Najnovšie
 
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Pripravujú sa nové vzory daňových priznaní od 1. 1. 2016
24.7.2015, Ing. Lenka Pajtinková, zdroj: Verlag Dashöfer
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov, ktoré by malo nadobudnúť účinnosť 1. 1. 2016.
Dokumenty

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky ustanovujúca rozsah daňových predpisov
21.7.2015, Ing. Patrícia Fajbusová, zdroj: Verlag Dashöfer
15. 7. 2015 navrhlo Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyhlášku, ktorá má meniť a dopĺňať vyhlášku Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 229/2014 Z. z. Touto vyhláškou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov. K ich uplatneniu je možné vydať záväzné stanovisko.
Dokumenty

Ďalšie
Návrh zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
27.7.2015, zdroj: Verlag Dashöfer
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza návrh zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Oblasť auditu účtovných závierok je na úrovni Európskej únie harmonizovaná od roku 1984. V roku 2006 bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES, ktorá podstatným spôsobom rozšírila pôsobnosť predchádzajúcej smernice, a to najmä v oblasti dohľadu nad výkonom auditu.
Dokumenty

Reklamácie a žaloby v rámci dohovoru CMR
22.7.2015, Ing. Juraj Válek PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Ak príjemca prevzal zásielku bez toho, že spolu s dopravcom náležite zistil jej stav alebo oznámil dopravcovi výhrady s uvedením všeobecných údajov o povahe straty alebo poškodenia najneskoršie pri prevzatí zásielky, ak ide o straty alebo poškodenia zjavne znateľné, a najneskôr do 7 dní odo dňa vydania zásielky, nepočítajúc do toho nedele a uznané sviatky, ak ide o straty alebo poškodenia zjavne neznateľné, predpokladá sa, pokiaľ sa nepreukáže opak, že dostal zásielku v stave uvedenom v nákladnom liste. Ak ide o straty alebo poškodenie zjavne neznateľné, musia sa uvedené výhrady urobiť písomne.
Dokumenty

Vydanie zásielky príjemcovi podľa dohovoru CMR
20.7.2015, Ing. Juraj Válek PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Odosielateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, môže požadovať od dopravcu zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania alebo vydania zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v nákladnom liste. Toto právo zaniká, keď sa druhý exemplár nákladného listu odovzdá príjemcovi alebo príjemca uplatní právo žiadať od dopravcu, aby mu proti potvrdeniu vydal druhé vyhotovenie nákladného listu a zásielku.
Dokumenty

Chcete si otvoriť e-shop? Zistite, aké daňové povinnosti máte
17.7.2015, zdroj: Accace
Pre uplatnenie správneho daňového režimu je potrebné vo všeobecnosti stanoviť postavenie zákazníka – či je platiteľom dane alebo nie, a miesto určenia zásielky - aby sa určil štát, ktorého režim DPH sa na dané dodanie bude vzťahovať.
Dokumenty

Ďalšie
Faktúra vystavená českou firmou za stavebné práce realizované na Slovensku
30.4.2015, Ing. Monika Ziškayová, zdroj: Verlag Dashöfer
Česká firma, ktorá nemá sídlo v SR, ale má pridelené slovenské IČ DPH, pre nás realizovala stavebné práce (práce spojené s nehnuteľnosťou) na Slovensku. Faktúru nám vystavila pod slovenským IČ DPH (nie pod svojim českým DIČ) bez DPH s odvolávkou na § 69 – samozdanenie. Je správny tento postup – nemala ju vystaviť pod českým DIČ?
Dokumenty

Faktúra za tovar od švédskeho dodávateľa, ktorý má pridelené slovenské IČ DPH
21.4.2015, Ing. Martin Geško PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO vedie jednoduché účtovníctvo a je platiteľom DPH. Prijala faktúru od švédskeho dodávateľa za tovar, kde má na faktúre uvedené DPH SK. Pri overení IČ DPH cez systém VIES som zistila, že švédska firma je registrovaná v SR a má teda pridelené slovenské IČ DPH. Uvedenú faktúru má ale vystavenú bez DPH. Podľa môjho názoru by firma mala fakturovať cenu za tovar (základ dane) a daň. Oni však tvrdia že faktúry vystavujú správne. Pre úplnosť ešte uvádzam, že švédska firma tovar prevezie do Maďarska, kde má centrálny sklad a z tohto skladu tovar kuriérskou službou dodáva ostatným firmám v EÚ. Ako má byť faktúra správne vystavená?
Dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

10.7.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

13.7.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Vybrané problémy DPH v praktických príkladoch - dvojdňový seminár

13.7. -14.7.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na problematiku dane z pridanej hodnoty. Počas dvoch dní školenia vyriešite konkrétne problémy z Vašej praxe ako: fakturácia služieb, refakturácia, stála prevádzkareň z pohľadu DPH, zmena pri samozdanení služieb, DPH a automobil využívaný na súkromné účely a mnoho ďalších. Skúsený odborník s bohatými praktickými skúsenosťami a individuálny prístup sú zárukou Vašej spokojnosti! Prihláška tu!

Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH + zmeny platné od 1.10.2014 a 1.1.2015

10.8. - 12.8.2015, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Seminár zameraný na aktuálne témy, ktoré Vás trápia. Tri dni venované kontrolnému výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému priznaniu k DPH a ostatným vybraným praktickým problémom DPH. Získajte prehľad vybraných ustanovení zákona o DPH, aktuálnych usmernení, pokynov a poučení k DPH. Skúsený lektor témy aplikuje na praktických príkladoch... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

10.8.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

DPH a DzP v daňovej judikatúre

21.9.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás zaujímavý seminár s problematikou daňovej judikatúry. Rozbor sa zameriava na popis predmetu sporu spolu s konkrétnymi citáciami zákonov relevantných k sporu. Rozbor uzatvára odôvodnenie rozsudku... Prihláška tu!