dnes je 21.4.2021

Input:

Zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty platné do 30. júna 2021

25.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.02.1.4 Zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty platné do 30. júna 2021

Doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Daňový úrad môže zrušiť registráciu pre daň na základe žiadosti platiteľa podľa zákonom stanovených podmienok zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie. Alebo aj ak nie sú dôvody na registráciu, a to, ak platiteľ nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie podľa § 3 predmetného zákona alebo opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole. Predmetné nariadenie je v platnosti do 30. júna 2021.

Platiteľ registrovaný podľa § 4 predmetného zákona môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790 eur. Ďalej platiteľ je povinný požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď prestal vykonávať podnikanie. Právnická osoba, ktorá sa zrušuje bez likvidácie, je povinná túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu pred svojím zánikom.

Platiteľ registrovaný podľa § 6 predmetného zákona môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň, ak v bežnom kalendárnom roku celková hodnota dodaného tovaru bez dane nedosiahne 35 000 eur a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku hodnota dodaného tovaru bez dane nedosiahla 35 000 eur, ak nevykonáva v tuzemsku inú činnosť ako zásielkový predaj. (Pričom toto nariadenie od 1.júla 2021 už nie je v platnosti.)

Daňový úrad o zrušení registrácie pre daň vydá rozhodnutie. V ňom určí deň, uplynutím ktorého právnická alebo fyzická osoba prestáva byť platiteľom. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. Ak sa právnická osoba zrušuje bez likvidácie, daňový úrad rozhodnutie nevydá a právnická osoba prestáva byť platiteľom dňom jej zániku. Uplynutím dňa, kedy právnická alebo fyzická osoba prestáva byť platiteľom, končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie a zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a platnosť identifikačného čísla pre daň. Pričom sú osoby povinné do desiatich dní odo dňa, kedy prestala byť platiteľom, odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii.

V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, a na majetok, ktorý nadobudol bez dane a pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň u predchádzajúceho vlastníka úplne alebo čiastočne odpočítaná. Daň sa vypočíta zo základu dane podľa § 22 ods. 5 predmetného zákona. Platiteľ, ktorý nie je