Najnovšie
 
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Predajcovia tabaku sú povinní oznámiť colnému úradu stav zásob spotrebiteľských balení tabaku
18.12.2014, Ing. Blažena Kvetná, zdroj: Verlag Dashöfer
Finančná správa SR na svojom webovom sídle zverejnila upozornenie pre podnikateľov, ktorí v rámci svojho podnikania skladujú a predávajú tabak v spotrebiteľskom balení.
Súvisiace dokumenty

Zmeny v procese registrácie od 1.1.2015
16.12.2014, zdroj: Finančná správa SR
Registrácia novej elektronickej registračnej pokladnice či registrácia novej firmy, aj tieto procesy čaká dočasná zmena režimu vybavovania.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Ročné zúčtovanie DPH za rok 2014
8.12.2014, Ing. Marta Rešetková,PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Ak platiteľ dane predbežne odpočíval daň z prijatých tovarov a služieb v priebehu kalendárneho roku 2014, potom v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roku 2014 mu vzniká povinnosť vykonať ročné zúčtovanie pomerne odpočítanej dane. Ročné zúčtovanie odpočítanej dane sa týka len tých platiteľov dane, ktorí v priebehu kalendárneho roku boli povinní predbežne odpočítať daň, pričom táto povinnosť im nemusela vzniknúť v každom zdaňovacom období. Aj v prípade, ak platiteľ len v jednom zdaňovacom období roka daň pomerne odpočítaval, je povinný túto daň na konci roka 2014 zúčtovať.
Súvisiace dokumenty

Uvedenie opravného dokladu do kontrolného výkazu k DPH
4.12.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
V 5/2014 sme dostali opravný daňový doklad - dobropis k prijatej a vyfakturovanej dodávke materiálu dodaného 10.3.2014. Opravný doklad je vystavený 17.3.2014. Sme povinní podať dodatočný kontrolný výkaz DPH za 3/2014?
Súvisiace dokumenty

Účtovanie zábezpeky na daň z pridanej hodnoty v roku 2014
2.12.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Zábezpeka na daň bola zavedená novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len: „ZoDPH“) s účinnosťou od 1. októbra 2012 ako súčasť opatrení na elimináciu daňových podvodov a daňových únikov na dani z pridanej hodnoty. Inštitút zábezpeky na daň pri registrácii platiteľa dane z pridanej hodnoty sa môže aplikovať na povinné žiadosti o registráciu ako aj na dobrovoľné žiadosti o registráciu.
Súvisiace dokumenty

Daňová povinnosť pri dodaní stavby podľa zákona o DPH v roku 2014
27.11.2014, Ing. Tomáš Janoušek, zdroj: Verlag Dashöfer
Určenie daňovej povinnosti pri dodaní stavby nie je v každej situácii jednoduché. Môžu nastať rôzne problematické situácie, pri ktorých môžete spraviť chybu pri správnom určení režimu DPH. Článok priblíži danú problematiku.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Dodanie tovaru v Českej republike pre slovenského odberateľa
4.9.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ DPH, registrovaný v ČR nám fakturoval tovar, ktorý fyzicky dodal priamo nášmu zákazníkovi v ČR, t.j. tovar neopustil územie dodávateľa.
Súvisiace dokumenty

Uvedenie prijatej fakútry obsahujúcej služby so základnou sadzbou dane ako aj oslobodené plnenie do Kontrolného výkazu k DPH
11.8.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Na faktúre od právnika máme služby, ktoré podliehajú 20% DPH, ako aj položky (kolky a poplatok za zverejnenie v Obchodnom vestníku), pri ktorých je uvedená 0% DPH.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

Daňové priznanie DzP právnických osôb za rok 2014

16.1.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Seminár sa zaoberá transformáciou výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov a vypracovaním daňového priznania (s dôrazom na posudzovanie uznateľnosti jednotlivých druhov nákladov a výnosov z pohľadu zákona o dani z príjmov)... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

19.1.2015, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

Likvidácia s.r.o. - daňové, právne a účtovné aspekty

28.1.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Osvojte si komplexný pohľad na problematiku likvidácie spoločnosti s ručením obmedzeným. Lektor sa bude venovať právnym aspektom likvidácie spoločnosti, účtovným aspektom i daňovým aspektom  likvidácie spoločnosti... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

29.1.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

DPH a DzP v daňovej judikatúre

6.2.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás zaujímavý seminár s problematikou daňovej judikatúry. Rozbor sa zameriava na popis predmetu sporu spolu s konkrétnymi citáciami zákonov relevantných k sporu. Rozbor uzatvára odôvodnenie rozsudku... Prihláška tu!

Daňové riziká pre firmu – vybrané problémy

9.2.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako novinku zaraďujeme školenie zamerané na vybrané problémy z oblasti daňových rizík. Lektor bude riešiť druhy daňových rizík, ale i prevenciu (daňové plánovanie)... Prihláška tu!

Daňové spory a polemické daňové výdavky

10.2.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Ing. Emil Burák PhD.
Pripravili sme pre Vás školenie zamerané na najčastejšie daňové spory. Prihláška tu!