Najnovšie
 
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Vznik spravodajskej povinnosti pre Intrastat hlásenia v roku 2015
28.5.2015, Ing. Juraj Válek PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Spravodajskou jednotkou pre systém Intrastat je každá právnická alebo fyzická osoba a skupina registrovaná pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktorá za predchádzajúci kalendárny rok alebo od začiatku sledovaného roku prijala alebo odoslala tovar v rámci EÚ v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia.
Súvisiace dokumenty

Intrastat hlásenia v roku 2015
26.5.2015, Ing. Juraj Válek PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona o štátnej štatistike je elektronická forma hlásení INTRASTAT považovaná za výlučne jediný možný spôsob splnenia spravodajskej povinnosti o obchode s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. Čiastkové hlásenia (doplnenie položky), zrušenie položky, zrušenie hlásenia a opravu hlásenia je možné urobiť len elektronickou formou.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Výška vrátenia dane zahraničným zástupcom platná v roku 2015
21.5.2015, Ing. Juraj Válek PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Vrátenie dane sa poskytuje zahraničným zástupcom len tých štátov, ktoré také vrátenie dane alebo obdobné zvýhodnenie poskytujú osobám Slovenskej republiky. Vzájomnosť sa však nevzťahuje na medzinárodné organizácie a ich pracovníkov.
Súvisiace dokumenty

Náležitosti vrátenia dane pre zahraničných zástupcov v roku 2015
19.5.2015, Ing. Juraj Válek PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Pod označením zahraničný zástupca chápeme osoby iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva a medzinárodné organizácie a ich pracovníci majú nárok na vrátenie dane zaplatenej v cenách tovarov a služieb určených na ich spotrebu.
Súvisiace dokumenty

Žiadosť o vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu v roku 2015
13.5.2015, Ing. Juraj Válek PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zahraničná osoba z tretieho štátu uplatňuje nárok na vrátenie dane podaním žiadosti o vrátenie dane Daňovému úradu Bratislava. Žiadosť o vrátenie dane sa podáva za obdobie kalendárneho roka, a to najneskôr do 30. júna kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane. Zahraničná osoba z tretieho štátu ju musí podať, ak suma dane, ktorej vrátenie sa žiada, je najmenej 50 eur.
Súvisiace dokumenty

Podmienky na vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu v roku 2015
11.5.2015, Ing. Juraj Válek PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zahraničná osoba, ktorá nemá na území Európskej únie sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa na území Európskej únie obvykle nezdržiava, má nárok na vrátenie dane uplatnenej pri hnuteľnom majetku a službách, ktoré jej dodal platiteľ v tuzemsku, a nárok na vrátenie dane uplatnenej pri dovoze tovaru.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Oprava základu dane na základe prijatého dobropisu v roku 2015
2.3.2015, Ing. Martin Geško PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Sme v pozícii odberateľa, v mesiaci 12/14 sme dostali faktúru za dodanie tovaru s dátumom dodania 31.12.2014, DPH z faktúry sme si uplatnili v období 12/14.Vo februári 2015 sme dostali k uvedenej faktúre opravný doklad, nakoľko v prvej riadnej faktúre nebola správne uvedená jednotková cena a tým aj základ dane za celú faktúru. Opravný doklad /dobropis/ bol vystavený 2.2.2015 a dostali sme ho 4.2.2015. Do KV ho dáme v 2/15, ale v ktorom období ho máme dať do DP -v 2/15 alebo musíme podať dodatočné daňové priznanie k 12/14, nakoľko sme si uplatnili DPH vo vyššej sume, ako mala byť správne?
Súvisiace dokumenty

Posúdenie oslobodenia od DPH v prípade poskytnutia dentálnej hygieny
18.2.2015, Ing. Martin Geško PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zubný lekár a dentálna hygiena. Spoločnosť, ktorá je plátcom DPH od roku 2008 zriadila tento rok zubnú ambulanciu, kde poskytuje komplexnú starostlivosť a všetky zdravotné výkony týkajúce sa chrupu, vrátane bielenia zubov, dentálnej hygieny. Podľa Metodického pokynu FR SR k uplatneniu § 29 zákona o DPH vyplýva, že pri posudzovaní, či je poskytovanie zdravotnej starostlivosti oslobodené od dane, je potrebné skúmať, či zdravotnú starostlivosť poskytuje oprávnený subjekt a či ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti a tovary a služby s ňou priamo súvisiace. Nie je nám jasné, ak si pacient objedná len dentálnu hygienu bez ďalšieho ošetrenia zubov, či aj táto služba je oslobodená od DPH.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

14.5.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

18.5.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie - zmeny od 1.1.2015

27.5.2015, Bratislava
Kolektív lektorov
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!