CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Do NR SR bol predložený ďalší návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o DPH
27.2.2015, Ing. Blažena Kvetná, zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 20. 2. 2015 bol predložený do NR SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o DPH. Tento návrh nadväzuje na návrh zákona, ktorý bol predložený na januárovo-februárovú schôdzu NR SR a rieši ďalší okruh otázok, ktoré súvisia s pomerne rozšíreným javom neplatenia faktúr, predovšetkým veľkými subjektmi svojim subdodávateľom.
Súvisiace dokumenty

Oslobodenie od dane premiestneného tovaru a výnimky
25.2.2015, Ing. Juraj Válek PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Za dodanie tovaru sa považuje aj premiestnenie tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby, z tuzemska do iného členského štátu za podmienky, že je tento tovar odoslaný alebo prepravený ňou alebo na jej účet do iného členského štátu na účely jej podnikania. Oslobodené od dane sa rozumie také dodanie tovaru, ktoré je odoslané alebo prepravené z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Sadzby DPH v EÚ k 1. 1. 2015
27.1.2015, zdroj: Verlag Dashöfer
Aktuálnu výšku sadzieb DPH v členských štátoch EÚ podľa jednotlivých typov a ich vývoj nájdete tu
Súvisiace dokumenty

Zmeny v DPH od 1. 1. 2015
16.1.2015, zdroj: Verlag Dashöfer
Prehľad zmien v zákone o DPH od 1. 1. 2015 si môžete pozrieť tu
Súvisiace dokumenty

Prehľad zmien právnych predpisov od 29.12.2014, resp. od 1.1.2015
14.1.2015, zdroj: Verlag Dashöfer
Prinášame Vám prehľad právnych predpisov platných od 30.12.2014, resp. 1.1.2015
Súvisiace dokumenty

Ročné zúčtovanie DPH za rok 2014
8.12.2014, Ing. Marta Rešetková,PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Ak platiteľ dane predbežne odpočíval daň z prijatých tovarov a služieb v priebehu kalendárneho roku 2014, potom v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roku 2014 mu vzniká povinnosť vykonať ročné zúčtovanie pomerne odpočítanej dane. Ročné zúčtovanie odpočítanej dane sa týka len tých platiteľov dane, ktorí v priebehu kalendárneho roku boli povinní predbežne odpočítať daň, pričom táto povinnosť im nemusela vzniknúť v každom zdaňovacom období. Aj v prípade, ak platiteľ len v jednom zdaňovacom období roka daň pomerne odpočítaval, je povinný túto daň na konci roka 2014 zúčtovať.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Dodanie tovaru v Českej republike pre slovenského odberateľa
4.9.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ DPH, registrovaný v ČR nám fakturoval tovar, ktorý fyzicky dodal priamo nášmu zákazníkovi v ČR, t.j. tovar neopustil územie dodávateľa.
Súvisiace dokumenty

Uvedenie prijatej fakútry obsahujúcej služby so základnou sadzbou dane ako aj oslobodené plnenie do Kontrolného výkazu k DPH
11.8.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Na faktúre od právnika máme služby, ktoré podliehajú 20% DPH, ako aj položky (kolky a poplatok za zverejnenie v Obchodnom vestníku), pri ktorých je uvedená 0% DPH.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

9.3.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie - zmeny od 1.1.2015

10.3.2015, Bratislava
Kolektív lektorov
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

31.3.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu... Prihláška tu!

DPH v kontexte rozdielov slovenského a českého zákona

15.4.2015, Bratislava
Kolektív lektorov
Skúsený odborník Vám poradí v oblasti zdaňovania licenčných poplatkov nerezidentov na území SR, riešené budú tiež konkrétne príklady z praxe... Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP

15.4. - 17.4.2015, Bratislava
Kolektív lektorov
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvom, daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!