Najnovšie
 
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Slovenská republika patrí medzi pätnásť európskych krajín, v ktorých platí systém s druhou, zníženou sadzbou DPH
21.8.2014, Ing. Lenka Pajtinková, zdroj: Verlag Dashöfer
Štandardná sadzba DPH štátov EÚ nemôže byť nižšia ako 15%. Štáty EÚ však môžu používať jednu, alebo dve znížené sadzby, ktoré musia byť vo výške viac ako 5%.
Súvisiace dokumenty

Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov – ustanovenia, ktoré nadobudnú účinnosť 1.10.2014
14.8.2014, Ing. Blažena Kvetná, zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov nadobudne účinnosť v dvoch etapách – 1.10.2014 a 1.1.2015.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Podanie dodatočného kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty
19.8.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ dane je povinný podať dodatočný kontrolný výkaz, ak po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu zistí, že údaje uvedené v podanom kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne.
Súvisiace dokumenty

Odpočítanie dane a vyplnenie kontrolného výkazu DPH
12.8.2014, Ing. Marián Drozd, zdroj: Verlag Dashöfer
Kam do kontrolného výkazu zaevidujete odpočítanie dane z pridanej hodnoty.
Súvisiace dokumenty

Elektronická komunikácia pre podnikateľov nerobí problém
8.8.2014, Ing. Lenka Pajtinková, zdroj: Verlag Dashöfer
Obavy, že elektronická komunikácia s finančnou správou by mohla byť pre slovenských podnikateľov problémom sa ukázali ako neopodstatnené.
Súvisiace dokumenty

Uplatnenie DPH pri výdavkoch na pracovné cesty
21.7.2014, Ing Dušan Dobšovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ, ktorý poskytuje zamestnancom náhrady cestovných výdavkov, nemá v zmysle uvedeného ustanovenia nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, pretože nejde o zdaniteľné plnenie prijaté zamestnávateľom.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Uvedenie prijatej fakútry obsahujúcej služby so základnou sadzbou dane ako aj oslobodené plnenie do Kontrolného výkazu k DPH
11.8.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Na faktúre od právnika máme služby, ktoré podliehajú 20% DPH, ako aj položky (kolky a poplatok za zverejnenie v Obchodnom vestníku), pri ktorých je uvedená 0% DPH.
Súvisiace dokumenty

Faktúra pri dodaní služby zdaniteľnej osobe so sídlom v ČR
9.7.2014, Ing. Marián Drozd, zdroj: Verlag Dashöfer
Česká spoločnosť si u nás objednala práce na vývoji extraktov. Náklady spojené s vývojom extraktov jej budú po ukončení prác vyfakturované. Táto spoločnosť je platcom DPH v Čechách, t.j. má pridelené IČ DPH.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH

8. - 10.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Trojdňový seminár venovaný kontrolnému výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému priznaniu k DPH a ostatným vybraným praktickým problémom DPH. Získajte prehľad vybraných ustanovení zákona o DPH, aktuálnych usmernení, pokynov a poučení k DPH a taktiež Certifikát o absolvovaní školenia... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

11.9.2014, Košice
Lektorka: JUDr. Ľubica Masárová
Novinka! Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

12.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Pohľadávky a záväzky – účtovné a daňové hľadisko

16. - 17.9.2014, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Seminár, na ktorom sa v priebehu 2 dní dozviete všetko o pohľadávkach a záväzkoch z účtovného a daňového pohľadu... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

19.9.2014, Žilina
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

22.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

Pohľadávky v podnikateľskej praxi

14.10.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Prinášame Vám v poradí už piaty ročník konferencie zameranej na pohľadávky v podnikateľskej praxi. Na konferencii budú riešené rizikové pohľadávky z účtovného a daňového pohľadu, ako i pohľadávky voči dlžníkom v zahraničí... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

7.11.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!