Najnovšie
 
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Sadzba DPH by sa mala na potraviny znížiť na polovicu
2.9.2014, Ing. Lenka Pajtinková, zdroj: Verlag Dashöfer
Daň z pridanej hodnoty na potraviny by sa podľa strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti mala znížiť z 20% na polovicu.
Súvisiace dokumenty

Slovenská republika patrí medzi pätnásť európskych krajín, v ktorých platí systém s druhou, zníženou sadzbou DPH
21.8.2014, Ing. Lenka Pajtinková, zdroj: Verlag Dashöfer
Štandardná sadzba DPH štátov EÚ nemôže byť nižšia ako 15%. Štáty EÚ však môžu používať jednu, alebo dve znížené sadzby, ktoré musia byť vo výške viac ako 5%.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Postup v prípade, keď subjekt nie je schopný uhradiť zábezpeku na daň určenú daňovým úradom
26.8.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosť zložiť zábezpeku na daň z pridanej hodnoty sa týka zdaniteľnej osoby, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len: „ZoDPH“) a vzťahuje sa na registráciu povinnú ako aj dobrovoľnú.
Súvisiace dokumenty

Podanie dodatočného kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty
19.8.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ dane je povinný podať dodatočný kontrolný výkaz, ak po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu zistí, že údaje uvedené v podanom kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne.
Súvisiace dokumenty

Odpočítanie dane a vyplnenie kontrolného výkazu DPH
12.8.2014, Ing. Marián Drozd, zdroj: Verlag Dashöfer
Kam do kontrolného výkazu zaevidujete odpočítanie dane z pridanej hodnoty.
Súvisiace dokumenty

Elektronická komunikácia pre podnikateľov nerobí problém
8.8.2014, Ing. Lenka Pajtinková, zdroj: Verlag Dashöfer
Obavy, že elektronická komunikácia s finančnou správou by mohla byť pre slovenských podnikateľov problémom sa ukázali ako neopodstatnené.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Uvedenie prijatej fakútry obsahujúcej služby so základnou sadzbou dane ako aj oslobodené plnenie do Kontrolného výkazu k DPH
11.8.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Na faktúre od právnika máme služby, ktoré podliehajú 20% DPH, ako aj položky (kolky a poplatok za zverejnenie v Obchodnom vestníku), pri ktorých je uvedená 0% DPH.
Súvisiace dokumenty

Faktúra pri dodaní služby zdaniteľnej osobe so sídlom v ČR
9.7.2014, Ing. Marián Drozd, zdroj: Verlag Dashöfer
Česká spoločnosť si u nás objednala práce na vývoji extraktov. Náklady spojené s vývojom extraktov jej budú po ukončení prác vyfakturované. Táto spoločnosť je platcom DPH v Čechách, t.j. má pridelené IČ DPH.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

IFRS komplexný kurz II.

29. - 30.9.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová
Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I.... Prihláška tu!

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

30.9.2014, Žilina
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

14.10.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Pohľadávky v podnikateľskej praxi

14.10.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Prinášame Vám v poradí už piaty ročník konferencie zameranej na pohľadávky v podnikateľskej praxi. Na konferencii budú riešené rizikové pohľadávky z účtovného a daňového pohľadu, ako i pohľadávky voči dlžníkom v zahraničí... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

31.10.2014, Žilina
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

7.11.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

Daňové aspekty obchodných záväzkových vzťahov

7.11.2014, Bratislava
Lektorka: JUDr. Ľubica Masárová
Cieľom seminára je priblížiť právnu úpravu obchodno-záväzkových vzťahov obsiahnutú v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v nadväznosti na aplikáciu predpisov z oblasti daňového práva hmotného i procesného (najmä zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Prihláška tu!