Najnovšie
 
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Colníci majú nosiť do práce bločky
28.7.2014, Ing. Tamara Jávorková, zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo žiada od 9000 colníkov a zamestnancov daňových úradov, aby si robili úradné záznamy k bločkom zo svojich nákupov.
Súvisiace dokumenty

Kontrola desiatok miliónov eur
24.7.2014, Ing. Tamara Jávorková, zdroj: Verlag Dashöfer
Aby sa podarilo zachytiť aspoň časť z miliardových únikoch na DPH, zaviedol Róbert Fico ako jedno z kľúčových opatrení kontrolný výkaz. Na jeho základe už finančná správa prešetruje prvé pochybné prípady.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Uplatnenie DPH pri výdavkoch na pracovné cesty
21.7.2014, Ing Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ, ktorý poskytuje zamestnancom náhrady cestovných výdavkov, nemá v zmysle uvedeného ustanovenia nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, pretože nejde o zdaniteľné plnenie prijaté zamestnávateľom.
Súvisiace dokumenty

Samozdanenie pri prijatí faktúry od českého živnostníka za prednášku
15.7.2014, Ing. Marián Drozd, zdroj: Verlag Dashöfer
Ako postupovať pri faktúre od živnostníka z Českej Republiky, ktorý nie je platiteľom DPH, pričom faktúra je vystavená slovenskej spoločnosti, platiteľovi DPH, za odprednášanie prednášky na Slovensku pre našich zamestnancov. Je potrebné samozdanenie ?
Súvisiace dokumenty

Základná sadzba dane z pridanej hodnoty od 1.1.2015
11.7.2014, Ing. Andrej Kolej, zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1. 1. 2011 nadobudol účinnosť § 85j ods. 1 zákona o DPH, ktorým sa základná sadzba DPH zvýšila z 19 na 20 %. Zároveň § 85j ustanovuje, že základná sadzba DPH vo výške 20 % sa má uplatňovať v období od 1. 1. 2011 do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje o tom, že aktuálny schodok verejnej správy SR je menej ako 3 %. Teda podľa súčasne platného znenia zákona o DPH predmetné opatrenie (zvýšenie základnej sadzby) má byť iba dočasné.
Súvisiace dokumenty

Refakturácia DPH pri obstaraní tovaru v roku 2014
11.7.2014, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Z ustanovení § 8 ods.6 zákona o DPH vyplýva, že ak zdaniteľná osoba na základe komisionárskej alebo inej podobnej zmluvy, podľa ktorej koná vo svojom mene na účet inej osoby, obstará kúpu tovaru alebo predaj tovaru, platí, že táZ ustanovení § 8 ods.6 zákona o DPH vyplýva, že ak zdaniteľná osoba na základe komisionárskej alebo inej podobnej zmluvy, podľa ktorej koná vo svojom mene na účet inej osoby, obstará kúpu tovaru alebo predaj tovaru, platí, že táto zdaniteľná osoba tovar kúpila a predala. to zdaniteľná osoba tovar kúpila a predala.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Faktúra pri dodaní služby zdaniteľnej osobe so sídlom v ČR
9.7.2014, Ing. Marián Drozd, zdroj: Verlag Dashöfer
Česká spoločnosť si u nás objednala práce na vývoji extraktov. Náklady spojené s vývojom extraktov jej budú po ukončení prác vyfakturované. Táto spoločnosť je platcom DPH v Čechách, t.j. má pridelené IČ DPH.
Súvisiace dokumenty

Daňová povinnosť pri sprostredkovaní nájmu
16.6.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Firma (platca DPH) sa v marci dohodla so sprostredkovateľom (tiež platca DPH),že sprostredkovateľ zabezpečí (sprostredkuje) do konca apríla uzatvorenie nájomnej zmluvy.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

4.8.2014, Bratislava
Lektorka: JUDr. Ľubica Masárová
Novinka! Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH

13. - 15.8.2014, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Trojdňový seminár venovaný kontrolnému výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému priznaniu k DPH a ostatným vybraným praktickým problémom DPH. Získajte prehľad vybraných ustanovení zákona o DPH, aktuálnych usmernení, pokynov a poučení k DPH a taktiež Certifikát o absolvovaní školenia... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

18.8.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Ročná závierka a analýza účtovných výkazov

18.8.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je, aby účastníci získali zručnosti pri analýzach účtovných výkazov. Obsahom seminára sú tiež  metódy vyhodnotenia významných účtovných položiek na základe z nich spracovaných pomerových ukazovateľov a ich previazanosti... Prihláška tu!

Pripravovaná novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

12.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

22.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

Aktuálne trendy v colnej oblasti a exkurz do špedičného práva

30.9.2014, Bratislava
Lektori: JUDr. Mária Kmetyová, MA, Ing. Tibor Vojtko a Ing. Milan Kúdela
Konferencia CLO 2014 má za primárny cieľ účastníkov oboznámiť  s aktuálnym stavom v oblasti colnej problematiky a zároveň poukázať na pripravované zmeny v súvislosti s problematikou colných predpisov tvorených nariadeniami EÚ a Colným zákonom a jeho vykonávacou vyhláškou... Prihláška tu!

Kvalifikačné štúdium - Účtovník špecialista

29. - 31.10.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Štúdium ukončené skúškou a certifikátom udeleným Stredoeurópskou vysokou školou. Účtovník špecialista je prípravou na seniorskú pozíciu účtovníka. Je určený účtovníkom, ktorí pracujú na juniorských pozíciách, účtovníkom, ktorí sa chcú vo svojej práci zdokonaliť... Prihláška tu!