnom mesiaci, možno vyhotoviť len jednu faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku poslednej daňovej povinnosti - § 71 ods. 1 zákona o DPH. Z § 72 ods. 2 písm. d) zákona o DPH vyplýva, že vo faktúre má byť uvedený dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby, ak tento dátum možno určiť. To znamená, že ak daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby, z faktúry má byť zrejmý deň prijatia platby.

Faktúra, tak ako je naznačené vyššie, nie je vystavená správne, nakoľko je vystavená dopredu a nie je zrejmé, či bude aj zaplatené v deň splatnosti (teda dopredu dňom prijatia platby).

Ak by bolo zaplatené v deň splatnosti (29. 1) išlo by o prijatú platbu vopred, kedy by daňová povinnosť vznikla už prijatím platby.

Ak by sa na faktúre uviedol deň vystavenia faktúry 15. 1., deň dodania služby by bol zhodný s dňom splatnosti (29. 1.), potom za deň dodania by sa určil tento deň. T. j. za deň dodania by sa určil deň splatnosti a nie tak, ako je naznačené v príklade (15. 2.).

Ak by bol na faktúre uvedený deň vystavenia faktúry 15. 1., deň dodania služby aj splatnosti 15. 2. – akceptoval by sa tento deň ako najneskorší deň dodania služby pri opakovanom plnení – ale znovu za podmienky, že by nebola úhrada vopred.


Nájomná zmluva a zaplatenie mimo rozsah nájomnej zmluvy

Platiteľ má na základe lízingu prenajaté vozidlo, pričom v decembri bola uhradená pravidelná lízingová splátka a zároveň aj lízingová splátka za január nasledujúceho roku, t. j. dopredu. Otázkou je, či má platiteľ právo na odpočítanie dane aj splátku uhradenú dopredu, t. j. mimo lízingového splátkového kalendára?

Na základe splátkového kalendára lízingovej spoločnosti vzniká daňová povinnosť opakovane, t. j. v zmysle § 19 ods. 3 zákona o DPH, t. j. daňová povinnosť vzniká najneskôr dňom obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje. Podkladom pre určenie vzniku daňovej povinnosti je splátkový kalendár. Ak sa napr. platí mesačne, potom daňová povinnosť vzniká najneskôr 31. 12., 31. 1. 28. 2. a pod. Pokiaľ platiteľ uhradil lízingovú splátku dopredu, teda skôr, ako vznikla lízingovej spoločnosti daňová povinnosť, došlo k prijatiu platby pred vznikom daňovej povinnosti podľa § 19 ods. 4, t. j. lízingová spoločnosť mala odviesť daň z prijatej platby vopred a na základe čoho by vzniklo aj právo na odpočítanie dane odberateľovi – t. j. nájomcovi.

V opačnom prípade nájomca odpočíta daň tak, ako je uvedené v splátkovom kalendári.

§ 19 ods. 4


Prijatie platby pred dodaním tovaru alebo služby a vznik daňovej povinnosti

Platiteľ dane s mesačným zdaňovacím obdobím dňa 1. 7. uzavrel zmluvu o dodaní 200 ks lámp v cene 10 €/ks bez DPH, v celkovej hodnote 2 000 €, DPH 20 % 400 € s termínom dodania 20. 10. V zmysle podmienok dohodnutých v zmluve, odberateľ, zaplatil 2 400 € a dodávateľ prijal platbu 20. 8. Kedy vznikla dodávateľovi daňová povinnosť?

Riešenie:

Dodávateľovi, firme X vznikla daňová povinnosť dňom prijatia platby 20. 8. v rozsahu prijatej platby. Dodávateľ je povinný v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie august priznať a odviesť DPH vo výške 400 €.

Daňová povinnosť z prijatej platby vzniká za podmienky, že je viazaná na konkrétne dodanie tovaru alebo služby. Za platbu prijatú vopred sa nepovažuje napr. prijatie zábezpeky pri nájomnom, ak má zábezpeka slúžiť na prípadné pokrytie škôd spôsobených nájomcom alebo na pokrytie neuhradeného nájomného. Rovnako sa za prijatie platby vopred nepovažuje platba, ktorá sa viaže na zmluvy o budúcich zmluvách, ak zo zmluvy nevyplýva dodanie konkrétnej dodávky tovaru alebo služby (zmluva o budúcej zmluve na výstavbu diela, ak ku dielu nie je ešte vydané stavebné povolenie a pod.).


Zloženie finančnej zábezpeky

Autorizovaný predajca osobných automobilov podpísal zmluvu s obchodným zástupcom o predaji jeho automobilov. Predajca fakturuje obchodnému zástupcovi vozidlá s dohodnutou zníženou maržou a on ich vo svojom mene predáva zákazníkom.

Obchodný zástupca má vystavené autá, ktoré sú vlastníctvom predajcu, vo svojom salóne a nie je dopredu zrejmé, či ich predá obchodný zástupca alebo priamo autorizovaný predajca. Autorizovaný predajca žiada od obchodného zástupcu zložiť finančnú zábezpeku. Je finančná zábezpeka predmetom dane?

