dnes je 21.4.2021

Input:

Fakturácia vlastnej a špedičnej prepravy z pohľadu DPH v roku 2021

25.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.02.2.4 Fakturácia vlastnej a špedičnej prepravy z pohľadu DPH v roku 2021

Ing. Ivana Glazelová


Slovenská prepravná firma A, s. r. o. vykonáva vlastnú prepravu (vlastnými vozidlami) ale aj špedičnú prepravu. Okrem iných zmlúv, má firma A s. r. o. zmluvu s rakúskou firmou B s. r. o. (platiteľ DPH v AU) ktorému pravidelne v mesiaci vykonáva cca 20 prepráv. Od klienta B s. r. o. prišlo spol. A s. r. o. (nám) oznámenie, že bude akceptovať iba jednu faktúru vystavenú klientom A s. r. o. za mesiac.

Prepravy, ktoré sú vykonávané spoločnosťou A pre spoločnosť B sú vykonávané dvoma spôsobmi:

1. Vlastnými vozidlami spoločnosti A (dátum dodania bude dátum vykládky poslednej prepravy v danom mesiaci).

2. Špedičné – má spol. A s. r. o. problém, nakoľko špedičné pre spol. A pracujú ako slovenské tak aj zahraničné prepravné spoločnosti a v tomto prípade nie sme si istí, či môžeme pre klienta B s. r. o. vyhotovovať súhrnné faktúry v jednom mesiaci na špedičné prepravy, ktoré sú kombinácia subdodávok od slovenských, ale aj zahraničných prepravných firiem.

Ďalej by sme sa v tomto prípade chceli aj opýtať, či je možné vyhotovovať súhrnnú faktúru spolu za vlastnú a špedičnú prepravu?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Súhrnná faktúra - § 75 zákona o DPH

Ods. 1 – Ak platiteľ dane, príp. zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, uskutoční v priebehu kalendárneho mesiaca viac dodaní tovarov alebo služieb alebo prijme viac platieb pred dodaním tovaru alebo služieb, môže vyhotoviť jednu súhrnnú faktúru, pričom táto súhrnná faktúra môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca. Súhrnná faktúra sa musí vyhotoviť do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca.

Môžete vyhotoviť súhrnnú faktúru v zmysle § 75 ods. 1 zákona o DPH, avšak upozorňujeme na § 74 ods. 1 písm. d) zákona o DPH v súvislosti s vystavením súhrnnej faktúry – súhrnná faktúra má obsahovať podľa § 74 ods. 1 písm. d) zákona o DPH dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatej platby pred dodaním, to sa týka každej jednotlivej dodávky tovaru, služby, ktorú platiteľ uvádza v súhrnnej faktúre.

To znamená, že pri súhrnných faktúrach podľa § 75 ods. 1 zákona o DPH sa uvedie len jeden dátum dodania v hlavičke faktúry, a to deň poslednej daňovej povinnosti uvedenej na faktúre alebo posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, ale v rozpise faktúry musia byť uvedené všetky dodávky položkovite a deň keď boli zrealizované, t. j. samostatne položkovite základ dane, daň (prípadne prenos DP), dátum zrealizovania danej