dnes je 29.7.2021

Input:

Daňová povinnosť pri dovoze tovaru

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.55 Daňová povinnosť pri dovoze tovaru

Ing. Ivana Glazelová

Dovozom tovaru podľa ustanovenia § 12 zákona o DPH je vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskych spoločenstiev. Pri dovoze tovaru do tuzemska sa na daň vzťahujú ustanovenia colných predpisov, ak zákon o dani z pridanej hodnoty neustanovuje inak.

Miestom dovozu tovaru je členský štát, v ktorom sa tovar nachádza v čase, keď vstupuje na územie Európskych spoločenstiev (§ 18 ods. 1 zákona o DPH). Ak má dovážaný tovar pri jeho vstupe na územie Európskych spoločenstiev postavenie dočasne uskladneného tovaru alebo ak je umiestnený do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu alebo ak je prepustený do colného režimu uskladňovanie v colnom sklade, do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, do colného režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla a do colného režimu vonkajší tranzit alebo vpustený do teritoriálnych vôd, miestom dovozu tovaru je členský štát, v ktorom skončia tieto colné opatrenia (§ 18 ods. 2 zákona o DPH).

Pri dovoze tovaru do tuzemska je správcom dane colný orgán.

Vznik daňovej povinnosti pri dovoze tovaru § 21 ods. 1 zákona o DPH

(1) Daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká

a) prepustením tovaru do voľného obehu vrátane konečného použitia,

b) prepustením tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla,

c) v ostatných prípadoch, keď vznikne colný dlh pri dovoze tovaru.

Novela zákona o DPH od 1.1.2018 : Na základe novelizovaného ustanovenia § 21 ods. 1 písm. b)colné orgány vymerajú pri dovoze tovaru a prepustení do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla DPH ihneď pri prepustení do navrhovaného colného režimu, bez čakania na dobu, kým sa colný režim dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla ukončí.

To znamená, že deň vzniku daňovej povinnosti sa tak mení a daňová povinnosť vznikne už dňom prepustenia tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla.

  • Zmena ustanovenia § 21 ods. 3 spresňuje lehotu ustanovenú pre splatnosť dane.

Podľa prechodného ustanovenia daňová povinnosť, pokiaľ ide o tovar dovezený pred 1. januárom 2018 a bol prepustený do režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla, vznikne dňom ukončenia colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla (teda uplatní sa vznik daňovej povinnosti podľa znenia zákona účinného do konca roka 2017).

Osobitne je určená lehota pre splatnosť vyrubenej dane pri prepustení tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla, a to do desať dní odo dňa vyrubenia dane.

V ostatných prípadoch, keď vznikne colný dlh pri dovoze tovaru, daň sa zníži o sumu dane zaplatenej pri prepustení tovaru do voľného obehu vrátane konečného použitia alebo pri prepustení do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla.

  • Doplnené znenie ustanovenia § 21 ods. 5 jednoznačné určuje, že na úroky za oneskorenú úhradu DPH pri dovoze tovaru sa vzťahujú colné predpisy.

Základ dane pri dovoze tovaru

Pri dovoze tovaru sa pri určení základu dane vychádza z § 24 zákona o DPH (základ dane pri dovoze tovaru)  z colnej hodnoty určenej na colné účely. Do základu dane sa preto musí podľa tohto ustanovenia zahrnúť aj :

  • clo

  • iné dane, napr. spotrebná daň,

  • poplatky platené v tretích štátoch a náklady, ktoré v súvislosti s dovezeným tovarom vznikli   až do prvého miesta určenia v tuzemsku za predpokladu, že tieto čiastky nie sú už zahrnuté do colnej hodnoty,

  • náklady, ktoré sa týkajú prepravy tovaru až do miesta určenia na území iného členského štátu EÚ ako tuzemska, ak je toto miesto pri dovoze tovaru známe.


Spoločnosť ABC, s.r.o. zrealizovala v mesiaci január tieto obchody

1. Dovoz tovaru z Ruska

Faktúra od ruského dodávateľa za materiál. Dovoz materiálu bol uskutočnený dňa 19.1.2018.

Faktúra bola vystavená na 8 215 EUR. V cene bola zahrnutá aj zabezpečená preprava.

Dovoz a colné konanie bolo uskutočnené v Slovenskej republike.

Poradové číslo  text suma MD DAL 
1. Faktúra nákup materiálu  8 215 EUR  111  321  
2. Colný výmer vyrubený colnicou
( 8 215 EUR + 250 ) x 20 % DPH  
Clo
250 EUR  
111  379.1  
DPH
1 693 EUR 
343  379.2  
Spolu 1 943 EUR   
3. Materiál bol prijatý na sklad dňa 19.1.2018  8 215 + 250 EUR
8 465 EUR 
112  111  
V programe si podnikateľ nastaví uplatnenie odpočtu DPH od Daňového úradu v priznaní DPH v zdaňovacom období, v ktorom zaplatil vyrubenú DPH colnému úradu.
T.j. splnenie podmienok podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona o DPH a § 51 ods. 1 písm. d) zákona o DPH  
4. Colný dlh bol colnici zaplatený dňa 22.1.2018 (clo + DPH)  1 943 EUR  379.1, 379.2  221  


Dovoz tovaru sa neuvádza v kontrolnom výkaze.

Splnenie podmienok na uplatnenie DPH na vstupe v priznaní DPH, ktorú subjekt zaplatil colnému orgánu:

  • § 49 ods. 2 písm. d) zákona o DPH

Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň zaplatená správcovi dane (colnému orgánu) v tuzemsku pri dovoze tovaru.

  • § 51 ods. 1 písm. d) zákona o DPH

Právo na odpočítanie dane podľa § 49 zákona o DPH môže platiteľ uplatniť, ak pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d)má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

Odpočet DPH zaplatenej colnému orgánu: riadok 25 daňového priznania a táto daň je uvedená aj v riadku 21 daňového priznania

Suma dane : 1 693 EUR

2. Dodanie tovarov a služieb podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH (platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak).

Celkové dodávky : Základ dane 33 500 EUR a DPH je vo výške 6 700 EUR

Riadky daňového priznania 03 a 04

Dodávky zdaniteľným osobám : KV - A.1

3. Odpočet DPH na vstupe z tuzemských dodávok : Faktúry aj doklady z registračnej pokladnice (ide o dodávky bez prenosu daňovej povinnosti na odberateľa), KV - B.2 a B.3.1

Základ dane