Najnovšie
 
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Novela zákona o DPH (nadmerný odpočet) nadobudla účinnosť 1. 7. 2015
3.7.2015, Ing. Blažena Kvetná, zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1. 7. 2015 nadobudla účinnosť posledná časť novely zákona o DPH, ktorá bola realizovaná zákonom č. 218/2014 Z. z. – tieto zmeny a doplnky sa týkajú § 79 ods. 6 a 7 zákona o DPH.
Dokumenty

Hranica obratu na uplatnenie nového režimu platby DPH od 1. 1. 2016 sa zvýši
18.6.2015, Ing. Lenka Pajtinková, zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa navrhovanej novely zákona o DPH, ktorú pred časom schvália vláda, by mohli malí podnikatelia štátu odviesť daň až po tom, keď im odberatelia zaplatia za ich tovary a služby. Súčasne sa odkladá vznik práva na odpočítanie dane z kúpených tovarov a služieb až do momentu zaplatenia. Minister financií Peter Kažímír o novele zákona o DPH rokoval s predstaviteľmi Slovenského živnostenského zväzu a zástupcami stavebných podnikateľov.
Dokumenty

Ďalšie
Zodpovednosť niekoľkých dopravcov na základe jednej prepravnej zmluvy podľa dohovoru CMR
8.7.2015, Ing. Juraj Válek PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Ak na základe jedinej prepravnej zmluvy vykonávajú prepravu postupne niekoľkí cestní dopravcovia, preberá každý z nich zodpovednosť za vykonanie celej dopravy, druhý a každý ďalší dopravca sa stáva prevzatím zásielky a nákladného listu zmluvnou stranou za podmienok určených nákladným listom.
Dokumenty

Zodpovednosť odosielateľa a dopravcu podľa dohovoru CMR
6.7.2015, Ing. Juraj Válek PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Dopravca prevádzkujúci medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu, je zodpovedný za konanie svojich zamestnancov vykonávajúcich takúto prepravu. Dopravca tak zodpovedá za konanie a opomenutie svojich zástupcov a pracovníkov a všetkých ostatných osôb, ktoré použije pri uskutočňovaní prepravy, ako za vlastné konanie alebo opomenutie za predpokladu, že títo zástupcovia, pracovníci alebo ostatné osoby konajú v rámci svojich pracovných úloh.
Dokumenty

Náležitosti nákladného listu podľa dohovoru CMR
1.7.2015, Ing. Juraj Válek PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Nákladný list CMR sa používa výlučne v medzinárodnej preprave, tzn. z jedného štátu do druhého minimálne s prestupom jednej štátnej hranice a bez ohľadu na skutočnosť, či ide o prepravu v rámci alebo mimo Európskej únie. Je základným sprievodným dokumentom tovaru v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave a súčasne je dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy.
Dokumenty

Obchodovanie s členskými krajinami v oblasti nákupu a predaja tovaru
29.6.2015, Ing. Juraj Válek PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Vývoz tovaru oslobodený od dane z pridanej hodnoty do tretích štátov, t. j. mimo územia Európskej únie je, ak platiteľ dane preukáže zdaniteľné plnenie colným vyhlásením s potvrdeným výstupom tovaru z územia EÚ, pričom doklad musí mať k dispozícii najneskôr do konca šiesteho mesiaca od zdaňovacieho obdobia, v ktorom uviedol v daňovom priznaní vývoz tovaru, odoslanie, resp. preprava tovaru sa preukazuje aj dokladom o preprave alebo dokladom o odoslaní tovaru. Ak by nesplnil niektorú z týchto podmienok, musí dodatočne vyvezený tovar zdaniť.
Dokumenty

Ďalšie
Nová otázka
30.4.2015, Ing. Monika Ziškayová, zdroj: Verlag Dashöfer
Česká firma, ktorá nemá sídlo v SR, ale má pridelené slovenské IČ DPH, pre nás realizovala stavebné práce (práce spojené s nehnuteľnosťou) na Slovensku. Faktúru nám vystavila pod slovenským IČ DPH (nie pod svojim českým DIČ) bez DPH s odvolávkou na § 69 – samozdanenie. Je správny tento postup – nemala ju vystaviť pod českým DIČ?
Dokumenty

Nová otázka
21.4.2015, Ing. Martin Geško PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO vedie jednoduché účtovníctvo a je platiteľom DPH. Prijala faktúru od švédskeho dodávateľa za tovar, kde má na faktúre uvedené DPH SK. Pri overení IČ DPH cez systém VIES som zistila, že švédska firma je registrovaná v SR a má teda pridelené slovenské IČ DPH. Uvedenú faktúru má ale vystavenú bez DPH. Podľa môjho názoru by firma mala fakturovať cenu za tovar (základ dane) a daň. Oni však tvrdia že faktúry vystavujú správne. Pre úplnosť ešte uvádzam, že švédska firma tovar prevezie do Maďarska, kde má centrálny sklad a z tohto skladu tovar kuriérskou službou dodáva ostatným firmám v EÚ. Ako má byť faktúra správne vystavená?
Dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

10.7.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

13.7.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Vybrané problémy DPH v praktických príkladoch - dvojdňový seminár

13.7. -14.7.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na problematiku dane z pridanej hodnoty. Počas dvoch dní školenia vyriešite konkrétne problémy z Vašej praxe ako: fakturácia služieb, refakturácia, stála prevádzkareň z pohľadu DPH, zmena pri samozdanení služieb, DPH a automobil využívaný na súkromné účely a mnoho ďalších. Skúsený odborník s bohatými praktickými skúsenosťami a individuálny prístup sú zárukou Vašej spokojnosti! Prihláška tu!

Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH + zmeny platné od 1.10.2014 a 1.1.2015

10.8. - 12.8.2015, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Seminár zameraný na aktuálne témy, ktoré Vás trápia. Tri dni venované kontrolnému výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému priznaniu k DPH a ostatným vybraným praktickým problémom DPH. Získajte prehľad vybraných ustanovení zákona o DPH, aktuálnych usmernení, pokynov a poučení k DPH. Skúsený lektor témy aplikuje na praktických príkladoch... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

10.8.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

DPH a DzP v daňovej judikatúre

21.9.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás zaujímavý seminár s problematikou daňovej judikatúry. Rozbor sa zameriava na popis predmetu sporu spolu s konkrétnymi citáciami zákonov relevantných k sporu. Rozbor uzatvára odôvodnenie rozsudku... Prihláška tu!