Najnovšie
 
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
22.4.2015, zdroj: Verlag Dashöfer
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Zámerom novely zákona o dani z pridanej hodnoty je zlepšiť podmienky uplatňovania dane z pridanej hodnoty pre malé a stredné podniky a uľahčiť plnenie daňových povinností zavedením možnosti posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa.
Súvisiace dokumenty

Od budúceho roka by mali nastať zmeny v daňových zákonoch
20.4.2015, Ing. Lenka Pajtinková, zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania novely daňových zákonov, ktoré by mali priniesť pozitívne zmeny pre platiteľov DPH, novinky v oblasti investovania, ako aj úpravu sankcií vyplývajúcich z daňového poriadku. Zmeny sa dotknú aj zdaňovania tabaku. Zmenami ministerstvo reaguje na požiadavky trhu, ale aj na situácie, ku ktorým v poslednom čase došlo.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Rozhodnutie daňového úradu o vrátení dane zahraničnej osobe
27.4.2015, Ing. Juraj Válek PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový úrad Bratislava oznámi žiadateľovi rozhodnutie o žiadosti o vrátenie dane do štyroch mesiacov odo dňa prijatia žiadosti. Rozhodnutie sa považuje za oznámené dňom odoslania dátovej správy na elektronickú adresu uvedenú v žiadosti o vrátenie dane. Ak vzniknú odôvodnené pochybnosti o správnosti uplatňovaného nároku na vrátenie dane, daňový úrad môže v lehote elektronickými prostriedkami požiadať o dodatočné informácie.
Súvisiace dokumenty

Postup pri odpočte DPH v príspevkovej organizácii v roku 2015
3.4.2015, Ing. Štefan Fabian, zdroj: Verlag Dashöfer
Sme príspevková organizácia, ktorá je platiteľom DPH. Bol nám schválený kapitálový príspevok od obce v hodnote 15 000 eur. Dodávateľskú faktúru za realizáciu investičných prác sme prijali v nasledujúcej výške: základ dane 15 746,35 eur; DPH 3 149,27 eur; celkom 18 895,62 eur. Ako máme postupovať pri odpočte DPH?
Súvisiace dokumenty

Náležitosti faktúry vyhotovené zdaniteľnou osobou v roku 2015
24.3.2015, Ing. Juraj Válek PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Faktúra vyhotovená osobou musí obsahovať meno a priezvisko alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala. Ďalšie povinnosti uvádzania náležitostí do faktúr sú uvedené v tomto článku.
Súvisiace dokumenty

Dodanie elektronických služieb súkromným osobám v roku 2015
11.3.2015, Ing. Tomáš Janoušek Bakertilly Slovakia, zdroj: Verlag Dashöfer
V zmysle § 16 ods. 14 a násl. ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. je miestom dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb, dodaných osobe inej ako zdaniteľnej osobe miesto, kde má táto osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Dodanie tovaru v Českej republike pre slovenského odberateľa
4.9.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ DPH, registrovaný v ČR nám fakturoval tovar, ktorý fyzicky dodal priamo nášmu zákazníkovi v ČR, t.j. tovar neopustil územie dodávateľa.
Súvisiace dokumenty

Uvedenie prijatej fakútry obsahujúcej služby so základnou sadzbou dane ako aj oslobodené plnenie do Kontrolného výkazu k DPH
11.8.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Na faktúre od právnika máme služby, ktoré podliehajú 20% DPH, ako aj položky (kolky a poplatok za zverejnenie v Obchodnom vestníku), pri ktorých je uvedená 0% DPH.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

14.5.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

18.5.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie - zmeny od 1.1.2015

27.5.2015, Bratislava
Kolektív lektorov
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!