Riešenie:

Ak obchodný zástupca obstará vo svojom mene na účet inej osoby (komisionárska zmluva alebo iná obdobná zmluva) predaj automobilov, platí, že obchodný zástupca tovar kúpil a predal. Protihodnotou obstarania predaja automobilov je všetko, čo dodávateľ prijal alebo má prijať od zákazníka alebo inej osoby za dodanie automobilov. Autorizovanému predajcovi vzniká daňová povinnosť podľa § 19 ods. 5 zákona o DPH v ten istý deň, keď vzniká daňová povinnosť obchodnému zástupcovi. Ak však autorizovaný predajca prijme platbu pred dodaním automobilov, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby. Na to, aby sa daň stala splatnou v prípade preddavku, je potrebné, aby všetky príslušné prvky zdaniteľného obchodu, teda budúca dodávka, boli už známe, a teda v momente vyplatenia preddavku už musia byť tovary presne určené (prípad C-419/02 BUPA). V rozhodnutí ESD sa ďalej uvádza, že DPH podlieha dodávka tovarov a nie platby vykonané ako protihodnota za ne, a preto nemôžu DPH podliehať preddavky uhradené za dodávku tovaru, ktoré zatiaľ neboli presne určené.

Na základe uvedeného pokiaľ autorizovaný predajca žiada od obchodného zástupcu finančnú zábezpeku, je potrebné poznať podmienky, na ktoré sa táto zábezpeka viaže, aby bolo možné posúdiť, či daňová povinnosť vzniká dňom prijatia finančnej zábezpeky z titulu jej prijatia pred dodaním automobilov, príp., či v prípade finančnej zábezpeky nejde o protihodnotu za iný zdaniteľný obchod.


Zloženie kaucie pri nájomnom

Ak je pri podpise nájomnej zmluvy zložená kaucia, ktorá môže byť v prípade neplatenia nájmu nájomcom použitá na jeho zaplatenie alebo môže byť použitá na úhradu škôd spôsobených pri užívaní nehnuteľnosti, je možné prijatie tejto kaucie považovať za prijatie platby pred dodaním služby a vzniká týmto dňom daňová povinnosť?

Riešenie:

V zmysle § 19 ods. 4 zákona o DPH, ak je platba prijatá pred dodaním konkrétnej služby, v tom prípade vzniká dodávateľovi služby v rozsahu prijatej platby daňová povinnosť. Ak nie je známe na akú konkrétnu službu je platba prijatá, t. j. prijatú platbu nemožno priradiť ku konkrétnemu zdaniteľnému obchodu, potom prijatím tejto platby nevzniká dodávateľovi daňová povinnosť.


Zaplatenie zálohy v 100 % výške pred registráciou platiteľa, ktorý dodal služby po registrácii a zdanenie služby po registrácii

Zdaniteľná osoba, ktorá prevádzkuje autoškolu, sa stala platiteľom dane od 1. 5. Kurz, ktorý začal 1. 3. bol v 100 % výške uhradený klientom 2. 3. Tento kurz skončil záverečnými skúškami 15. 5., t. j. po registrácii zdaniteľnej osoby za platiteľa dane. Má platiteľ dane po registrácii odviesť daň z protihodnoty, ktorá bola v 100 % výške uhradená v marci, t. j. v čase, keď zdaniteľná osoba nebola registrovaná za platiteľa dane?

Riešenie:

Zdaniteľná osoba v období pred registráciou dostala úhradu za službu od klienta v 100 % výške. Samotné poskytovanie služby bolo začaté 1. 3. a ukončené záverečnými skúškami 15. 5., t.j. v období, keď zdaniteľná osoba už bola registrovaná za platiteľa dane. Príjem vo výške 100 % úhrady za službu zdaniteľná osoba dostala v postavení neplatiteľa, tento príjem sa jej zahrnul do obratu pre účely registrácie za platiteľa dane. Podľa § 4 ods. 9 zákona o DPH obratom sa rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Keďže príjem vo výške 100 % úhrady za službu predstavuje príjem neplatiteľa zahrnutý do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH, platiteľ dane neodvádza DPH z protihodnoty predstavujúcej 100 % úhradu za službu uhradenú klientom v období pred registráciou za platiteľa dane. Hoci daňová povinnosť vznikla aj dodaním služby v období, keď autoškola už platiteľom dane, daň z dodanej služby neodvádza.

V prípade, ak by zdaniteľná osoba v období pred registráciou dostala protihodnotu napr. vo výške 50 % ceny poskytnutej služby, uvedený príjem by dostala v postavení neplatiteľa a zahrnula by ho do obratu pre účely registrácie za platiteľa dane. Ak by zostávajúcich 50 % ceny služby bolo klientom uhradených po registrácii zdaniteľnej osoby za platiteľa dane, vznik daňovej povinnosti by sa posúdil podľa § 19 zákona o DPH.

§ 19 ods. 5

Vznik daňovej povinnosti u komisionára

Ak ide o prípady obstarania predaja alebo kúpy tovaru na základe komisionárskej zmluvy, podľa ktorej komisionár obstará kúpu alebo predaj tovaru vo svojom mene a na účet komitenta, potom pre účely zákona o DPH komisionár koná tak, akoby bol vlastníkom tovaru (viď § 8 ods. 6 zákona o DPH). Komisionár, ktorý obstaráva kúpu alebo predaj tovaru, je vo vzťahu ku kupujúcemu ako predávajúci a vo vzťahu ku komitentovi ako kupujúci.


Platiteľ dane, firma SK1 (komitent) na základe komisionárskej zmluvy odovzdá v tuzemsku tovar platiteľovi dane SK2 (komisionárovi) dňa 2. 5. SK2 (komisionár) dodá, resp. predá tovar v tuzemsku kupujúcemu dňa 3. 7. Daňová povinnosť vzniká komisionárovi dňa 3. 7. a aj komitentovi dňa 3. 7. Komisionárovi vzniká daňová povinnosť podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH a komitentovi podľa § 19 ods. 5 zákona o DPH.

§ 19 ods. 6


Vznik daňovej povinnosti pri obstaraní služby vrátane opakovaných

Platiteľ BETA požiadal platiteľa ALFA o obstaranie osobnej prepravy pre svojich zamestnancov na vedeckú konferenciu do Tatier. Vedecká konferencia sa bude konať v dňoch 25. – 28. 1. Platiteľ ALFA požiadal tuzemského dopravcu – firmu GAMA o vykonanie prepravy vo vlastnom mene.

Preprava zamestnancov firmy BETA bola vykonaná dňa 25. 1. z Trenčína do Tatranskej Lomnice a späť z Tatranskej Lomnice do Trenčína dňa 28. 1. v hodnote 357 € vrátane DPH. Faktúru vyhotovila prepravná firma GAMA dňa 2. 2. voči firme ALFA.

Firma ALFA obdržala faktúru od prepravnej firmy GAMA dňa 3. 2., a následne dňa 4. 2. ju fakturovala vrátane svojej provízie v hodnote 476 € a vrátane DPH firme BETA. Firma Alfa obstarala túto prepravu vo vlastnom mene v zmysle § 9 ods. 4, z čoho vyplýva, že postupuje tak, ako keby prepravu sama vykonala. Firme ALFA teda vznikol deň dodania prepravnej služby dňom vyhotovenia svojej faktúry – t. j. dňom 4. 2.


Platiteľ BETA požiadal platiteľa ALFA o obstaranie osobnej prepravy pre svojich zamestnancov na vedeckú konferenciu do Tatier. Vedecká konferencia sa bude konať v dňoch 25. – 28. 1. Platiteľ ALFA požiadal tuzemského dopravcu – firmu GAMA o vykonanie prepravy vo vlastnom mene.

Preprava zamestnancov firmy BETA bola vykonaná dňa 25. 1. z Trenčína do Tatranskej Lomnice a späť z Tatranskej Lomnice do Trenčína dňa 28. 1. v hodnote 357 € vrátane DPH. Prepravná firma GAMA vyhotovila faktúru dňa 2. 2.

Firma ALFA obdržala faktúru od prepravnej firmy GAMA dňa 3. 2. Faktúru za prepravu vyfakturovala platiteľovi BETA až 15. 6. V danom prípade firme ALFA vznikla daňová povinnosť voči štátu 30. 4.


Obstaranie ubytovania pre českú spoločnosť na Slovensku

Platiteľovi DPH s SK IČ DPH je s dňom dodania v máji vyfakturované ubytovanie. Ubytovanie bolo poskytnuté na Slovensku, so slovenskou DPH. SK platiteľ DPH si DPH z uvedenej služby odpočítal v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie máj. Predmetné ubytovanie bude platiteľ SK ďalej refakturovať CZ zdaniteľnej osobe usadenej a identifikovanej pre daň v ČR, nakoľko časť ubytovania využila táto česká spoločnosť. Môže sa ubytovanie refakturovať bez dane? Ak nie, kedy vzniká daňová povinnosť?

Riešenie:

Podľa § 9 ods. 4 zákona o DPH ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala. T. j. ak platiteľ obstaral pre inú osobu ubytovanie na území SR, potom na základe § 16 ods. § 2 ods. 1 písm. b) zákona o DPH danú službu fakturuje s 20 % DPH.

Pri obstaraní služby s miestom dodania v tuzemsku na základe § 19 ods. 6 zákona o DPH sa služba obstaraná osobou, ktorá koná vo svojom mene považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou požaduje úhradu za predmetnú službu.

Obstaranie prepravy pre zahraničného odberateľa

Deň dodania služby podľa tohto odseku sa neurčí, ak sa obstará služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby.

Z uvedeného vyplýva, že ak by bola napr. prepravná